13
Le vĩ̀ndɛ̀ɛ na yí máa ha wàhiire
Mu pã̀ahṹ, á nùpua nùwã yɛn ɓúi ló ɓueé wee bío ho Kalileesa ɓúi bìo là a Yeesu, bìa ó o *Pilaate na wi ho *Zudee kɔ̃hṹ ɲúhṹ wán á nɔn le ɲii ɓa ɓó ká ɓa dĩ̀n wee wé mu hãmu. Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Mi wee leéka le bán nùpua so lé bìa hĩ́a wee wé mu bè-kora po ho Kalileesa na ká á nɔn ɓa bìo wóráa kà síi le? Ɓùeé. Ká minɛ́n mún yí khú mu bè-kora wéró yi, á mi ì hí lè ɓa bìo, le ĩ bío mu na mia. Tàá mi wee leéka le ɓa nùpua pírú hètĩn na ho Silowee nɔ́nwíohṹ hĩ́a tò ɲà yi á ɓa húrun lé bán hĩ́a wee wé mu bè-kora po ho Zeruzalɛɛmu nùpua na ká le? Ɓùeé. Ká minɛ́n mún yí khú mu bè-kora wéró yi, á mi ì hí lè ɓa bìo, le ĩ bío mu na mia.» Bṹn mɔ́n ó o wà le wàhiire na kà nɔn ɓa yi: «Nìi ɓúi hĩ́a fá le vĩ̀ndɛ̀ɛ ɓúi na ɓa le *fíkíyée mí vĩ̀nsĩ̀a ɓuahó yi. Wizonle ɓúi ó o le mí ɓueé loń le mí ì yí bia ho wán á à khòo lè, ó o ɓueé khon. Ó o wã́a wee bío le mí ton-sá: ‹Bìo kà le mu lúlúio bìo tĩn ká ĩ sansan le ĩ ɓueé khòo le vĩ̀ndɛ̀ɛ mu na kà bia, à ĩ ɓuee khe. Mu ɲúhṹ mía à ĩ día le à le fé le lùe kã́amáa. Ɓúe le.› Ó o ton-sá bía nɔn wo yi: ‹ɲúhṹso, día lé ho dueera loń, ká ĩ ì búnbú le ɲúhṹ á à kúee ho duioró yi. Ɲún-sĩ á lóhóló ká le è ha. Ká le wã́a yí han làa bṹn, à ũ màhã́ ɓúe le.›»
O Yeesu wɛɛ́ra hã́-mɔ́nkú ɓúi ho Sabaa zoǹ
10 Mu hĩ́a wó *Sabaa ɓúi zoǹ ká a Yeesu wee kàrán ɓa nùpua ho kàránló zĩi yi. 11 Mu zoǹ à hã́a ɓúi wi bĩ́n á lò yí here yú hã lúlúio pírú hètĩn. O cĩ́ná ɓúi wó a là a mɔ́nkú ó o yí dà máa hĩ́ní máa yòó muin. 12 Bìo ó o Yeesu mɔn wo, ó o von wo á ɓueé bía bìo kà nɔn yi: «Hã́a mu, fo wã́a yú ũten ũ vã́mú níi yi.» 13 Ò o yòó bò mí níní o wán, ó o dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn yòó muina dĩ̀n á wee ɓùaaní le Dónbeenì. 14 Ká ho kàránló zĩi ɲúhṹso màhã́ yí wara mu, lé bìo ó o Yeesu wɛɛ́ra vánváro ho Sabaa zoǹ, ó o bía nɔn ɓa zã̀amáa yi: «Hã wizooní bìo hèzĩ̀n lé hɔ̃́n á ho tonló ko à ho wé sá yi ho yàwá ɲúhṹ yi, á mí wé ɓuen le ɓa wɛɛ́ mia hón pã̀ahṹ so yi, ká mi yí wé mu hã wizooní bìo hèɲun níi na le ho Sabaa zoǹ yi.» 15 Ó o Ɲúhṹso bía nɔn wo yi: «Nì-khàwa yɛ́n! Minɛ́n á yìa yí máa fee mí nàa tàá mí sũ̀npɛ̀ɛnì à lée ɲuií ho Sabaa zon lée wée? 16 O hã́a na kà na lé o *Abarahaamu mɔ̀nmàníi ɓúi na ó o *Satãni can hã lúlúio pírú hètĩn yi á so lá yí ko ò o fee día ho Sabaa zoǹ le?» 17 Dén bíonì so na ó o Yeesu bía á dó hã nìyio bìa làa wo wee wã̀aní yi. Ká ɓa zã̀amáa na wi bĩ́n ɓúenɓúen bán ɓɛ̀n wee zã̀maka mu bè-tentewà na ó o wee wé bìo yi.
Ho mútáàdè bɛɛre lè le ɲa-fĩni wàhio
(Matiye 13.31-33; Maaki 4.30-32)
18 O Yeesu bĩnía bía bìo kà: «Le *Dónbeenì bɛ́ɛnì á ɓonmín làa webio? Lée webio á ĩ dà à tèé làa de? 19 Le bìo ɓonmín lè ho mútáàdè* bɛɛre na ó o nìi ɓúi dù mí vĩ̀nsĩ̀a ɓuahó yi, á le ló á hĩ́nɔn yòó wó mí vĩ̀ndɛ̀-beenì, á ɓa ɲínzàwa wee tá mí lɛnna yi.» 20 Ò o pá bĩní bía bìo kà: «Lée webio á ĩ dà à tèé lè le Dónbeenì bɛ́ɛnì? 21 Le bìo ɓonmín lè le ɲa-fĩni na ó o hã́a ɓúi zúnzúio kúaa mu dũmu kiloowa ɓóní làa hònú yi á khan bàrá á mu ló.»
Ho zoró lè ho zũaɲii na fĩ́nía bìo
(Matiye 7.13-14, 22-23)
22 O Yeesu hĩ́a tò hã ló-beera lè hã ló-zàwa yi á wee kàrán ɓa nùpua ká a va lè ho Zeruzalɛɛmu cɔ̃́n. 23 Ó o ɓúi tùara a yi: «Ɲúhṹso, bìa á à kã̀ní yínɔń ɓa à wé ɓa nì-dòndáa le?» Ó o bía nɔn ɓa yi: 24 «Mi bánbá à mi zo lè ho zũaɲii na fĩ́nía. Le ĩ bío mu na mia: Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ khíi cà ho zoró yahó ká mu yìo máa lé. 25 Ká a zĩi ɓànso khíi hĩ́nɔn á vá mí woohṹ pon á dó, à bṹn minɛ́n lée wi ho khũuhũ á wee ɓúanɓúa ká mi ì bío bìo kà: ‹Ɲúhṹso, hɛ́n le wa zo.› O ò bío o na mia: ‹Ĩ yí zũ mi léeníi.› 26 Á mi ɓɛ̀n á à bío o na a yi: ‹Éee! Ká wa ɲɔǹ páanía dú á ɲun làa fo, á fo mún kàránna ɓa nùpua wa lóhó ɓonfúaa yi.› 27 Ó o tĩ́n á à bío ò na mia: ‹Mi vá lé ĩ nìsã́ní, bè-kora wérowà yɛ́n! Ĩ yí zũ mi léeníi.›
28 «Ká mi khíi mɔn o Abarahaamu là a *Izaaki là a *Zakoobu lè le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúenɓúen le Dónbeenì bá-zàmu yi à minɛ́n ɓa lée kúaará ho khũuhũ, á mi ì wá á yiwa à vá bĩ́n. 29 Ɓa nùpua khíi lé ho dĩ́míɲá kùaráa ɓúenɓúen yi á ɓueé kɛɛní ká ɓa à dí ho sã́nú le Dónbeenì bɛ́ɛnì díiníi. 30 Bṹn ká bìa dú ho mɔ́n ho zuia khíi wé ɓa ya-díwá, ká bìa dú ho yahó ho zuia ɓɛ̀n khíi wé ɓa mɔ́n-díwá.»
O Yeesu varákaa wee va lè ho Zeruzalɛɛmu cɔ̃́n
31 Hón pã̀ahṹ so yi á ɓa *Farizĩɛwa nùwã yɛn ɓúi vá ɓueé ɓó a Yeesu yi á wee bío làa wo: «Héyìi! Hĩ́ní lɛ́n hen à va lòn-veere, lé bìo ó o *Heroode wi ò o ɓúe fo.» 32 Ó o bía nɔn ɓa yi: «Mi lɛ́n va à bío na wón cawan so yi: ‹Ĩ wee ɲa ɓa cĩ́náwa á mún wee wɛɛ́ ɓa vánvárowà ho zuia lè ho yìró, ká mu wizooní tĩn zoǹ á ĩ tií ĩ tonló ɲii. 33 Ká ĩ màhã́ ko à ĩ lá ĩ wɔ̃hṹ lɛ́n ho zuia lè ho yìró lè ho yìró níi ló, lé bìo mu yí se à le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro hí lòn-veere ká mu yínɔń ho Zeruzalɛɛmu yi.›
(Matiye 23.37-39)
34 «Éee Zeruzalɛɛmusa! Minɛ́n na wee ɓúe le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà, á wee lèeka bìa le Dónbeenì wee tonka mi cɔ̃́n lè hã huaa à ɓúe. Lée zen cúa-yɛn á ĩ wi à ĩ vá mia kúee mín wán làa bìo ó o kùeerè wee wé veráa mí zàwa kúee mí mía tá bìo síi à mi yí tà mu! 35 Àwa! Le Dónbeenì á à pĩ́ mia hùúu. Le ĩ bío mu na mia: Mi máa bĩní máa mi mi fúaa nɔ̀nzoǹ na mi khíi wee bío bìo kà: ‹Le le Dónbeenì dúɓua yìa bò o ɓuen o Ɲúhṹso yèni yi§.›»
* 13:19 Ɓa zúifùwa cɔ̃́n á ho mútáàdè bɛɛre lé dìo ka cĩ́inú. Ɓa wee wé ni ho ɓàn bia kúee le zéení yi, à le sĩmu wíoka dé wán. 13:32 Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ó o cawan lé yìa ɓɛ̀n héra làa bìo ó o zanká héraráa warɛ́n cɔ̃́n bìo síi. 13:35 Mi loń Zeremii vũahṹ 12.7, 22.5 § 13:35 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 118.26.