15
O pio na vṹnun á bĩnía yú wàhiire
(Matiye 18.12-14)
Wizonle ɓúi á ho *lànpó féwá lè ɓa bè-kora wérowà vá ɓueé kĩ́nía o Yeesu yi á wee ɲí a bíoní. Bìo ɓa *Farizĩɛwa lè ho *làndá bìo zéenílowa mɔn mu á ɓa sĩa wee cĩ̀ á ɓa wee bío mín yi: «Mi loń, o nùpue mu mána mín lè ɓa bè-kora wérowà á wee dí làa ba.» Ó o Yeesu wà le wàhiire na kà nɔn ɓa yi: «Minɛ́n ó o ɓúi pia khĩmàni lá wi, ó o yà-kéní wó wó sɛ́ra vṹnun, ó o so máa kúia ɓa khĩmàni yà-kéní mía na ká le dùure yi ká a máa vaá cànka yìa vṹnun fúaa o yú a le? Ká a hĩ́a vaá yú a, ó o sĩi ì wa wa á à lá a yòó pĩ̀ á à khíɓoráa. O ɓuee dɛ̃ɛníi o ò ve mín bɔ̃́nlowà làa bìa làa wó ɓó mín yi á à bío ò na yi: ‹Ĩ pio yà-kéní na lá vṹnun á ĩ wã́a cà yú. Mi le wa páaní zã̀maka mu bìo yi.› Le ĩ bío mu na mia: Lé kà síi á le sĩ-wɛɛ mún ǹ wéráa hen na le Dónbeenì lè mí tonkarowà yòó wi yi, o nùpue nì-kéní na khú mu bè-kora wéró yi bìo yi, á à poń ɓa nì-tentewà khĩmàni nì-kéní mía na màkóo mía ho yèrèmáló yi.
O hã́a na wɛ́n-hɔ̃nló vṹnun ó o cà yú bìo
«Tàá ká a hã́a ɓúi wɛ́n-hãani bìo pírú lá wi, ó o wó wó vĩ́inía le dà-kéní, ó o so máa dé le fĩ̀ntã́ní á máa sàa mí zĩi ká a cà le kùaráa ɓúenɓúen yi fúaa o yú le le? Ká a yú le o ò ve mín bɔ̃́nlowà làa bìa làa wó ɓó mín yi á à bío ó na yi: ‹Ĩ wɛ́n-hɔ̃nló na lá vṹnun á ĩ yú. Á mí le wa páaní zã̀maka mu bìo yi.› 10 Le ĩ bío mu na mia: Lé kà síi á le Dónbeenì wáayi tonkarowà sĩa á à waráa o bè-kora wéro nì-kéní na khú mu bè-kora wéró yi bìo yi.»
O za na van vṹnun wàhiire
11 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu pa bĩnía bía bìo kà: «Nìi ɓúi zàwa nùwã ɲun hĩ́a wi. 12 Wizonle ɓúi ó o fɛ̀ɛso bía nɔn mín maá yi: ‹Ĩ maá, sanka wàn kĩ́a à ũ na ĩnɛ́n bìo.› Ó o maá ɓɛ̀n sankaa mí nàfòró á nɔn mí zàwa nùwã ɲun mu yi.
13 «Wizooní bìo yɛn bṹn mɔ́n, ó o fɛ̀ɛso yɛ̀ɛ́ra bìo ó o yú ɓúenɓúen á lá wárí ò o wà van ho kɔ̃hṹ ɓúi na dã́ní nàyi. Bìo ó o vaá wi bĩ́n ó o zon mu koomu yi á yáara mí wárí ɓúenɓúen véenía. 14 Pã̀ahṹ na ó o wárí mu yáara vó yi, à bṹn le hĩn-sũmúi ɓúi ló ho kɔ̃hṹ mu yi, á mu bìo ɓúenɓúen hĩni wee tè o. 15 Ó o vaá yú ho kɔ̃hṹ mu nùpue ɓúi á wón le o wé vaa pa mí nɔ̀nbùɛɛní mí mɔhṹ yi. 16 Á ɓa nɔ̀nbùɛɛní dĩ́nló ó o sĩi wee bĩní vá yi lè ho díró ká nùpue màhã́ yí máa na ho wo yi.
17 «Ó o hácírí bĩnía ɓuara bìo ó o wó khĩína wán, ó o zũna le mí wó khon, ó o wee bío mí yi: ‹Wàn maá ton-sáwá ɓúenɓúen wee dí ho dĩ́nló sa míten, à ĩnɛ́n wón ɓueé wee hí hen lè le hĩni. 18 Ĩ ì bĩní ì va wàn maá cɔ̃́n á vaá bío ò na a yi: Ĩ maá, ĩ ɓɛ̀ntĩ́n wó khon lè le Dónbeenì á mún wó khon làa fo, 19 á ĩ wã́a yí ko à ũ bĩní ɓua mi lè ũ kùrú za tenii bìo, ká ũ ɓua mi lè ũ ton-sá bìo síi.› 20 Ò o wã́a hĩ́nɔn wà ɲɔn mín maá zĩi. Bìo ó o khɛ̀ra yòó ló lua, á ɓàn maá fèra mɔn wo, ó o màkárí ɓuan wo yi làa sòobɛ́ɛ, ó o lùwa wee sĩ́ mí za mu yahó á vaá wìira a kùkà á wee bɛ̀ɛ́ní yi. 21 Ó o za wee bío làa wo: ‹Ĩ maá, ĩ wó khon lè le Dónbeenì á mún wó khon làa fo. Ĩ yí ko à ũ bĩní ɓua mi lè ũ kùrú za bìo síi.› 22 Ká ɓàn maá màhã́ bía nɔn mí ton-sáwá yi: ‹Mi bánbá zoo lońka à mi lén ho báká beenì na se po hĩ̀a ká à ɓuee lée zĩ́iní làa wo. À mi dé le nín-kízà-fĩ́bɛɛre o nín-kíza yi, à mún zĩ́iní a lè hã nakãa. 23 Mi lée lén o nɔ̀n-bòohṹ na ɲini wi à ɓúe à wà dí ho sã́nú à wɛɛ́ wa sĩa. 24 Lé bìo, á ĩ za mu lá ka lòn nìi na húrun ká a bĩnía vèera. O lá vṹnun, á ĩ bĩnía yú.› À ɓa wã́a cũ̀aana ho sã́nú díró.
25 «Bṹn ɓúenɓúen wee wé ká a nìi mu za kĩ́nle so van hã mana. Bìo ó o ló hã mana yi ɓueé wee sùará mín zĩi, ó o wee ɲí hã sĩ̀a lè ho yoró sã. 26 Ó o dĩ̀n ò o von o ton-sá ɓúi tùara yi làa bìo wee wé ɓàn lún yi. 27 Ó o ton-sá bía nɔn wo yi: ‹Lé mìn fɛ̀ɛ bĩnía ɓuara, á mìn maá léra a nɔ̀n-bòohṹ na ɲini wi á ɓó, lé bìo ó o za bĩnía ɓuara lè le lòn-heɓúee.› 28 Ó o kĩ́nle so dɛ̀ɛnía sĩi cã̀ bṹn wán á hɛnɓuaa le mi máa zo. Á ɓàn maá ló le mi lée yanka a ò o ɓuee zo. 29 Ká a màhã́ bía nɔn mín maá yi: ‹Loń, ĩnɛ́n sá nɔn foǹ hã lúlúio cɛ̀rɛ̀ɛ yi, á hàrí wizoǹ-kéní á ĩ dĩǹ yí pã́ ũ ɲii, ò o vio za sãanì á ũ yàá pá dĩǹ yí nɔn miì le ĩ dí lè ho sã́nú lè wàn bɔ̃́nlowà. 30 À ũnɛ́n za na lá ũ níi bìo vaá yáara véenía ɓa hã́-kora wán bĩnía ɓuara, á ũ màhã́ le ɓa lén o nɔ̀n-bòohṹ na ɲini wi ɓúe.› 31 Á ɓàn maá bía nɔn wo yi: ‹Ĩ za, ĩnɛ́n làa fo páanía wi mín wán fɛ́ɛɛ, á bìo á ĩ te ɓúenɓúen bìo sã̀ foǹ. 32 Ká wa màhã́ ko wa dí ho sã́nú à wɛɛ́ wa sĩa, lé bìo á mìn fɛ̀ɛ mu lá ka lòn nìi na húrun á bĩnía vèera. O lá vṹnun á ĩ bĩnía yú.›»