Ho vũahṹ na ó o
Zude
túara
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
O Zude lé yìa túara ho vũahṹ na kà á nɔn le Dónbeenì nìpomu ɓúenɓúen yi. Ho vũahṹ mu bíoní ló mín là a Piɛre ɲun níi vũahṹ na á wón túara. Hã vɔ̃nna mu mí bìo ɲun wee ɲì ɓa kèrètĩ́ɛwa zeǹ wán le ɓa pa míten bìo ɓa nì-kàránlowà na bìo yí bon bìo yi, bán na wee wé hã wárá na ɓa sĩa wee vá yi na yí se.
O Zude mu bía le ɓa nì-kàránlowà mu wee wé mu bìo na yí se làa sòobɛ́ɛ. O bía le le Dónbeenì á à síiní ɓa ɲúná. O mún bía le ɓa kèrètĩ́ɛwa wíoka wé bánbá à wé le dà-kéní là a Yeesu, à dé mí sòobɛ́ɛ le Dónbeenì bìo yi le Dónbeenì mu Hácírí pànká yi, à wań mín, bèra a na ò o Yeesu *Krista pànká yi à ɓa yí le mukãnì binbirì na máa vé.
1
Le tɛ̀ɛníi
Mu lé ĩnɛ́n Zude, o Yeesu *Krista ton-sá, ĩnɛ́n na lé o Zaaki ɓàn za, lé mi wee túa ho vũahṹ na kà. Ĩ wee túa ho á à na bìa ó o Maá Dónbeenì hueeka yi, á wa, bìa ó o Yeesu Krista wee pa bìo. Le o Ɲúhṹso wé mu tentemu cɛ̀rɛ̀ɛ làa mia, à na mí hɛ́ɛrà mia, á wíoka wań mia.
Ɓa nì-kàránlowà na wee vĩ́iní ɓa nùpua bìo
Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, ĩ sĩi ɓɛ̀ntĩ́n lá vá làa sòobɛ́ɛ à ĩ túa mia ho kã̀níló na bìo ciran wa ɓúenɓúen dã́ní yi. Hã laà na kà wán á mu wã́a lée konloon à ĩ wé mu, bèra a na à ĩ hení mi sĩa à mi fárá tĩn mu bìo na mi tà yi, bìo le Dónbeenì nɔn bìa bìo sã̀ le yi le cúekúee á mu vóráa. Ĩ wee túa mia lé bìo ɓa nùpua ɓúi na pã́ le Dónbeenì, á tun míten yi zonnáa mi tĩ́ahṹ. Ɓa wee yèrèmá wàn Dónbeenì sãamu bíonì kúará à dàń wéráa mí sĩa wárá na yí se. Lé bṹn ɓa wee wé à pĩ́náa o Yeesu Krista, wón mí dòn na lé wa ya-dí lè wa ɲúhṹso. Mu fèra túara le le Dónbeenì á à síiní ɓa ɲúná.
Ĩ zũ le bìo á ĩ bío ò na mia kà ɓúenɓúen á mi zũ, ká ĩ màhã́ pá bĩnía wee leéka mia làa bũ. Mi zũ bìo ó o Ɲúhṹso kã̀níanáa o *Isirayɛɛle nìpomu ho *Ezipite kɔ̃hṹ yi. Ká bìa pã́ yí dó mí sĩa le yi bán le wó á ɓa húrun. Mi bĩní leéka ho wáayi tonkarowà ɓúi bìo, bán na yìo yí sù ho pànká na le Dónbeenì nɔn ɓa yi á ɓa ló hen na ɓa lá wi yi. Lé bṹn te bìo le Dónbeenì can ɓa kúaaráa le tíbí-cũaá yi á pannáa le wizonle na le khíi fĩ̀ le cítíi yi. Mi mún bĩní leéka ho *Sodɔɔmu lè ho *Komɔɔre lórása bìo, lè hã lórá na sùarákaa yi làa ba bìo. Hã lórá mu nùpua dó míten mu koomu wárá lè mí sìíwà yi, á wi ɓa wé da lè ɓa zàn-bùaa. Á bìo kà wán ɓa wi ho dɔ̃hṹ na wee cĩ̀ fɛ́ɛɛ yi. Mu wó kà à ɲìnáa ɓa nùpua zeǹ wán.
Lé hɔ̃́n wárá so síi lé hĩ̀a á ɓa nùpua mu na wi mi tĩ́ahṹ á mún wee wé. Ɓa hácíira bò mu bìowa na yí bon wán, á mu bìo na sĩ ɓa yi na yí se lé bṹn ɓa wee wé. Le Dónbeenì ɲúhṹsomu ɓa wee zùań yi, á wee là ho wáayi bùaa na cùkú wi. Hàrí ho wáayi tonkarowà ɲúhṹso na yèni ɓa le Misɛɛle yàá pá yí henía mí sĩi yi wó bṹn. Wón ɲɔǹ là a *Satãni khon mín yi o *Mɔyiize nì-hínmu wán, ká a màhã́ yí là a. Bìo kà lé bìo ó o bía: «Le o Ɲúhṹso beé ũ lò». 10 Ɛ̀ɛ ká ɓarɛ́n nùpua mu bán wee là bìo ɓa yí zũ, ɓa yí máa le mí yiwa wéráa mu bìo lòn naɲuwà, lé bṹn yàá wee yáa ɓa. 11 Ho yéréké á à sá ɓa yi. Ɓa wee wé là a nìi na ɓa le *Kaɲɛɛ bìo síi. Le wárí càró bìo yi á ɓa wó khon làa bìo ó o nìi na ɓa le *Balaamu wóráa mu bìo síi. Ɓa bìo yáara, lé bìo ɓa kã́a là a nìi na ɓa le Koree bìo síi. 12 Hen ká mi ɓunɓua-dĩ́nló á ɓa páanía wee dí làa mia, à mi dĩ́nló díró yìráa kɛń. Ɓa wee dí bùubaa ká mu nìyio máa dí ɓa, ɓa wee leéka míten bìo mí dòn. Ɓa ka lòn viohó na wee kán lè mí pànká ká ho máa tè. Ɓa ka lòn vĩ̀nsĩ̀a na yí máa ha mí haró pã̀ahṹ, na ɓa dɛɛra kúará á hã húrun. 13 Ɓa nìyi-wárá wee mi làa bìo ho mu-beenì ɲumu yànbónló khùankhúa wee lée kúia mináa bìo síi. Ɓa ka lòn mànàayio na la-kéní mía, á le Dónbeenì ɓɛ̀n ká ho lahó làa ba le tíbí-cũaá yi, á ɓa khíi kɛń yi fɛ́ɛɛ.
14 O Enɔɔki, yìa lé wàn maáwà nùwã hèɲun níi à lá a Adãma ɲii wán, á yánkaa fɛɛra le Dónbeenì ɲi-cúa ɓarɛ́n dã́ní yi mún kà síi: «Mi loń, lé o Ɲúhṹso na bò ò ɓuen lè ho wáayi tonkarowà cɛ̀rɛ́cɛ̀rɛ́cɛ̀rɛ́, 15 á ɓueé cítí ɓa nùpua ɓúenɓúen. Ɓa bè-kora wérowà ɓúenɓúen na kã́a á pã́ le Dónbeenì ó ò síiní ɲúná ɓa bè-kora na ɓa wó lè hã bín-kora na ɓa bía le Dónbeenì dã́ní yi bìo yi».
16 Ɓa nùpua mu sĩa yí máa wa mi. Ɓa wee wírí míten bìo yi làa wizooní ɓúenɓúen. Ɓa sĩa bìo na yí se lé bṹn ɓa wee wé. Ɓa wee khòn lè mí bíoní, á wee wíoka ɓa nùpua yèni à càráa mu bìo.
Le zéeníi na nɔn ɓa kèrètĩ́ɛwa bìo yi
17 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, mi bĩní leéka wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista tonkarowà ɲi-cúa bìo. 18 Ɓa bía le: «Hã pɔ̃̀nna vaa véeníi, ká ɓa nùpua wé è yáa mí ɲiní yi á à na mia. Ɓa wé è wé mí sĩa bìo na yí se, á à pĩ́ le Dónbeenì bìo». 19 Lé ɓarɛ́n wee khɛɛ́ ɓa nùpua. Ɓa leékaa bìo na, à ɓa wé. Dónbeenì Hácírí mía ɓa yi. 20 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, mi dĩ̀n mi sĩadéró le Dónbeenì yi wán à séenínáa mín, à mi wíoka va làa yahó. Mi wé fìo lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 21 Mi ɓua mín làa bìo le Dónbeenì wa làa mia, à dé mi sĩa lòoní le mukãnì na máa vé, dìo wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista á à na mia o tentemu bìo yi. 22 Bìa sĩadéró yí fárá yí tĩna sese le Dónbeenì yi á mi zũń màkárí. 23 Mi kã̀ní ɓa hã ɲúná síiníló yi. Mi mún zũń bìa ká màkárí, ká mi màhã́ pa miten bìo. Mi ɲin ɓa wárá, hàrí ɓa sĩ̀-zĩ́nia á mi yàá pá yí tṹii yi ɓa wén-kora bìo yi.
Mɔ́ndɛ́n ɲi-cúa
24-25 Le Dónbeenì dà, le è pa mia á mi máa día ho wɔ̃hṹ, le è wé á mi ì dĩ̀n le yahó ká bè-kohó bìo máa mì máa lɛɛ́ mia. Le è wé á mi ì zã̀maka le yahó le cùkú beenì yi. Mi wa khòoní le Dónbeenì na lé le dà-kéní, le lé wa kã̀nílo wa páaníló là a Yeesu *Krista bìo yi, wón na lé wa Ɲúhṹso. Le ho cùkú, lè mu beemu, lè ho pànká ɓúenɓúen na bìo sã̀ a yi fɛ́ɛɛ à bìo pá sĩ̀ a yi hã laà na kà wán à lɛ́n fɛ́ɛɛ. *Amiina!