Ho nín-yání vũahṹ na ó o
Zãn
túara
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
O Zãn, yìa lé o Yeesu nì-kenínia nì-kéní, lé wón túara ho vũahṹ na kà. O túara ho à ɲìnáa ɓa kèrètĩ́ɛwa zeǹ wán ɓa nì-khàwa bìo yi. O bía mí vũahṹ mu yi le o Yeesu lé le Dónbeenì Za bìo bon á ɓueé wó a nùpue binbirì. O mún zéenía le ɓa kèrètĩ́ɛwa lé le Dónbeenì zàwa, á ɓa ko ɓa wé ɓua míten làa bìa wi mu khoomu yi bìo, à mún wań mín. Lé bìo le Dónbeenì lé le waminì ɓànso, á mún ka wéréwéré lòn khoomu.
1
Le Dónbeenì bíonì wee na le mukãnì binbirì
Bìo á ĩ wee túa á à na mia lé bìo bìo ciran yìa lé le Bíonì na wee na le mukãnì binbirì. Mu ɲúhṹ ɓúɛɛníi ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra ká arɛ́n wi fɛ́ɛɛ. Ká bìo kà wán wa ɲá a tãmu, á mɔn wo, á fá wa yìo wo yi, á ɓuan wo yi. Yìa wee na le mukãnì binbirì á zéenía míten làa wɛn. Wa mɔn wo á wee mì ho tũ̀iá o ɲii. Wa wee bue le orɛ́n na wee na le mukãnì binbirì á wi fɛ́ɛɛ. O páanía wi là a Maá Dónbeenì. Ká hã laà na kà wán á le Dónbeenì wó á wa mɔn wo. Mu bon. Bìo wa mɔn làa bìo wa ɲá lé bṹn wa wee bue bìo á mún ǹ na mia, bèra a na à minɛ́n làa wɛn mún páaní. Warɛ́n páanía là a Maá Dónbeenì lè mí Za Yeesu *Krista. Ĩ wee túa mu á à na mia bèra a na à wa sĩ-wɛɛ ɲii à sí bìo wa páanía bìo yi.
Mi ɓua miten làa bìa wi mu khoomu yi bìo síi
Dìo kà lé le bíonì na wa ɲá o Yeesu *Krista cɔ̃́n, dìo wa à bue á a na mia: Le Dónbeenì ka wéréwéré lòn khoomu. Hàrí bìo ɓúi yùiíi lòn tíbírí á mía le yi. Ká wa le wa páanía làa de à wa pá wee ɓua waten làa bìa wi le tíbírí yi bìo síi, se wa lé ɓa sabín-fũ̀aalowa, á yí máa bè le Dónbeenì tũ̀iá yi. Ɛ̀ɛ ká wa wee ɓua waten làa bìa wi mu khoomu yi bìo, làa bìo le Dónbeenì mí bɛɛre karáa wéréwéré lòn khoomu, se wa wã́a páanía, á le Dónbeenì Za Yeesu cãni á wé è ceé wɛn wa bè-kora ɓúenɓúen yi. Ká wa le wa yí máa wé bè-kora, se wa wee vĩ́iní waten, á yí tà le Dónbeenì tũ̀iá poni bìo. Ɛ̀ɛ ká wa wee tà bío wéréwéré le wa wó khon, á le Dónbeenì na térénna á yí máa yèrèmá mí ɲii, dén á à sɛ́n wa bè-kora á à día, á à ceé wɛn bìo wa wó khon yi ɓúenɓúen. 10 Ká wa le wa yínɔń bè-kora wérowà, se wa wee lá le Dónbeenì lòn sabín-fũ̀aalo, se wa yí tà bìo le bía yi.