3
O Ɲúhṹso bĩní ɓuenló bìo
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bìo kà wã́a lé mu cúa-ɲun níi ká ĩ wee túa mia. Hã vɔ̃nna mu mí bìo ɲun yi á ĩ wee leéka mia, á wee dé pànká hã hácín-tentewà na wi mia yi. Mi le mi hácírí kɛń le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɲi-cúa na ɓa fèra mà wán. Mi mún bĩní leéka a Yeesu tonkarowà bìo na ɓa kàránna làa mia bìo, bṹn na lé wa Ɲúhṹso lè wa kã̀nílo bìo na ó o bò henía. Bìo mi ko mi zũń ho yahó lé bìo kà: Ho pã̀ahṹ vaa véeníi ká ɓa nùpua ɓúi á à hĩ́ní wé è wé bìo ɓa sĩa vá yi na yí se. Ɓa wé è yáa mí ɲiní yi á à na mia, á wé è bío bìo kà: «Bìo ó o Yeesu wã́a dó mí ɲii le mí ì ɓuen, ó o wen? Wàn ɓùaawa húmú ɲii wán, á mu bìo ɓúenɓúen pá dĩ̀n làa bìo mu lá karáa hàrí ho dĩ́míɲá ɲúhṹ ɓúɛɛníi.» Ɓa wé è bío bṹn lé bìo ɓa wee wé le cã̀nii à kɛń lè ɓa yí zũ bìo wó khĩína, le le Dónbeenì yánkaa léra ho wáayi lè ho tá, ká mu ɲumu fù wi hã lùa ɓúenɓúen yi, á le bía á ho tá ló mu ɲumu yi. Lé mu ɲumu á le Dónbeenì mún pá bĩnía véenía lè ho dĩ́míɲá bìo mu na le fù léra. Làa bṹn síi, á le Dónbeenì mún bía le ho wáayi lè ho tá na ho zuia à kɛń bĩ́n à pa bìo le khíi cítí ɓa nùpua yi, á à síiní bìa pã́ le Dónbeenì ɲúná. Mu zoǹ ká ho wáayi lè ho tá á à cĩ̀ búkúbúkúbúkú.
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bìo dà-kéní na mi yàá yí ko à mi nɔnsã yi lé bìo kà: O Ɲúhṹso cɔ̃́n á le wizonle dà-kéní ka lòn lúlúio khĩá-pírú, á hã lúlúio khĩá-pírú ka lòn wizonle dà-kéní. Ɓa nùpua ɓúi wee leéka le o Ɲúhṹso wee mía á à wéráa bìo ó o dó mí ɲii le mí ì wé. Ɛ̀ɛ ká ɓùeé. O hã̀ mí sĩi mi bìo yi, á yí wi à hàrí nì-kéní vĩ́, ká mi ɓúenɓúen yèrèmá mi yilera lè mi wárá.
10 Ɛ̀ɛ ká a Ɲúhṹso bĩní ɓuenló wizonle dén pá khíi cí ɓa nùpua wán là a kɔ̃̀nlo bìo síi. Mu zoǹ ká ho wáayi bìowa á à yáa, ho ɲuùvĩ́ló sã á à ɲí pɔ̃́npɔ̃́n. Ho tá làa bìo wi ho yi ɓúenɓúen á à vĩ́. 11 Bìo á bṹn bìowa so ɓúenɓúen khíi wé, á mi cén zũń bìo mi ì ɓua lè miten. Mi ɓua miten làa bìo sĩ le Dónbeenì yi, à ca tĩn le yi. 12 Mi lòoní le wizonle na le Dónbeenì ì wé ó o *Krista á à bĩní ì ɓuen yi, à ɓua miten sese bèra a na à le wizonle mu dã fùafùa. Mu zoǹ le Dónbeenì á à ɓúe ho wáayi ɲúhṹ lè ho dɔ̃hṹ. Á mu bìowa na wi ho yi ɓúenɓúen á à ɲuu. 13 Le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé ho tá lè ho wáayi bè-fĩa, á bìo térénna wé è wé yi. Bṹn lé bìo wa wee lòoní.
Mi ko mi zũń miten ɓuaró
14 Àwa, minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, á bìo mi wee lòoní le wizonle mu, á mi bánbá térén miten, à wékhe bìo yí mì lɛɛ́ mia, à mi kɛń ho hɛ́ɛrà yi. 15 Mi zũń le bìo ó o Ɲúhṹso ɲànáa mí yi ò o máa ɓuen ɲúhṹ lée bèra a na à ɓa nùpua fen, làa bìo á wàn za Poole na wa wa làa sòobɛ́ɛ túararáa mu nɔn mia. O túara mu á héhaa lè mu bè-zũńminì na le Dónbeenì nɔn wo yi. 16 Lé bṹn ó o Poole wee túa mí vɔ̃nna ɓúenɓúen yi ká a wee bío mu bìo. Hã bíoní ɓúi wi hã vɔ̃nna mu yi á ɲíló do. Lé bṹn te bìo ɓa nùpua ɓúi na yí zũ mu bìo yara, na sĩadéró le Dónbeenì yi yí fárá yí tĩna, á wee yèrèmá hã bíoní mu kúará. Ɓa wee yèrèmá hã kúará làa bìo ɓa wee yèrèmánáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní ɓúi ɓàn kúará. Lé kà síi ɓa wee wé à yáaráa míten.
17 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, ĩ ɲà mi zeǹ wán vó. Mi yí día le bìa yí térénna à vĩ́iní mia, mi fárá tĩn mi sĩadéró le Dónbeenì yi. 18 Mi wa wé à wa wíoka kɛń wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista na lé wa kã̀nílo sãamu yi, à wa zũńló làa wo à wíoka wé dé wán. Le ho cùkú à bìo sĩ̀ a yi hã laà na kà wán lè hã lúlúio na ɲii mía yi. *Amiina!