2
Wa séenílo lé o Yeesu Krista
Ĩ zàwa, ĩ túara bìo kà, bèra a na à mi yí wé mu bè-kora. Ká a ɓúi pá khíi vã́ vã́ wó bè-kohó, á wa séenílo wi o Maá Dónbeenì nìsã́ní. Wón lé o Yeesu Krista, wón na térénna. Mu bon, o Yeesu *Krista wó wa bè-kora sɛ́ndíaró muinì yìa. O yí wó mu warɛ́n wa dòn bìo yi. O mún wó mu ho dĩ́míɲása ɓúenɓúen bè-kora bìo yi.
Hen ká wa wee bè bìo le Dónbeenì bò henía yi, se wa wã́a zũ le wa zũ le Dónbeenì binbirì. Ká a ɓúi le mí zũ le, ò o yí máa bè bìo á le bò henía yi, se wón lée sabín-fũ̀aalo á yí tà le Dónbeenì tũ̀iá poni bìo. Ká yìa màhã́ wee bè le bíoní yi, wón wee zéení le mí wa le Dónbeenì bìo bon. Lé kà síi á wa à zũńnáa le wa páanía làa de. Yìa le mínɛ́n lè le Dónbeenì páanía, á ɓànso ɓɛ̀n mún ko ò o ɓua míten làa bìo ó o Yeesu ɓuannáa míten bìo síi.
Mu bè-fĩnle na le Dónbeenì bò henía
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bìo kà yínɔń bè-fĩnle na le Dónbeenì bò henía á ĩ wee túa á à na mia, ɓùeé. Mu lée bè-kĩ́nle na mi ɲá pã̀ahṹ na ɓa ɓueé buera le Dónbeenì bín-tente nɔn mia yi. Bṹn bè-kĩ́nle so lé le bíonì na mi ɲá mu pã̀ahṹ. Ɛ̀ɛ ká mu mún lée bè-fĩnle á ĩ wee túa á à na mia. Mu bè-fĩnle mu bìo bon binbirì. Mu wee mi a Yeesu *Krista lè minɛ́n mi bɛɛre yi. Lé bìo á bìo yùiíi lòn tíbírí ɓúakáa wee vĩ́, á le Dónbeenì tũ̀iá poni na ka lòn khoomu á ɓa nùpua dɛ̀ɛnía wee mi. Yìa le mí wi bṹn khoomu so yi ò o ɲina mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ, se ɓànso pá wi le tíbírí yi. 10 Yìa wa mín zàwa lè mín hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa, wón wi mu khoomu yi. Wón ɓànso á bìo na dà wee vĩ́iní mía yi. 11 Ká yìa ɲina mín za tàá mín hĩ́nló kèrètĩ́ɛ, wón wi le tíbírí yi. O wee varáka le yi, ó o yí zũ hen na ó o wee va. Lé bìo le tíbírí wó a là a muii.
12 Ĩ zàwa, ĩ túara mia lé bìo mi bè-kora sɛ́ra día o Yeesu Krista pànká yi.
13 Minɛ́n nì-kĩ́a, ĩ túara mia lé bìo á yìa wi bĩ́n ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra á mi zũ.
Minɛ́n yàrówá, ĩ túara mia lé bìo ó o Satãni fũuhṹ á mi fá.
14 Ĩ zàwa, ĩ túara mia lé bìo ó o Maá Dónbeenì á mi zũ.
Minɛ́n nì-kĩ́a, ĩ túara mia lé bìo á yìa wi bĩ́n ká mu bìo ɓúi dĩǹ yí léra á mi zũ.
Minɛ́n yàrówá, ĩ túara mia lé bìo mi sĩadéró o Yeesu yi pànká wi, á pan le Dónbeenì bíonì bìo, ó o *Satãni fũuhṹ á mi fá.
15 Àwa, lé mi ɓúenɓúen á ĩ wee bío bìo kà á à na yi: Mi yí wań mu bìowa na bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi. Ká a ɓúi wa ho dĩ́míɲá bìo, se ɓànso yí wa a Maá. 16 Lé bìo le sĩi na wé vá mu bìo na yí se yi, làa bìo hã yìo wé lé ɓàn yíró poni, lè ho nàfòró yíró na wee wé ò o nùpue yòoní míten, bṹn ɓúenɓúen yí ló a Maá yi, mu bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi. 17 À hón dĩ́míɲá so lè ho bìowa na yí se na ɓa nùpua sĩa wee vá yi á ɲɔǹ wee khĩí. Ká yìa wee wé bìo le Dónbeenì sĩi vá yi, wón á à kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ.
O Krista zúkúsa á wi
18 Ĩ zàwa, hen làa cĩ́inú ká hón dĩ́míɲá so á à vé. Mi ɲá le o *Krista zúkúso á à zéení míten. Ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán yàá, ó o Krista zúkúsa á wi. Lé bṹn nɔn á wa zũnáa le hen làa cĩ́inú ká hón dĩ́míɲá so á à vé. 19 O Krista zúkúsa mu lá wi wa tĩ́ahṹ ká ɓa ɓɛ̀ntĩ́n lá yí tà a bìo, lé bṹn nɔn ɓa lóráa wa tĩ́ahṹ. Mu bon, ká ɓa ɓɛ̀ntĩ́n lá tà a bìo, se ɓa yí ló wa tĩ́ahṹ á yí wà. Ɛ̀ɛ ká bìo ɓa ló wa tĩ́ahṹ wà, bṹn wee zéení le ɓa ɓɛ̀ntĩ́n lá yí tà a Krista bìo. 20 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n bán ó o Yeesu Krista wó á mi yú le Dónbeenì Hácírí, á mi ɓúenɓúen mún zũ ho tũ̀iá poni bìo. 21 Ĩ wee túa mia yínɔń bìo mi yí zũ ho tũ̀iá poni, ɓùeé. Ho tũ̀iá poni á mi zũ, á zũ le ho tũ̀iá poni á sabéré mía yi.
22 Àwa, á yìa wã́a lé o sabín-fũ̀aalo lé o yɛ́n? Mu so yínɔń yìa le o Yeesu yínɔń *Yìa le Dónbeenì mɔn léra le? Mu bon, yìa wee bío bṹn wón lé yìa lé o Krista zúkúso. Wón pã́ a Maá Dónbeenì lè mí Za Yeesu bìo. 23 Nùpue lée nùpue na pã́ le Dónbeenì Za Yeesu bìo, se ɓànso yí páanía là a Maá Dónbeenì. Nùpue lée nùpue na tà le Dónbeenì Za Yeesu bìo, se ɓànso páanía là a Maá Dónbeenì. 24 Lé bṹn nɔn á bìo mi ɲá pã̀ahṹ na ɓa ɓueé buera le Dónbeenì bín-tente nɔn mia yi á mi pan bìo lè mi sòobɛ́ɛ. Ká mi pan bìo mi ɲá bìo pã̀ahṹ na ɓa ɓueé buera le Dónbeenì bín-tente nɔn mia yi, á minɛ́n mún ǹ páaní lè le Dónbeenì Za Yeesu là a Maá Dónbeenì. 25 Ká wa páanía kà síi, á wa à yí le mukãnì binbirì na máa vé, dìo ó o Yeesu dó mí ɲii le mí ì na wɛn.
26 Bìo nɔn á ĩ túararáa bṹn bìowa so nɔn mia, lé ɓa nùpua na wi ɓa wé khà mia vĩ́iní bìo yi. 27 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n bán ó o Yeesu wó á mi yú le Dónbeenì Hácírí á le wi làa mia. Á mi màkóo yàá wã́a bĩnía mía nì-kàránlo veere yi. Mu bon, le Dónbeenì Hácírí wé è kàrán mia lè mu ɓúenɓúen. Bìo le Hácírí mu wé è kàrán làa mia lé ho tũ̀iá poni, le yí máa fĩ̀ sabéré. Á mi cén páaní là a Yeesu Krista làa bìo le Hácírí mu kàránnanáa mu làa mia.
Yìa páanía là a Yeesu yí ko ò o wé bè-kora
28 Àwa, ĩ zàwa, mi cén páaní là a Yeesu Krista bèra a na ká a khíi lua, à wa sĩ́ a yahó ká wa yiwa yí máa dè, à nìyio yí dí wɛn.
29 Mi zũ le o Yeesu *Krista á térénna. Bṹn bìo yi à mi mún zũń le nùpue lée nùpue na wee wé bìo térénna le Dónbeenì yahó, se wón ɓànso mún lé le Dónbeenì Za.