13
Bìo le Dónbeenì nìpomu ko ɓa ɓua lè miten
Mi wań mín làa bìo ɓa nuzàwa waráa mín bìo síi. Nì-hãni wé huera mi wán à mi ɓua a sese, mi yí le mi yiwa sà bṹn yi. Ɓa nì-dòndáa ɓúi wó mu, á ɓa ɓuan ho wáayi tonkarowà ká ɓa yí zũ mu. Mi wé leéka bìa wi ho kàsó yi bìo, à kɛń lè mi páanía wi ho yi làa ba. Mi mún wé leéka bìa ɓa wee beé lò bìo, à kɛń lè minɛ́n ɓa mún wee beé lò.
Báawa lè mí hã́nání, mi wé bè bìo le Dónbeenì bía yi mu yaamu dã́ní yi. O báa tàá o hã́a á yí ko ò o wé hã́-fénló tàá bá-fénló. Mi zũń le le Dónbeenì khíi síiní ɓa hã́-féwá lè ɓa bá-féwá ɲúná.
Mi yí le mi sĩa sòobá wé vá le wárí yi dà khĩí. Mi le bìo wi mi cɔ̃́n à mi sĩa wa bìo yi. Le Dónbeenì mí bɛɛre yàá bía bìo kà: «Loń, ĩ máa día fo ũ dòn, ĩ máa pĩ́ fo hùúu.»* Lé bṹn te bìo wa sĩa hereka á dà à bíoráa bìo kà:
«O Ɲúhṹso Dónbeenì wee séení wɛn fɛ́ɛɛ,
á wa máa zɔ̃́n dɛ̀ɛ.
Nùpua yí dà dɛ̀ɛ ɓúi máa wé làa mi»
Bìa zéenía le Dónbeenì bìo làa mia á mi tà le yi á mi wé leéka bìo. Mi loń bìo ɓa ɓuan lè miten le Dónbeenì bìo dã́ní yi vaá húrunnáa. Minɛ́n mún ɓua miten lè ɓa bìo síi. Bìo ó o Yeesu *Krista karáa ho hĩihṹ lé bṹn ó o mún karáa ho zuia. Lé bṹn ó o ò dĩ̀nnáa fɛ́ɛɛ máa yèrèmá hùúu. Mi pa miten bìo, à yí día le ɓa khà mia vĩ́iní lè ho kàránló sìíwà na yí se. Bìo se lé à wa yí ho pànká le Dónbeenì sãamu na le wee wé bìo yi, Ká yínɔń hã làndáwá na bò ho dĩ́nló wán bìo yi.
10 Warɛ́n muinì yɛɛníi dɛ̀ɛ wi. Á ɓa yankarowà na wee sá ɓa *zúifùwa pɔ̃nsòni bùkú yi á yí ko ɓa wé dí bìo wi le wán. 11 Ɓa yankarowà ɲúhṹso wee ɓua ɓa bùaa na ɓa fũ̀aana cãni à zoráa le *sòobá-lùe yi mu bè-kora sɛ́ndíaró bìo yi. Ká ɓa bùaa mu bán ɓa wee lée cĩ̀í ho donkĩ́ahṹ. 12 Lé làa bṹn síi ɓa mún ɓuan o Yeesu lóráa ho Zeruzalɛɛmu lóhó donkĩ́ahṹ á lée ɓó. O bìo wó kà síi bèra a na ò o cãni pànká yi, à ɓa nùpua bè-kora sɛ́n día. 13 Á mi wã́a wa lée sĩ́ a Yeesu mu yahó ho donkĩ́ahṹ, à hã làntàa na là làa wo ɓàn síi à wa mún tà yi. 14 Ho lahó na wa wi yi ho dĩ́míɲá yi á máa kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ. Lé bṹn te bìo wa wee càráa hìa wa khíi kɛɛní yí ho yìró na lua yi. 15 Mi wé wa khòoní le Dónbeenì fɛ́ɛɛ o Yeesu pànká yi, à bṹn wé lòn muinì na wa yan nɔn le yi. Dén muinì so lé wa ɲiní bè-bíonii na wa wé è khòonínáa le. 16 Mi wíoka wé wé mu bè-tentewà lè ɓa nùpua, à wé séení mín lè mí níi bìo. Bṹn ka lòn muinì, mu bìo sĩ le Dónbeenì yi. Mi yí le mi yiwa sà bṹn yi.
17 Bìa wi mi ɲúhṹ wán á mi wé bè bíoní yi. Ɓa wee pa mi bìo, á lé ɓarɛ́n mún khíi zéení bìo mi bìo karáa lè le Dónbeenì. Ká mi wee bè ɓa bíoní yi, á ɓa wé è sá mí tonló lè le sĩ-wɛɛ. Ká mi yí máa wé bṹn, á ɓa wé è sá ho ká ɓa sĩa yí wan, bṹn á cũ̀nú mía yi.
18 Mi wé fìo na wɛn. Wa láa waten yi, á zũ le wa yí wó yí khon bìo ɓúi yi. Á wa mún wi à wa wé wé bìo se fɛ́ɛɛ. 19 Ĩ wee hení mu á à na mia le mi fìo le Dónbeenì yi bèra a na à ĩ yí ho wɔ̃hṹ bĩní ɓuen mi cɔ̃́n fùafùa.
Hã farà
20-21 Le le Dónbeenì wé à mi dàń wé bìo se á le sĩi vá yi. Lé lerɛ́n lé ho hɛ́ɛrà ɓànso. Le bò le páaníi làa wɛn fɛ́ɛɛ lè wa Ɲúhṹso Yeesu cãni. Lé lerɛ́n vèenía wo léra mu húmú yi á wó lè mí nìpomu paro binbirì. Le o Yeesu *Krista pànká yi à le Dónbeenì mu wé à wa dàń wé bìo le sĩi vá yi. Le ho cùkú bìo sĩ̀ a Yeesu Krista yi fɛ́ɛɛ. *Amiina!
Mɔ́ndɛ́n bíonì làa tɛ̀ɛníi
22 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, hã bíoní bìo yɛn na á ĩ túara kà á mi pa bìo sese, ĩ túara hã nɔn mia à henínáa mi sĩa. 23 Wàn za Timɔtee á ɓa wã́a léra ho kàsó yi día. Ká a yú ɓueé dɔ̃n fùafùa, á wa à bè mín ɓueé ɓúɛɛkí mia. 24 Mi tɛ̀ɛní mi ya-díwá ɓúenɓúen yi, làa bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓúenɓúen. Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na wi ho Italii kɔ̃hṹ yi wee tɛ̀ɛní mia. 25 Le le Dónbeenì wé mí sãamu lè mi ɓúenɓúen.
* 13:5 Le bíonì mu bía bò bìo túara ho Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 31.6, 8 yi là a Zozue vũahṹ 1.5 yi. 13:6 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 118.6