Ho tĩn níi vũahṹ na ó o
Zãn
túara
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
O Zãn, yìa lé o Yeesu nì-kenínia nì-kéní, lé wón túara ho vũahṹ na kà. Ho vũahṹ mu yi, ó o von míten làa nì-kĩ́nle. O túara ho nɔn ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-dí ɓúi na ɓa le Kayuusi yi. O wíokaa o Kayuusi là a Demɛtiriyuusi yènnáa bìo ɓa wó bìo yi.
Ká a Diotɛrɛɛfu wárá hɔ̃́n ó o yí wa, ó o le ɓa kèrètĩ́ɛwa yí bè hã yi.
1
Le tɛ̀ɛníi
Kayuusi, mu lé ĩnɛ́n na lé o nì-kĩ́nle á wee túa ho vũahṹ na kà á a na foǹ. Ĩ wa fo làa sòobɛ́ɛ. Ũnɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, ĩ wee fan à ũ bìo ɓúenɓúen wé se. Bìo á ũnɛ́n lè le Dónbeenì ɓuannáa mín sese, lé bṹn ɓàn síi à ũ sãnía lò mún wé hereráa. Wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa ɓueé bía nɔn miì le le Dónbeenì tũ̀iá poni bìo á fo henía, á fo mún wee bè ho yi. Bìo á ĩ ɲá mu, á ĩ sĩi wan làa sòobɛ́ɛ. Bìo á ĩ sĩi á à bĩní ì wa yi á à poń bìo á ĩ ɲá à ɓa le ĩ zàwa mu kèrètĩ́ɛmu dã́ní yi bò le Dónbeenì tũ̀iá yi, bṹn mía.
O Kayuusi bò le Dónbeenì yi sese
Ũnɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa á fo wee ɓua sese, hàrí bìa lé ɓa nì-hãní á fo pá wee ɓua sese. Bṹn lé bìo wee zéení le fo ɓɛ̀ntĩ́n bò le Dónbeenì yi. Bìo fo wa làa ba á ɓa mà tũ̀iá nɔn ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Ká bán nùpua so síi fo wee séení ɓa varáa yi làa bìo le Dónbeenì le mu koráa, se mu se. Mu bon, mu lé o *Krista tonló bìo yi á ɓa lóráa, à ɓa yí fó hàrí dɛ̀ɛ bìa yí zũ le Dónbeenì cɔ̃́n. Àwa, á mu sã̀ warɛ́n yi à wa wé séení bán nùpua so síi. Ká wa wee séení ɓa, bṹn ká wa mún páanía làa ba á wee zéení le Dónbeenì tũ̀iá poni bìo.
O Diotɛrɛɛfu là a Demɛtiriyuusi bìo
Ĩ túara ho vɔ̃n-za nɔn mi kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Ɛ̀ɛ ká a Diotɛrɛɛfu na wa ò o wé dí mu bìo ɓúenɓúen yahó á yí máa càtí ĩ bíoní. 10 Ká ĩ ɓuara, á hã wén-kora na ó o wó, lè hã sabíoní na ó o fũ̀aana ĩ ɲii á ĩ ɓueé bío bìo làa mia. Bìo ó o bĩnía wee wé yàá po bṹn. O yí máa tà à wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa làa o wán. Á bìa mún tà le ɓa wé làa mí wán ó o hò. Á bìa ɓa wee làa wán ó o wee ɲa lén ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi.
11 Ũnɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, fo wé mɔn ɓa nùpua na wee wé bìo yí se à ũ yí bè ɓa wárá yi. Ɛ̀ɛ ká fo wé mɔn ɓa nùpua na wee wé bìo se à ũ bè bán wárá yi. Yìa wee wé bìo se wón bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Yìa wee wé bìo yí se wón yí zũ Dónbeenì.
12 O Demɛtiriyuusi wón ɓa nùpua ɓúenɓúen ɓɛ̀n wee wíoka yèni. Bìo ó o wee ɓua míten héha lè le Dónbeenì tũ̀iá poni lé bṹn wee zéení le o lé o nì-tente. Ĩnɛ́n mún wee wíoka a yèni, á ũ zũ le bìo á ĩ wee mì ɓúenɓúen lé ho tũ̀iá.
Le mɔ́ndɛ́n tɛ̀ɛníi
13 Bìo cɛ̀rɛ̀ɛ á ĩ wi à ĩ bío làa fo, ká ĩ màhã́ máa túa mu vũahṹ yi. 14 Ĩ wi à ĩ ɓuen ũ cɔ̃́n hen làa cĩ́inú, á wa ɓueé páaní ì tà hã láakáwá. 15 Le ho hɛ́ɛrà à kɛń làa fo. Mìn bɔ̃́nlowà na làa wɛn páanía wi á wee tɛ̀ɛní foǹ. Mún tɛ̀ɛní wàn bɔ̃́nlowà na làa fo páanía wi yi lè mí nì-kéní kéní.