4
Yìa le Dónbeenì Hácírí wi yi á wee zũń kaka
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, mi pa miten bìo. Bìa ɓúenɓúen na le le Dónbeenì Hácírí wi làa mí á mi wé yí dɛ̀ɛní dé mi sĩa yi. O ɓúi le mí wee bío lè le Dónbeenì Hácírí pànká, à mi cũii ɓànso bíoní à khɛ́nnáa o kúará loń le mu so bon le. Lé bìo á bìa le mí lé le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà à mu yí bon á wi ho dĩ́míɲá lùa ɓúenɓúen yi. Mi dà a zũń bìa le le Dónbeenì Hácírí wi làa mí làa bìo kà: Yìa bía wéréwéré le o Yeesu *Krista ɓueé wó a nùpue bìo bon, se wón le Dónbeenì Hácírí wiráa. Ká yìa yí tà le mí ì bío wéréwéré le o Yeesu Krista ɓueé wó a nùpue, se Dónbeenì Hácírí mía làa wón ɓànso. Lé o Krista zúkúso hácírí wi làa wo, dìo ɓuenló bìo á mi ɲá. Àwa, á lé dén hácírí so wã́a wi ho dĩ́míɲá yi hã laà na kà wán. Ɛ̀ɛ ká minɛ́n na lé ĩ zàwa, minɛ́n bìo sã̀ le Dónbeenì yi á bán na le mí lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà à mu yí bon á mi dàńna á fáara fũna. Mi dàńna ɓa lé bìo á le Hácírí na wi lè minɛ́n pànká wi po dìo wi ho dĩ́míɲá yi. Ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà mu bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi, lé bṹn nɔn ɓa wee bíoráa ho dĩ́míɲása bíoní, á bán mún wee ɲí ɓa cɔ̃́n. Ká warɛ́n ɓɛ̀n bìo sã̀ le Dónbeenì yi, á bìa zũ le wee ɲí wa cɔ̃́n. Ká yìa bìo yí sã̀ le Dónbeenì yi wón yí máa ɲí wa cɔ̃́n. Lé làa bṹn á wa dà a hueekaráa yìa le Dónbeenì Hácírí na lé ho tũ̀iá poni wi yi á à lén mín yi làa yìa ó o Satãni na lé o sabín-fũ̀aalo hácírí wi yi.
Le waminì ló le Dónbeenì yi
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, mi le wa wań mín, lé bìo le waminì ló le Dónbeenì yi. Ká mi wa mín se mu wee zéení le mi lé le Dónbeenì zàwa, á zũ le Dónbeenì. Bìa yí wa mín, bán yí zũ le Dónbeenì, lé bìo le Dónbeenì lé le waminì ɓànso. Bìo kà lé bìo le Dónbeenì zéenía le mí wa làa wɛn: Le tonkaa mí Za kéní ó o ɓuara ho dĩ́míɲá yi, à wa dàń yí le mukãnì binbirì o pànká yi. 10 Bìo kà lé bìo wee na à wa zũńnáa le waminì bìo: Mu yínɔń bìo warɛ́n wa lè le Dónbeenì. Ká lé bìo lerɛ́n wa làa wɛn, á tonkaa mí Za ó o ɓueé wó wa bè-kora sɛ́ndíaró muinì yìa. 11 Minɛ́n na ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, á bìo á le Dónbeenì wara wɛn lè mí sòobɛ́ɛ kà síi, á warɛ́n mún ko à wa wań mín. 12 Nùpue na dĩǹ mɔn le Dónbeenì wón mía. Ɛ̀ɛ ká wa wa mín, á le è kɛń làa wɛn, á bìo le Dónbeenì wa lè ɓa nùpua á à mi wéréwéré wa tĩ́ahṹ.
13 Bìo nɔn wa zũ le warɛ́n páanía làa de á lerɛ́n mún páanía làa wɛn, lé bìo le nɔn mí Hácírí wɛn. 14 O Maá Dónbeenì tonkaa mí Za ò o ɓuee kã̀ní ho dĩ́míɲása. Warɛ́n mɔn mu á lé mu sɛɛ́ràsa. 15 Nùpue na bía wéréwéré le o Yeesu lé le Dónbeenì Za, wón ɓànso le Dónbeenì páaníanáa, ó o mún páanía lè le Dónbeenì. 16 Warɛ́n bán zũ bìo le Dónbeenì wa làa wɛn, á mún dó wa sĩa mu yi. Le Dónbeenì lé le waminì ɓànso. O nùpue na wa le Dónbeenì á wa ɓa nùpua, wón páanía lè le Dónbeenì, á le Dónbeenì mún páanía làa wo. 17 Bìo nɔn wa poní á à sɛ́nnáa le cítíi fĩ̀ nɔ̀nzoǹ lé bìo wa zũ le bìo le Dónbeenì wa làa wɛn á wee mi wéréwéré wa tĩ́ahṹ. Wa poní á à sɛ́n le Dónbeenì yahó lé bìo wa páanía làa de ho dĩ́míɲá yi làa bìo ó o Yeesu *Krista páaníanáa làa de ho yi. 18 Yìa zũ le le Dónbeenì wa mí, wón á zã́níi mía yi. Mu bon, yìa zũ le le Dónbeenì wa mí binbirì, wón á zã́níi yí dà máa kɛń yi hùúu. O nùpue na zã́na lé yìa wee leéka le le Dónbeenì á à síiní mí ɲúhṹ. Lé bṹn nɔn á yìa le zã́níi wi yi yí máa mi bìo le Dónbeenì wa làa wo wéréwéré.
19 Warɛ́n wa mín lé bìo le Dónbeenì nín-yání wara wɛn. 20 O ɓúi lá le minɛ́n wa le Dónbeenì ò o ɲina mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ, se ɓànso lé o sabín-fũ̀aalo. Mu bon, ɓàn za tàá ɓàn hĩ́nló na ó o wee mi ó o yí wa, ó o ɓɛ̀n ǹ wé kaka à wańnáa le Dónbeenì, dìo ó o yí máa mi? 21 Le Dónbeenì mún bò mu henía le yìa wa mínɛ́n Dónbeenì, á ɓànso mún ko ò o wań mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ.