14
O Yeesu wɛɛ́ra vánváro ɓúi ho Sabaa zoǹ
Ho *Sabaa ɓúi zoǹ ó o Yeesu á ɓa *Farizĩɛwa ɲúhṹso ɓúi von lè ho dĩ́nló mí zĩi. Á bìa wi bĩ́n fá mí yìo wo yi le mí ì loń bìo o ò wé. À bṹn ò o nìi ɓúi na mu vã́mú ɓúi tò ó o sãnía lon á dĩ̀n o yahó. Ó o Yeesu lá le bíonì ò o tùara ho *làndá bìo zéenílowa lè ɓa Farizĩɛwa yi: «Wa làndá yi á nùpue so dà à wɛɛ́ vánváro ho Sabaa zoǹ le?» Á ɓa yí bía, à ɓa dĩ̀n ɓúirín. Ó o Yeesu wã́a ɓuan wo yi, á wɛɛ́ra, ò o le o lɛ́n khíɓo. Bṹn mɔ́n ó o wee bío làa bìa wi bĩ́n: «Minɛ́n á yìa za tàá o nàa tò le buii yi ó o máa dɛ̀ɛní máa suee wo fùafùa hàrí mu wé ho Sabaa zoǹ lé o yɛ́n?» Ó o ɓúi mún yí dàńna dɛ̀ɛ yí bía mu dã́ní yi.
Bìo wi ho yahón lùa lè ho mɔ́ndɛ́n lùa kɛɛníló yi
Bṹn mɔ́n á bìo ó o Yeesu mɔn à bía ɓa von wee yì ho yahón lùa à kɛɛní yi, ó o wà le wàhiire na kà nɔn ɓa yi: «Hen ká a ɓúi von fo mí yaamu sã́nú díiníi, à ũ yí dɛ̀ɛní yí vaa kɛɛní ho yahó, lé bìo mu dà a wé le o ɓúi na ɲúhṹ wi po fo á ɓa mún von. Á fo ò kɛɛní ũ zàamu ká yìa von mia mi nùwã ɲun á ɓueé wee bío làa fo: ‹Hĩ́ní à ũ na le lùe yìa kà yi.› Á fo màhã́ à còoní ì hĩ́ní lé ũ nìyio á à lɛ́n khíi kɛɛní ho mɔ́n. 10 Ɓa wé von fo làa bṹn síi, à ũ ɓuee khĩí lii kɛɛní ho mɔ́n, ká yìa von fo ɓuee dɔ̃n, o ò bío ò na foǹ: ‹Wàn bɔ̃́nlo, hĩ́ní ɓuee yòo kɛɛní ho yahó.› Hón pã̀ahṹ so yi bṹn ká bìa ɓa von mu yaamu sã́nú díiníi ɓúenɓúen á à mi bìo ɓa ɓùaaníanáa fo. 11 Lé bìo á nùpue lée nùpue na wee yòoní míten wón à le Dónbeenì á à liiní. Ká yìa wee liiní míten wón à le è yòoní.» 12 Bṹn mɔ́n ó o yèrèmáa wee bío làa yìa von wo: «Hen ká fo wé le fo ò ve nùpua à ɓa ɓuee dí ũ cɔ̃́n, à mu wé wisoni yi tàá ho tĩ́nàahṹ, à ũ yí le mu wé mìn bɔ̃́nlowà, lè mìn zàwa lè mìn temínlowà, tàá mi ninzàwa bío ɓànsowà. Lé bìo ɓa khíi dàń fo ò ve làa bṹn bìo síi á à dé bìo fo wó nɔn ɓa yi lahó yi. 13 Ká fo wíokaa ho dĩ́nló ho sã́nú bìo yi á le fo o ve lè ɓa nùpua, à ɓa nì-khenia, lè ɓa mùamúawà, lè ɓa lóní lè ɓa muiiwà lé bán à ũ ve. 14 Ká fo wó bṹn, á ũ bìo á à wé se, lé bìo á bán yí dà mu síi máa wé máa na foǹ. Le Dónbeenì le dìo khíi sàání foǹ bìa wó mu bè-tentewà vèeró zoǹ.»
Bìa ɓa von lè ho dĩ́nló wàhiire
(Matiye 22.1-10)
15 Bìo á bìa làa wo páanía wee dí nì-kéní ɲá hɔ̃́n bíoní so, ó o bía nɔn o Yeesu yi: «Yìa khíi kɛń le *Dónbeenì bɛ́ɛnì dĩ́nló díiníi ɓɛ̀ntĩ́n bìo se.» 16 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Nùpue ɓúi hĩ́a le mí ì dí sɔ̃́n-beenì, ó o fèra bía mu nɔn ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ yi. 17 Bìo ho dĩ́nló mu díró pã̀ahṹ dɔ̃n, ó o le mí ton-sá vaa bío na bìa ó o von yi: ‹Mi hĩ́ní ɓuen, lé ho dĩ́nló wíokaa vó pan mia.› 18 Á ɓa lè mí nì-kéní kéní yú bìo ɓa à bío máa ɓuennáa. O nín-yání nùpue bía nɔn o ton-sá yi: ‹Sábéré, ĩ ɓɛ̀ntĩ́n yí dà máa ɓuen; ĩ yà ho mɔhṹ lònbìo, á ĩ ko à ĩ vaa loń ho.› 19 Ò o ɓúi wón bía nɔn wo yi: ‹Sábéré, ĩ yà ho vàró nàwa bùaa pírú, lé bán á ĩ wi à ĩ díndí loń.› 20 Ò o nì-kéní wón ɓɛ̀n bía: ‹Ĩ yan lònbìo á ĩ ɓɛ̀ntĩ́n yí dà máa ɓuen.› 21 Ó o ton-sá mu bĩnía ɓueé bía mu ɓúenɓúen nɔn mí ɲúhṹso yi, á wón sĩi cã̀, ó o bía nɔn wo yi: ‹Wã́a bánbá lɛ́n va ɓa nùpua fèmínló lara yi, à zo ho lóhó ɓonfúaa yi, à ɓa nì-khenia, ɓa mùamúawà, ɓa muiiwà lè ɓa lóní na fo ò fèráa mín bĩ́n à ũ ɓua ɓuennáa.› 22 Mu ù dé mí yi, ò o ton-sá bĩnía ɓueé wee bío lè mí ɲúhṹso: ‹Bìo fo le ĩ wé á ĩ wó ká hã lùa ɓúi màhã́ pá ká.› 23 Ó o bía nɔn mí ton-sá yi: ‹Wã́a hɛ́ɛ lá hã wãna, à léka hã manawà yi loń, ká ũ fò mín làa nùpua na, à ũ bío ɓúe ɓa ɲúná le ɓa ɓuen ĩ zĩi, bèra a na à le sí. 24 Le ĩ bío mu na mia: Bìa á ĩ von ho yahó ɓúenɓúen á nì-kéní kà á ĩ dĩ́nló mu máa zo ɲii.›»
O Yeesu bèró yi bìo
(Matiye 10.37-38)
25 Pã̀ahṹ ɓúi ó o Yeesu lá ho wɔ̃hṹ á ɓa zã̀amáa bò a yi, ó o yèrèmáa wee bío làa ba: 26 «Yìa le mí ì ɓuen ĩ cɔ̃́n, ká ɓànso yí pã́ mín maá, lè mín nu, á yí pã́ mín hã́a lè mí zàwa, á yí pã́ mín zàwa lè mín hĩ́nni, á yàá pá yí pã́ míten mí bɛɛre, á ɓànso yí dà máa wé ĩ nì-kenínii. 27 Yìa yí máa lá mí *kùrùwá pĩ̀* à bèráa miì, wón ɓànso yí dà máa wé ĩ nì-kenínii. 28 Hen ká minɛ́n ó o ɓúi lá le mí ì so le zĩ-beenì, ó o so máa kɛɛní ká a máa le mí yi le wárí na o ò dé le yi bìo yi, à loń ká dìo wi o cɔ̃́n á dà le wee so á à ɓueé le? 29 Ká bṹn pã́ ká a fárá le ɲúhṹ á le yí dàńna yí ɓon, ɲún-sĩ á bìa wee mi le wé è yáa mí ɲiní yi á à na a yi ká ɓa à bío: 30 ‹O nìi na kà son mí zĩi hũ̀inía yi ò o yí dàńna le yí ɓueéra.›
31 «Mu mún lée dà-kéní là a bɛ́ɛ ɓúi na á ɓa ninza bɛ́ɛ ló wà ɓueé tá le hã hĩ́a. O so máa kɛɛní ká a máa loń le mí dásíwá muaaseé pírú á dà wee sánsá mí zúkúso dásíwá muaaseé ɓóní na wà ɓueé fi làa wo le? 32 Ká a zũ le mí yí dà mu, o ò fèn ǹ tonka ɓa nùpua á ɓa à khɛ̀n vaá sĩ́ a yahó á à tùa wo yi làa bìo ó o ko ò o wé na a yi, à bè yi yíráa ho hɛ́ɛrà.» 33 Ò o Yeesu wã́a bía: «Mi le mi yiwa sese. Minɛ́n ó o ɓúi yí dà máa wé ĩ nì-kenínii ká ɓànso yí pã́ bìo wi o cɔ̃́n ɓúenɓúen.
Mu yámú na pànká mía bìo
(Maaki 9.50)
34 «Mu yámú yoo. Ɛ̀ɛ ká mu yámú yonyoró hĩ́a ló mu yi, á ɓa à wé kaka á mu ù bĩní ì zoráa. 35 Mu cũ̀nú wã́a mía, mu yí dà máa yèrèmá máa wé bìo ɓúi ho tá yi, á mu mún yí dà máa wé duioró. Ɓa wé yénní mu kúia. Yìa wee ɲí bìo, à wón ɲí bìo bía sese.»
* 14:27 Mi loń Matiye vũahṹ 10.38 14:34 Hón pã̀ahṹ so yi ká mu yámú á yí máa ce sese. Mu bìowa ɓúi hĩ́a lùnkaa mu yi. Lé bṹn nɔn á mu yonyoró hĩ́a wee wé lé mu yi ká mu ɓúi pá ká à ɓa lá lée kúia.