5
Le Dónbeenì zàwa yú le sée ho dĩ́míɲá wán
Nùpue lée nùpue na tà le o Yeesu lé *Yìa le Dónbeenì mɔn léra bìo bon, se wón ɓànso á le Dónbeenì wó lè mí za. Á nùpue lée nùpue na wa yìa lé o maá, ó o mún ǹ wań o maá mu zàwa. Ká warɛ́n wa bɛɛre wa le Dónbeenì á wee bè bìo le bò henía yi, lé bṹn wa à zũńnáa le wa wa le Dónbeenì zàwa. Mu bon, ká wa wa le Dónbeenì, á wa wé è bè bìo le bò henía yi. Á bìo le Dónbeenì bò henía á máa wé sèró na ɲà wɛn, lé bìo á bìa lé le Dónbeenì zàwa ɓúenɓúen á yú le sée ho dĩ́míɲá wán. Á bìo nɔn wa yúráa le sée ho dĩ́míɲá wán lé wa sĩadéró o Yeesu yi bìo yi. Yìa yú le sée ho dĩ́míɲá wán lée wée? Mu lé yìa tà le o Yeesu *Krista lé le Dónbeenì Za bìo bon.
Ho tũ̀iá na mà o Yeesu Krista dã́ní yi
O Yeesu *Krista mu lé yìa ɓueé kã́a ho *bátɛ́ɛ̀mù ɲumu yi, á kúaará mí cãni húrunnáa. O yí kã́a ho bátɛ́ɛ̀mù ɲumu yi mí dòn, o kã́a ho bátɛ́ɛ̀mù ɲumu yi ó o mún kúaará mí cãni húrunnáa. Á yìa wee mì mu tũ̀iá lé le Dónbeenì Hácírí, lé bìo le Hácírí mu lé ho tũ̀iá poni ɓànso. Bìo wee zéení le mu bon lée bìowa bìo tĩn: Le Dónbeenì Hácírí, lè mu ɲumu, lè le cãni. Á mu mí bìo tĩn wee zéení mu bìo dà-kéní mu. Hen ká wa wee tà ho tũ̀iá na ɓa nùpua wee mì yi, á le Dónbeenì tũ̀iá na le wee mì po ɓa nùpua tũ̀iá, hón wa mún ko wa tà yi. Ho tũ̀iá na le wee mì lé hìa bìo ciran le Za. 10 Yìa tà le o Yeesu lé le Dónbeenì Za, wón láa ho tũ̀iá mu yi. Yìa yí tà ho tũ̀iá mu bìo, wón wee wé le Dónbeenì làa sabín-fũ̀aalo. Lé bìo ó o yí tà le ho tũ̀iá na le Dónbeenì wee mì mí Za dã́ní yi á bon. 11 Ho tũ̀iá mu lé hìa kà: Le Dónbeenì nɔn le mukãnì binbirì na máa vé wɛn. Lé le Za á le dĩ̀n wán á nɔnnáa le. 12 Yìa páanía lè le Dónbeenì Za, se wón yú le mukãnì binbirì na máa vé. Yìa yí páanía lè le Dónbeenì Za, se wón yí yú dén mukãnì so.
Le mukãnì binbirì na máa vé bìo
13 Bìo kà ɓúenɓúen á ĩ túara nɔn minɛ́n na tà le Dónbeenì Za Yeesu yèni pànká bìo, bèra a na à mi zũń le mi yú le mukãnì binbirì na máa vé. 14 Bìo nɔn wa poní sɛ́raráa le Dónbeenì yahó lé bìo kà: Hen ká wa fìora le Dónbeenì yi bìo ɓúi dã́ní yi ká mu lé le sĩi bìo, à le ɲí wa cɔ̃́n. 15 Á bìo wa zũ le le wee ɲí wa cɔ̃́n, á wa mún zũ le bìo wa fìora bìo yi á le wó vó.
16 Hen ká a ɓúi mɔn mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ ɓúi ò o wee wé mu bè-kohó na yí máa wé ò o hí mu húmú binbirì, á ɓànso ko ò o fìo le Dónbeenì yi na a yi, á le è na le mukãnì binbirì wo yi. Le bíonì mu bìo ciran bìa wee wé mu bè-kohó na yí máa wé à ɓa hí mu húmú binbirì. Ɛ̀ɛ ká mu bè-kohó ɓúi wee wé ò o nùpue hí mu húmú binbirì. Yínɔń bṹn á ĩ le mi fìo bìo yi. 17 Wékheró lée wékheró ɓúenɓúen lée bè-kohó bṹn bon. Ɛ̀ɛ ká bè-kora ɓúenɓúen màhã́ yí máa wé ò o nùpue hí mu húmú binbirì.
18 Wa zũ le yìa wó le Dónbeenì za á máa wé è wé mu bè-kora, lé bìo le Dónbeenì Za Yeesu wee kã̀ní a mu wéró yi. Ó o *Satãni mún yí dà máa wé o làa dɛ̀ɛ woon. 19 Warɛ́n bán zũ le wa bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Ká ho dĩ́míɲása na yí zũ le Dónbeenì bán ɓúenɓúen ó o Satãni pànká wi wán. 20 Wa mún zũ le le Dónbeenì Za Yeesu lé yìa ɓueé wó á wa zũnáa le Dónbeenì binbirì. Á wa páanía lè le Dónbeenì binbirì wa páaníló lè le Za Yeesu *Krista bìo yi. Lerɛ́n lé le Dónbeenì binbirì, á lerɛ́n mí dòn lé dìo mún wee na le mukãnì binbirì na máa vé. 21 Ĩ zàwa, mi pa miten bìo à mi yí ɓùaaní hã dofĩ́ina na yínɔń le Dónbeenì binbirì.