Le Dónbeenì
Bè-sànkanii
na le zéenía là a Zãn
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Yìa túara mu bè-sànkanii vũahṹ lé o Zãn na lé o *Krista tonkaro. Pã̀ahṹ na ó o wee túa ho yi ká bìa tà a Krista bìo á ho Oroomu bɛ́ɛ wee beé lò làa sòobɛ́ɛ. O túara ho pã̀ahṹ na ɓa hĩ́a wìira a ɓuan zoó día ho kɔ̃hṹ na wi mu ɲumu tĩ́ahṹ, hìa ɓa le Patimɔɔsi yi. O túara ho á heníanáa bìa tà a Krista bìo sĩa. O le ɓa wíoka dé mí sĩa o Yeesu yi lé bìo ó o dàńna mu bìo ɓúenɓúen. O vũahṹ mu yi á le Dónbeenì páaníi kĩ́nle vũahṹ bìo cɛ̀rɛ̀ɛ wee mi yi.
O Zãn bía mí vũahṹ yi le o Yeesu zéenía míten làa mí. Á lé o Yeesu mu mún bía le o túa bìo ó o mɔn ɓúenɓúen (1). Ó o Zãn ɓɛ̀n túara hã vɔ̃nna bìo hèɲun á nɔnka ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun na wi ho Azii kɔ̃hṹ yi (2–3). O zéenía bìo ó o mɔn ho wáayi, lè ho sò-mánu fìró, lè hã bũaaní bìo hèɲun, lè mu bìowa bìo hèɲun, lè hã lánpórá bìo hèɲun bìo (4–16). Ho ló-beenì *Babiloona cĩ̀ló là a Satãni lè mí ton-sáwá yáaró bìo (17–20). Bṹn mɔ́n ó o mɔn ho dĩ́míɲá fĩnle na le Dónbeenì léra. O bía le hen làa cĩ́inú ká a Yeesu á à bĩní ì ɓuen (21–22).
1
Bìo ho vũahṹ wee zéení
Bìo wi ho vũahṹ na kà yi lé le Dónbeenì bè-sànkanii na le zéenía là a Yeesu *Krista à wón zéení na mí ton-sáwá yi, à ɓa zũń bìo ò wé hen làa cĩ́inú. Ó o Yeesu tonkaa mí tonkaro na ló ho wáayi nì-kéní, ò o ɓuee lii zéení mu lè mí ton-sá na ɓa le Zãn. Bìo ó o Zãn mu mɔn ɓúenɓúen ó o mà tũ̀iá. O zũ le mu lé le Dónbeenì ɲi-cúa, á zũ le lé o Yeesu Krista zéenía mu. Bìa wee kàrán le Dónbeenì ɲi-cúa na túara ho vũahṹ na kà yi, làa bìa wee ɲí hã à pa hã bìo bán ɲúná ɓɛ̀ntĩ́n sĩ, lé bìo mu bìowa mu wéró á sùaráa.
O Zãn tɛ̀ɛnía ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun yi
Ho vũahṹ mu lé ĩnɛ́n Zãn wee túa ho á à na ho Azii kɔ̃hṹ lórá bìo hèɲun kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun yi. Le le Dónbeenì, dìo wi fɛ́ɛɛ, na wi ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra na bò ò ɓuen, à wé mu sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia. Le hã hácíira mí bìo hèɲun,* hĩ̀a dĩ̀n le Dónbeenì bá-zàmu kanmúiní yahó à mún wé mu sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia. Le o Yeesu Krista, yìa wee mì ho tũ̀iá le Dónbeenì ɲii, yìa láayi wi, yìa nín-yání vèera ló ɓa nì-hía tĩ́ahṹ, yìa wi ɓa bá-zàwa ɓúenɓúen ɲúhṹ wán à mún wé mu sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
Lé orɛ́n wa wɛn, á húrun cãni kúaará kã̀níanáa wɛn wa bè-kora yi, á wó á wa lé le *Dónbeenì yankarowà nìpomu na wee sá ɓàn Maá Dónbeenì tonló. Le ho cùkú lè ho pànká à bìo sĩ̀ a yi fɛ́ɛɛ hã lúlúio na ɲii mía yi. *Amiina!
Mi loń! Nín-yìa hã dùndúio yi bò ò ɓuen. Ɓa nùpua ɓúenɓúen á à mi a, hàrí bìa cú a. Ho dĩ́míɲá kãna sìíwà ɓúenɓúen á à tà le wɛ́ɛ o bìo yi. Lé bṹn mu ù wéráa. *Amiina! O Ɲúhṹso Dónbeenì, dìo wi fɛ́ɛɛ, na wi ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra, na bò ò ɓuen, dìo dà mu bìo ɓúenɓúen á wee bío: «Lé ĩnɛ́n á ɓúa mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ, á lé ĩnɛ́n mún ǹ véení mu bìo ɓúenɓúen.»
O Zãn mɔn o Krista lè mí cùkú beenì
Ĩnɛ́n lé o Zãn na lé mìn za wa páaníló là a Yeesu bìo yi. Ĩ làa mia páanía le Dónbeenì bá-zàmu yi, á lɛɛ́ra mi lò beéró làa bìo mi wee hĩ̀náa mi sĩa yi làa mia. Lé ĩnɛ́n ɓa hĩ́a wìira á ɓuan zoó día ho kɔ̃hṹ na wi mu ɲumu tĩ́ahṹ, hìa ɓa le Patimɔɔsi yi. Ɓa zoó día mi bĩ́n lé bìo á ĩ buera le Dónbeenì bíonì á zéenía ho tũ̀iá na ó o Yeesu mà. 10 O Ɲúhṹso wizonle zoǹ, á le Dónbeenì Hácírí pànká kɛra ĩ wán, á ĩ ɲá tãmu ɓúi sã pɔ̃́npɔ̃́n lòn bũaanì tãmu ĩ mɔ́n. 11 Á mu tãmu mu bía làa mi: «Bìo fo wee mi à ũ túa ho vũahṹ yi na hã lórá bìo hèɲun na kà kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun yi: Ho Efɛɛze, ho Simiina, ho Pɛɛkaamu, ho Tiatiire, ho Saade, ho Filadɛlifii, lè ho Lawodisee.» 12 Bìo á ĩ ɲá mu tãmu mu sã, á ĩ yèrèmáa le ĩ khíi loń yìa bía làa mi, á ĩ khíi mɔn fĩ̀ntã́-cúaawa bìo hèɲun na wó lè ho sã́nú. 13 Ò o ɓúi lòn nùpue á zoó wi hã tĩ́ahṹ. Ɓànso zã́ ho báká tóní, á can míten lè le nín-kéní na tã́ lè ho sã́nú. 14 O ɲún-vãní ka pṹiapṹia lòn yènsé. O yìo ka lòn dɔ̃hṹ dɛnle, 15 á zení wee ɲuiíka kũ̀iákũ̀iá lòn tɔ̃̀ɲɔ̀n na ɓa pà á wíokaa. O tãmu sã wee ɲí lòn ɲun-beenì vã̀náló. 16 Hã mànàayio bìo hèɲun ó o ɓuan lè mí nín-tĩánì. Ho khà-tóní yara ɲunso na ɲia wi á wee lé o ɲii yi. O yahó ka cɛ̃́ncɛ̃́n lòn wiso-hádɔ̃hṹ.
17 Bìo á ĩ mɔn wo kà, á ĩ lùwá a tá día, á yí máa kànkán lòn nùpue na húrun. Ó o lií bò mí nín-tĩánì ĩ wán ò o bía: «Yí zɔ̃́n wà. Lé ĩnɛ́n á ɓúa mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ, á lé ĩnɛ́n mún khíi véení mu bìo ɓúenɓúen. 18 Ĩnɛ́n lé yìa le mukãnì binbirì wi cɔ̃́n. Ĩ lá húrun, á lé mi na wã́a wi le mukãnì yi fɛ́ɛɛ hã lúlúio na ɲii mia yi. Mu húmú á ĩ pànká wi wán, á ho nì-hɔ̃́nbó-lóhó á ĩ pànká mún wi wán. 19 Àwa, á bìo fo wee mi, bìo wi làa bìo ɓueé wé mu mɔ́n, bṹn ɓúenɓúen à ũ túa. 20 Ká mu lé hã mànàayio bìo hèɲun na á ĩ ɓuan lè ĩ nín-tĩánì, lè hã fĩ̀ntã́-cúaawa bìo hèɲun na wó lè ho sã́nú, bṹn ɓàn kúará á ĩ ì zéení làa fo: Hã mànàayio bìo hèɲun hɔ̃́n bìo wee zéení le Dónbeenì tonkarowà na wee pa ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun yi bìo. Ká hã fĩ̀ntã́-cúaawa bìo hèɲun, hɔ̃́n bìo ɓɛ̀n wee zéení ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio bìo hèɲun bìo.»
* 1:4 Hã hácíira mí bìo hèɲun: Mu bìo hèɲun wee zéení mu bìo na ɲii sú bìo. Hen kà á hã hácíira bìo hèɲun lé le Dónbeenì Hácírí á mu wee zéení bìo. 1:10 O Ɲúhṹso wizonle: Le wizonle mu lé o Yeesu vèeró wizonle. Le lé ho dimaasi. 1:13 Mu kɛrɛɛkimu yi á mu bía: ‹Lòn nùpue za›. Mu bìo wee zéení yìa ó o Daniyɛɛle mɔn (Daniyɛɛle vũahṹ 7.13-14; 10.5-6). Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ó o nùpue za mu lé Yìa le Dónbeenì mɔn léra.