3
Éee! Mi loń bìo ó o Maá Dónbeenì waráa wɛn! O Maá Dónbeenì wa wɛn làa sòobɛ́ɛ, ó o wee ve wɛn le mí zàwa, á wa ɓɛ̀n lé le zàwa bìo bon. Ɛ̀ɛ ká ho dĩ́míɲása bán yí zũ le wa lé le Dónbeenì zàwa lé bìo á ɓa yí zũ le. Àwa, minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, wa wã́a lé le Dónbeenì zàwa vó. Ká bìo wa khíi kɛńnáa bṹn á le Dónbeenì dĩǹ yí zéenía làa wɛn. Bìo á wa zũ lé bìo kà: Hen ká a Yeesu *Krista khíi lua, á wa à mi a làa bìo ó o karáa, á warɛ́n mún ǹ yèrèmá à kɛń là a bìo. Bìa ɓúenɓúen na dó mí sĩa wee lòoní bṹn ko ɓa wé ceé míten làa bìo ó orɛ́n mí bɛɛre wee ceráa bìo síi.
Nùpue lée nùpue na wee wé mu bè-kora, se ɓànso pã́ le Dónbeenì làndá. Mu bè-kora wéró lé le Dónbeenì làndá pĩ́ló. À mi ɲɔǹ zũ le o Yeesu Krista ɓuara à sɛ́n ɓa nùpua bè-kora día. Á mi mún zũ le o yí máa wé bè-kohó hùúu. Lé bṹn nɔn á yìa páanía làa wo á mún yí ko ò o wé bè-kora. Á yìa wee wé mu bè-kora wón yí mɔn wo á mún yí zũ a.
Ĩ zàwa, mi yí día miten le nùpue khà vĩ́iní. O nùpue na wee wé mu bìo na térénna le Dónbeenì yahó, wón térénna làa bìo o Yeesu Krista térénnanáa. Ká yìa wee wé mu bè-kora, wón bìo sã̀ a *Satãni yi. Lé bìo ó o Satãni wee wé mu bè-kora hàrí ho dĩ́míɲá ɲúhṹ ɓúɛɛníi. Lé bṹn nɔn le Dónbeenì Za Yeesu Krista ɓuara bèra a na ò o ɓuee yáa o Satãni bè-wénia. Yìa wó le Dónbeenì za wón ɓànso yí ko ò o wé bè-kora. Mu bon, le mukãnì binbirì na wee lé le Dónbeenì cɔ̃́n á wi ɓànso yi. O yí dà máa wé è wé bè-kora, lé bìo ó o lé le Dónbeenì za. 10 Lé kà síi á le Dónbeenì zàwa lè le Satãni zàwa wee hueekaráa mín yi: Yìa yí máa wé bìo térénna le Dónbeenì yahó á yí wa mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ, wón bìo yí sã̀ le Dónbeenì yi.
Bìo bía ɓa kèrètĩ́ɛwa mín yi waminì dã́ní yi
11 Dìo kà lé le bíonì na mi ɲá pã̀ahṹ na ɓa ɓueé buera le Dónbeenì bín-tente nɔn mia yi: Mi wa wań mín. 12 Minɛ́n tĩ́ahṹ ò o ɓúi yí bè bìo ó o *Kaɲɛɛ wó ɓàn síi yi, wón bìo sã̀ a Satãni yi, á nɔn ó o ɓóráa mín fɛ̀ɛ. Á lée webio nɔn ó o ɓóráa wo? Lé bìo ó orɛ́n lé o nì-sũmúi à ɓàn fɛ̀ɛ wó bìo térénna le Dónbeenì yahó.
13 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, lé bṹn nɔn ká ho dĩ́míɲása ɲina mia, à mi yí le mu wé mia coon. 14 Warɛ́n zũ le wa bìo wã́a yí sã̀ mu húmú yi, le wa yú le mukãnì binbirì. Wa zũ mu lé bìo wa wa wàn zàwa lè wàn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa. Yìa yí wa mín za tàá mín hĩ́nló, wón bìo sã̀ mu húmú yi. 15 Mu bon. Yìa ɲina mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ wón ka lòn nì-ɓúe. Á mi zũ le o nì-ɓúe nì-kéní kà á máa yí le mukãnì binbirì na máa vé.
16 Bìo kà lé bìo wa zũnáa le waminì: O Yeesu *Krista wa wɛn, á dó mí mukãnì nɔn wa bìo yi. Lé làa bṹn síi á warɛ́n mún ko wa déráa wa mukãní na wàn zàwa lè wàn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa bìo yi. 17 Hen ká a ɓúi á bìo wi cɔ̃́n síi, à ɓàn za tàá ɓàn hĩ́nló kèrètĩ́ɛ ɓúi ɓɛ̀n khon, ó o yí zũna a màkárí, á yí séenía wo, se bìo le Dónbeenì le o wań lè ɓa nùpua ó o so wa làa ba le? 18 Ĩ zàwa, mi yí lè wa wán mín lè hã bíoní na wa wee bío na mín yi mí dòn. Mi lè wa waminì à wé mi wa wárá yi. Bṹn lé bìo á à zéení le wa wa mín binbirì.
19 Lé kà síi wa à zũńnáa le wa bìo sã̀ ho tũ̀iá poni yi. Á wa sĩa á à kɛń ho hɛ́ɛrà yi le Dónbeenì yahó. 20 Hàrí ká wa sĩa le wa wó khon kaka, á le Dónbeenì dén pá dà po wa sĩa. Le zũ mu bìo ɓúenɓúen.
21 Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, hen ká wa sĩa yí le wa wó khon, se wa poní sɛ́ra kúaará le Dónbeenì yahó. 22 Bṹn ká wa fìora bìo lée bìo le cɔ̃́n á le è na mu ɓúenɓúen wɛn, lé bìo wa bò le bíoní yi, á wee wé bìo sĩ le yi. 23 Bìo kà lé bìo á le bò henía: Le wa dé wa sĩa mí Za Yeesu *Krista yi, à mún wań mín làa bìo ó orɛ́n mí bɛɛre bòráa mu henía. 24 Yìa bò le Dónbeenì bíonì yi wón páanía làa de, á le mún páanía lè ɓànso. Le Dónbeenì nɔn mí Hácírí wɛn. Lé bṹn nɔn á wa zũnáa le le páanía làa wɛn.