16
O ton-sá kohó na hácírí wi wàhiire
Bṹn mɔ́n ó o Yeesu wee bío lè mí nì-kenínia: «Nàfòró ɓànso ɓúi hĩ́a lá nùpue ɓúi bàrá mí tonni ɲúhṹ wán. Wizonle ɓúi á ɓa ɓueé bía nɔn wo yi le o ton-sá mu wee yáa o níi bìo dàkhĩína. Ó o von wo ɓueé wee bíoráa: ‹Bìo á ĩ ɲá ũ dã́ní yi á so bon le? Wã́a wa lá bìo á ũ wó ɓúenɓúen ɓàn càtíi, bṹn mɔ́n á wa à kúia mín. À ũ tonló vó ĩ cɔ̃́n zuia.› Ó o nìi wee bío mí yi: ‹Éee! Ĩ ɲúhṹso wã́a léra mi mí tonni sáró yi á ĩ ì wé kaka? Bìo ho vàró á ĩ yí dà bìo, á ho hɛ́ɛ fìo mún nìyio wi miì. Àwa, ĩ wã́a zũ bìo á ĩ wé ká ĩ tonló yáara á ĩ pá à yí ɓa ɓúi na à ɓua mi.› Á bìa ɓúenɓúen na ɓa ɲúhṹso kení wi yi ó o von lè mí nì-kéní kéní. Á yìa ɓuara ho yahó ó o tùara yi: ‹Ĩ ɲúhṹso kee na wi foǹ lé le yɛ́n?› Á wón bía: ‹Lée oliivewa bia ɲiló bàrìkónwa khĩmàni.› Ó o bía nɔn wo yi: ‹Lii kɛɛní fùafùa. Fé ũ kee vũahṹ à ũ túa: Ɲiló bàrìkónwa ɓúará-ɲun làa pírú.› Ó o bĩnía tùara a ɓúi yi: ‹À ũnɛ́n ɓɛ̀n kee lé le yɛ́n?› Á wón bía: ‹Lée dĩ́nló pórókówá khĩá-hònú.› Ó o bía nɔn wo yi: ‹Fé ũ kee vũahṹ à ũ túa: Dĩ́nló pórókówá khĩá-náa.› Bìo ó o ton-sá mu yí térénna ká ɓa ɲúhṹso màhã́ pá khòonía wo hã hénní na ó o yú bìo yi. Lé bìo á ho dĩ́míɲá na kà nùpua zũ mín ɓuaró á po mu khoomu nùpua.»
Ó o Yeesu mu bĩnía bía: «Le ĩ bío mu na mia: Mi wé yú ho dĩ́míɲá nàfòró à mi wé wé bìo mi ì yíráa ɓa bɔ̃́nlowà làa ho, ká ho khíi vó mi cɔ̃́n, á ɓa à fé mia á à zoráa le mukãnì na máa vé lahó yi. 10 Yìa yú mu bìo na cĩ́inú ó o zũna mu ɓuaró, wón ɓa nɔn bìo boo yi ó o mún ǹ zũń mu ɓuaró. Yìa yí térénna mu bìo na cĩ́inú yi, ó o mún máa térén mu bè-beera yi. 11 Ká mi yú ho dĩ́míɲá nàfòró á mi yí zũna hón ɓuaró, á lée wée á à tá à na ho nàfòró tente mia? 12 O nì-veere bìo na ɓa kàràfáa mia á mi yí zũna ɓuaró, á mi kùrú bìo á ɓa mún máa na mia.
(Matiye 6.24)
13 «Ton-sá woon yí dà máa sá máa na ɲúnása nùwã ɲun yi. O ò ɲin o nì-kéní, ká a wań yìa so. O wé è ɲí a nì-kéní bíonì, ká yìa so ó o máa kɔ̃̀nbi. Mi yí dà máa sá máa na le Dónbeenì yi ká mi mún pá henía le wárí càró bìo.» 14 Bìo ɓa *Farizĩɛwa ɲá hã bíoní mu, á ɓa wee yáa mí ɲiní yi na a Yeesu yi, lé bìo á ɓa dó mí sĩa le wárí càró yi dàkhĩína. 15 Ká a Yeesu màhã́ bía nɔn ɓa yi: «Minɛ́n wee wé míten lè ɓa nì-tentewà ɓa nùpua yahó, ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì dén zũ bìo wi mi yiwa, lé bìo á bìo ɓa nùpua wee mi à wé lè mu bè-beenì á le Dónbeenì yí máa tà yi.
Ho làndá lè le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo
(Matiye 11.12-13)
16 «O *Mɔyiize làndá lè le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà vɔ̃nna á pã̀ahṹ wà fɛ́ɛɛ ɓueé ɓó a Zãn Batiisi ɓuenló yi. Wón ɓuenló ɲii lé bṹn á le *Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo bueró ɲúhṹ ɓúa yi, á ɓa nùpua lè mí nì-kéní kéní wee ɲàa mín le bɛ́ɛnì mu zoró yi wán.
(Matiye 5.18)
17 «Ho wáayi lè ho tá véró á wayi po ho làndá bín-za dɛ̀ɛ na cĩ́inú vĩ́ló.
(Matiye 5.32)
18 «Báa na día mín hã́a ò o bĩnía fó hã́-veere yan lée hã́-fé. Á yìa fó a hã́a na ɓàn báa día wo á yan mún lé o hã́-fé.»
O nàfòró ɓànso là a Lazaare wàhiire
19 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu pá bĩnía bía bìo kà: «Nùpue ɓúi hĩ́a wi bĩ́n á nàfòró wi á wee zĩ́ hã sĩ̀-sení na yàwá here. Wizooní ɓúenɓúen lée sã́nú díró o cɔ̃́n. 20 Nì-khenii ɓúi na yèni ɓa le Lazaare, na sãnía ɓúenɓúen vó lè hã dokuaa á hĩ́a wee ɓuee da a nàfòró ɓànso mu khũuhũ. 21 O sĩi yàá wee wé vá a nìi mu dĩ́nló na wee kùenka lii kúia yi lè ho díró. À bè bṹn wán, á ɓa booní wee wé ɓuee dɛnka a dokuaa. 22 Wizonle ɓúi ó o nì-khenii mu húrun, á le Dónbeenì wáayi tonkarowà ɓueé lií lá a yòó bàrá a *Abarahaamu nìsã́ní. Bṹn mɔ́n ó o nàfòró ɓànso mún húrun á ɓa nùuna. 23 Bìo ó o wi ho nì-hɔ̃́nbó-lóhó yi, ó o lò wee be dàkhĩína. Ó o hóonía mí yahó le mí ì loń, ó o khɛ̀ra mɔn o Abarahaamu ò o Lazaare kará a nìsã́ní.
24 «Ó o von wo pɔ̃́npɔ̃́n: ‹Wàn ɓùaa Abarahaamu, loń ĩ màkárí yi à ũ tonka a Lazaare le o dé mí nín-kíza ɲúhṹ mu ɲumu yi, à ɓuee wɛɛ́ lè ĩ dɛnle, lé bìo á ĩ lò ɓɛ̀ntĩ́n wee be ho dɔ̃hṹ na kà yi dàkhĩína.› 25 Ká a Abarahaamu màhã́ bía nɔn wo yi: ‹Ĩ za, le ũ yi, bìo á ũ yìo fù lua á ũ yú mu bè-sení cɛ̀rɛ̀ɛ á wɛɛ́ra lè ũ sĩi, ò o Lazaare bìo wó hã yinyio. Ho zuia á wón yú mí lònbee cũ̀nú à ũnɛ́n ɓɛ̀n yú le lònbee. 26 Bṹn pá níi ló, á ho kã-be-beenì wi warɛ́n làa mia pã̀ahṹ, bèra a na ká bìa le mí ì lé hen á à khí mí cɔ̃́n à ɓa yí dàń mu. Á nùpue mún yí dà máa lé hen na á ũ khíi wi yi máa ɓuen wa cɔ̃́n.›
27 «Ó o nàfòró ɓànso bía nɔn wo yi: ‹Ĩ pá à bĩní ì fìo fo. Sábéré à ũ tonka a Lazaare mu ò o lii wàn maá zĩi. 28 Wàn zàwa nùwã hònú lií wi bĩ́n, ò o lii ɲì ɓa zeǹ wán à bán wã́a yí ɓuee zo le lònbe-beenì na kà lahó yi.› 29 Ó o Abarahaamu bía nɔn wo yi: ‹O *Mɔyiize làndá lè le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bíoní wi bĩ́n, le mìn zàwa mu wé ɲí hɔ̃́n.› 30 Ó o nàfòró ɓànso bía: ‹Wàn ɓùaa Abarahaamu, bṹn pá máa yí ɓa. Hen ká bìa húrun nì-kéní ɓúi lá ló lion ɓa cɔ̃́n á ɓa à yèrèmá wárá.› 31 Ká a Abarahaamu màhã́ bía nɔn wo yi: ‹Ká ɓa yí máa ɲí a Mɔyiize lè le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà cɔ̃́n, á hàrí à nì-hío ɓúi vèe, á ɓa pá máa tà.›»