Ho ɲun níi vũahṹ na ó o
Piɛre
túara
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ na kà lé o Piɛre túara ho nɔn bìa ɓúenɓúen na dó mí sĩa o Yeesu *Krista yi. Ɓa nùpua ɓúi zon ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio yi, á wee vĩ́iní ɓa lè ho kàránló na wi mí dòn lè le Dónbeenì bín-tente. Á ɓa kèrètĩ́ɛwa mu dó míten hã wárá lè mí sìíwà na yí se yi. Lé bán nùpua so bìo yi nɔn ó o Piɛre túararáa ho vũahṹ mu.
O Piɛre le ɓa ko ɓa wé ɓua míten làa bìo le Dónbeenì le mu koráa, à fárá dĩ̀n ho tũ̀iá poni wán, hìa ó o Yeesu tonkarowà kàránna làa ba (1).
O bía le ɓa pa míten ɓa nì-kàránlowà kàránló na bìo yí bon yi (2).
O Piɛre le bìa le o Yeesu máa bĩní máa ɓuen á lé ɓa sabín-fũ̀aalowa. O le o Yeesu mu hã̀ mí sĩi ò o máa ɓuen fùa, lé ɓa nùpua bìo yi, á wi à hàrí nì-kéní kà à yí vĩ́, ká ɓa ɓúenɓúen dàń yí ho pã̀ahṹ à yèrèmá mí yilera lè mí wárá, à le Dónbeenì kã̀ní ɓa (3).
1
Le tɛ̀ɛníi
Mu lé ĩnɛ́n Simɔn Piɛre na lé o Yeesu *Krista ton-sá là a tonkaro á wee túa ho vũahṹ na kà. Ĩ wee túa ho á à na minɛ́n na sĩadéró o Yeesu yi lée dà-kéní lè warɛ́n sĩadéró wo yi. Bṹn dàńna wó o Yeesu Krista na lé wàn Dónbeenì lè wa kã̀nílo térénló pànká yi. Le le Dónbeenì lè wa Ɲúhṹso Yeesu zũńló bìo yi, à le Dónbeenì wé mu sãamu cɛ̀rɛ̀ɛ làa mia, à na ho hɛ́ɛrà cɛ̀rɛ̀ɛ mia.
Bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa ko ɓa ɓuaráa míten
Le Dónbeenì pànká wó á wa yú bìo ko làa wɛn ɓúenɓúen na à séení wɛn á wa à kɛń le mukãnì yi, á à wéráa bìo sĩ le yi. Mu bon, le wó á wa zũna yìa von wɛn à wa níní kɛń o cùkú là a tentemu yi. Lé làa bṹn á le Dónbeenì dó mí ɲii wó mu bè-beera na bìo ɲúhṹ wi làa sòobɛ́ɛ á nɔn wɛn, bèra a na à mi kã̀ní ho dĩ́míɲá bìo na ɓa nùpua sĩa wee vá yi na yí se yi, à páaní wé le dà-kéní lè le Dónbeenì. Lé bṹn bìo yi à mi dé sòobɛ́ɛ miten yi, à wé ɓua miten sese, à bè bìo mi dó mi sĩa le Dónbeenì yi wán. Mi wíoka zũń le Dónbeenì, à bè bìo mi wee ɓua miten sese wán, à wé dàń miten ɓua mu bìo ɓúenɓúen yi à bè bìo mi zũ le Dónbeenì wán. Mi yí tèé mi bàra à bè bìo mi dà miten wee ɓua mu bìo ɓúenɓúen yi wán, à wíoka ca tĩn le Dónbeenì yi à bè bìo mi yí máa tèé mi bàra wán. Mi le mi bìo wé sĩ mín yi à bè bìo mi wee ca tĩn le Dónbeenì yi wán, à wań mín bè bìo mi bìo sĩ mín yi wán. Mu bon, ká bṹn ɓúenɓúen wi mia làa sòobɛ́ɛ, á wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista zũńló mi cɔ̃́n cũ̀nú á à kɛń, á mi wé è wé mu bìo na se. Ká bìa á bṹn bìowa so mía yi, bán yí máa mi bìo sese, ɓa ka lòn muiiwà. Bìo le Dónbeenì sɛ́ra ɓa bè-kora na ɓa wó khĩína día á ɓa yiwa sà yi.
10 Àwa, á minɛ́n wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi wíoka ca mi kuio, bèra a na à bìo le Dónbeenì von mia á hueekaa bìo yi à mi dĩ̀n wán. Ká mi ɓuan miten làa bṹn, á mi máa vĩ́ ho wɔ̃hṹ yi máa mi hùúu. 11 Lé bṹn ǹ na ká a Yeesu Krista, wa Ɲúhṹso na lé wa kã̀nílo bɛ́ɛnì na wi fɛ́ɛɛ díró á mi níní á à kɛń yi binbirì.
12 Lé bṹn bìo yi á ĩ pá wé è leéka mia fɛ́ɛɛ lè mu bìowa mu bìo, hàrí bìo á ĩ zũ le mu bìowa mu á mi zũ vó, á mi mún dó mi sĩa làa sòobɛ́ɛ ho tũ̀iá poni bíonì na kàránna làa mia yi. 13 Ĩ wee leéka le ká ĩ yìo wi lua, á mu se à ĩ wé bĩní leéka mia lè mu bìowa mu à mi hácírí kɛń mu wán. 14 Mu bon, ĩ zũ le hen làa cĩ́inú ká ĩ hí làa bìo wa Ɲúhṹso Yeesu Krista zéeníanáa mu làa mi. 15 Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ à bánbá, bèra a na à ĩ húmú mɔ́ndɛ́n, à mi pá wé leéka mu bìowa mu bìo fɛ́ɛɛ.
O Yeesu Krista cùkú beenì na wa mɔn bìo
16 Mu bon, bìo wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista ɓuara lè mí pànká, á wa yí bía bìo làa mia lè ɓa nùpua hácín-bíoní, ɓùeé. Warɛ́n wa bɛɛre mɔn wo lè mí cùkú beenì. 17 Mu bon, o Yeesu Krista yú a Maá Dónbeenì cùkú beenì. O cùkú beenì ɓànso Dónbeenì bía làa wo kà síi: «Yìa kà lé ĩ Za na á ĩ bò ĩ tàká wán, o bìo sĩ miì làa sòobɛ́ɛ».* 18 Warɛ́n wa bɛɛre ɲá mu tãmu mu sã ho wáayi ká wa là a Yeesu mu páanía wi le ɓúee na bìo sã̀ le Dónbeenì yi wán. 19 Lé bṹn te bìo le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bíoní láayi wíokaa wiráa wa cɔ̃́n, à mi cén wé pa hã bìo sese. Mu bon, hã ɲi-cúa mu ka lòn fĩ̀ntã́ní na dó hen na mu yuumu wi yi, á pan ò o Yeesu na ka lòn tá-tĩa mànàayiire à zéení míten mi sĩa yi. 20 Mi yàá ko mi zũń le le Dónbeenì ɲi-cúa na wi le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi á nùpue yí dà máa zéení bìo yara wéréwéré miten. 21 Mu bon, le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɲi-cúa na ɓa fɛɛra á yí ló ɓarɛ́n mí bɛɛre yi. Lé le Dónbeenì Hácírí dó hã bíoní mu ɓa ɲiní yi á ɓa bía le yèni yi.
* 1:17 Mi loń Matiye vũahṹ 3.17 1:18 Mi loń Matiye vũahṹ 17.1-5; Maaki vũahṹ 9.2-7; Luki vũahṹ 9.28-35