2
Ɓa nì-kàránlowà na bìo yí bon bìo
Bìa le mí lé le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà à mu yí bon á hĩ́a wi o *Isirayɛɛle nìpomu tĩ́ahṹ. Làa bṹn síi á ɓa nì-kàránlowà na bìo yí bon á mún ǹ kɛń mi tĩ́ahṹ. Ɓa wé è kàrán ɓa nùpua làa bìo yí bon á à yáaráa ɓa. Hàrí o Ɲúhṹso na sɛ́ra ɓa bè-kora día á kã̀nía ɓa á ɓa à pĩ́ ì día. Lé bṹn te bìo á ɓa à dĩ̀ndĩ̀n ǹ yáa. Nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á à tà ɓa bìo á wé è wé mu koomu lè mí sìíwà na ɓa wee wé. Lé ɓarɛ́n bìo yi á ɓa nùpua wé è yáaráa le Dónbeenì tũ̀iá poni wɔ̃hṹ yèni. Le wárí càró làa poníi bìo yi á ɓa nì-kàránlowà mu wé è khà mia lè hã bín-sĩa. Ɛ̀ɛ ká ɓa ɲúná síiníló bìo màhã́ wíokaa vó día míana, le Dónbeenì á à yáa ɓa máa khí.
Hàrí ho wáayi tonkarowà na yánkaa wó mu bè-kora á le Dónbeenì yàá pá yí día coon, ká le màhã́ dó ɓa le lònbee lahó yi, á can ɓa lè hã zúakùaríwà le tíbí-cũaá yi pannáa le cítíi fĩ̀ló wizonle. Hàrí ho hàánì nùpua na yí bò bìo le Dónbeenì bía yi á le yí día coon, le dúee be-beenì ɓó ɓa ɲúhṹ. Yìa le kã̀nía lé o nìi na ɓa le Nɔwee, wón na fù wee bío lè ɓa nùpua le ɓa wé wé bìo térénna, lé wón lè ɓa nùpua nùwã hèɲun á le Dónbeenì kã̀nía. Ho *Sodɔɔmu lè ho *Komɔɔre lórása á le Dónbeenì mún síinía ɲúná, á hã lórá mu lè mí nùpua cã̀ búkúbúkúbúkú. Lé kà síi á le wóráa, à zéení le bìa yí máa bè bìo le wee bío yi á le mún khíi síiní ɲúná làa bṹn bìo. Ɛ̀ɛ ká a nìi na ɓa le Loote, yìa térénna, wón á le kã̀nía. O nìi mu pã̀ahṹ nùpua bè-wénia na fù yí se á vɛ́ɛnía o yi. Mu bon, o nì-térénnii mu yi fù wee vá làa sòobɛ́ɛ, lé bìo ó o fù wi làa ba, á wee mi bìo ɓa wee wé, á wee ɲí bìo ɓa wee bío na yí se làa wizooní ɓúenɓúen. Lé làa bṹn ó o Ɲúhṹso wee kã̀nínáa bìa can tĩna a yi le lònbee yi, ká a ɓɛ̀n wee ɓua bìa wee wé mu bè-kora, á pannáa le cítíi fĩ̀ nɔ̀nzoǹ á à beéráa bán lò. 10 Bìa ó o Ɲúhṹso màɲáa á à beé lò lé bìa wee zùań le Dónbeenì ɲúhṹsomu yi à ɓa wee wé mí sĩa bìo na yí se.
Ɓa nì-kàránlowà mu láa míten yi làa sòobɛ́ɛ, ɓa wee yòoní míten, á yí máa kɔ̃̀nbi ho wáayi bùaa na cùkú wi. Ɓa yàá wee là ɓa. 11 Hàrí ho wáayi tonkarowà na pànkáwá yàá wi po po ɓarɛ́n pá yí máa bío bín-kora lɛɛ́ ho wáayi bùaa mu yi o Ɲúhṹso yahó. 12 Ɓa nùpua mu ka lòn naɲuwà á hácíira mía, na bìo sã̀ ho wìi ɓúeró yi. Ɓa wee là bìo ɓa yí zũ, á ɓa ɓɛ̀n ǹ ɓúe ɓa làa bìo ɓa wee ɓúeráa ɓa naɲuwà bìo síi. 13 Lé hón yéréké so ò sá ɓa yi hã wén-kora na ɓa wee wé bìo yi. Bìo ɓa wee wɛɛ́ mí sĩa yi lé hã nìyi-wárá na ɓa wee wé, hàrí le wisoni yi yàá. Hen ká ɓa páanía wee dí làa mia, à mi yèni wé yáa, à hã nìyio dí mia, lé bìo ɓa wa mí wárá mu. 14 Ho hã́-fénló á ɓa dó mí sĩa yi làa sòobɛ́ɛ. Ɓa yí máa sa bè-kora wéró tá, á bìa pànkáwá mía lé bán ɓa wee khà dé míten yi. Ɓa yìo yí máa sì làa bìo hùúu, á hã dánkáa ɓɛ̀n wi ɓa wán. 15 Ɓa vṹnun día ho wɔ̃hṹ à ɓa bò a nìi na ɓa le Bozoore za *Balaamu wárá yi, wón na ɓa yà ɲii lè le wárí le o wé mu bè-kora, ó o mún tà fó le. 16 Ɛ̀ɛ ká a wékheró mu màhã́ bìo mà nɔn wo yi. O sũ̀npɛ̀ɛnì na yí máa bío, á bía làa wo lòn nùpue, á hòráa o ɲi-cúa fɛɛro Balaamu mu o sàá-wárá na ó o lá le mí ì wé yi.
17 Ɓa nì-kàránlowà mu ka lòn ɲun-dã́a na á ɲumu mía yi, á mún ka lòn viohó na wee kán lè mí pànká ká ho máa tè. Le Dónbeenì á à kúee ɓa le tíbí-cũaá lahó yi. 18 Hã bín-heɓúaa na ɲúná mía lè hã nìyi-wárá na ɓa wee wé lé bṹn ɓa wee hɛ́ɛ khà lè ɓa nùpua na còonía día bìo na lá vṹnun wee wé, à bán mún bĩní wé wé lè ɓarɛ́n bìo síi. 19 Ɓa wee bío na ɓa yi le ká ɓa tà á ɓa à kɛń míten, à ɓarɛ́n mí bɛɛre ɲɔǹ lé ɓa wobáaní ɓa sĩa bìo na wee yáa ɓa níi yi. Mu bon, bìo lée bìo hĩ́a yú pànká nùpue wán, à ɓànso wé mu bìo mu wobá-nìi. 20 Ɓa ɓúi zũ a Yeesu Krista, yìa lé wa Ɲúhṹso á lé wa kã̀nílo, lé bṹn bìo yi á bán wã́a día ho dĩ́míɲá bìo na wee vĩ́iní ɓa nùpua. Ɛ̀ɛ ká ɓa màhã́ bĩnía día míten á ho dĩ́míɲá bìo mu yú pànká ɓa wán, à ɓa bìo wíoka yáa à poń bìo mu fù karáa. 21 Mu bon, ɓa yàá lá yí zũna bìo le Dónbeenì le ɓa ɓua lè míten sṹaaní bìo ɓa zũ mu à ɓa yí máa bè le Dónbeenì mu làndáwá na kàránna làa ba yi. 22 Mu bè-zũńminì bíoní na kà lé hĩ̀a bìo sá ɓa yi: Bìo ó o buenza lá tã́maa lé bṹn ó o bĩnía vaá wee dí, ó o nɔ̀nbùɛɛnì na ɓa lá sɛɛra á bĩnía wee zo ho fàncínló yi.