17
Yí khà mi ninza dé bè-kohó wéró yi
(Matiye 18.6-7; Maaki 9.42)
Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bía nɔn mí nì-kenínia yi: «Bìo wee vá a nùpue dé mu bè-kohó wéró yi bṹn yí dà máa hè hùúu. Ɛ̀ɛ ká yìa màhã́ níi bò mu bìo, wón á ho yéréké è sá yi. Hàrí ɓa ca le hue-beenì o fonle yi à lèe dé ho muhṹ yi, bṹn pá à wé wayi á à poń le lònbee na à yí o ká mu lé orɛ́n nɔn á ɓa háyúwá na kà nì-kéní ɓúi wó mu bè-kohó. Mi cén pa miten bìo sese.
Mi ninza bè-kora sɛ́ndíaró bìo
(Matiye 18.21-22)
«Hen ká mi ninza ɓúi wó khon làa fo à ũ zéení a wékheró na a yi. Ká a tà le mí ì khí mu yi, à ũ sɛ́n mu día na a yi. Ká a wó khon làa fo le wizon-kùure yi hã zen cúa-hèɲun, à mu lè mí dà-kéní kéní ó o wee ɓuee dĩ̀n ũ yahó le mí ì khí mu yi, à ũ sɛ́n mu día na a yi.»
Le sĩidéró na ka lè ho mútáàdè bɛɛre bìo
(Matiye 17.20)
Ɓa tonkarowà bía nɔn wo yi: «Ɲúhṹso, dé wa sĩidéró wàn.» Ó o Ɲúhṹso bía: «Hen ká mi sĩidéró na khúekhúe lè ho mútáàdè bɛɛre bìo á mi yàá pá lá tà le mí ì wé làa bìo, á mi lá dà à bío ò na* le vĩ̀ndɛ̀ɛ na kà yi: ‹Dè ho lahó na ũ wi yi a vaa zoo fá ũten ho muhṹ yi›, á le è wé mu.
O ton-sá tonló bìo
«Hen ká minɛ́n ó o ɓúi ton-sá lá wi á wee và a mɔhṹ tàá o wee pa a sároń bùaa síi, ká a ló hã mana yi ɓuara, á mi ì bío le o dɛ̀ɛní ɓuee kɛɛní ò o dí le? Yínɔń bìo kà mi ì bío ò na a yi le: ‹Sá ho dĩ́nló na miì, wíoka ũten à ũ lá ho ɓuennáa le ĩ dí à ĩ ɲu. Bṹn mɔ́n á ũnɛ́n màhã́ à dí ká ũ ɲu.› O so o tɛ̀ɛní mí ton-sá mu yi bìo ɓa le o wé ó o wó bìo yi le? Ɓùeé. 10 Minɛ́n bìo làa bṹn mún lée dà-kéní. Bìo le Dónbeenì le mi wé ká mi wó mu vó, à mi bío bìo kà: ‹Wa lée ton-sáwá na á nùpue yí ko ò o na bìo yi. Bìo ɓa le wa wé lé bṹn mí dòn á wa wó.›»
O Yeesu wɛɛ́ra ɓa ɓùeréwà nùwã pírú
11 Bìo ó o Yeesu wee va ho Zeruzalɛɛmu, ó o bò le sṹii na wi ho *Samarii lè ho Kalilee pã̀ahṹ yi. 12 Ó o vaá wee sùará ho lóhó ɓúi yi, à *ɓùeréwà nùwã pírú wee sĩ́ a yahó. Á ɓa khɛ̀ra dĩ̀n 13 à ɓa wee wãamaka pɔ̃́npɔ̃́n: «Yeesu! Nì-kàránlo! Zũń wa màkárí.» 14 Bìo ó o Yeesu mɔn ɓa, ó o bía nɔn ɓa yi: «Mi lɛ́n vaa zéení míten lè le *Dónbeenì yankarowà.»
Á bìo ɓa bò mín wee va bĩ́n, á ɓa wan. 15 Bìo ɓa nì-kéní mɔn ò o wan, ó o bĩnía tò mí laà yi á wee khòoní le Dónbeenì pɔ̃́npɔ̃́n ká a ɓuen, 16 á ɓueé lií ɓúrá a Yeesu tá, á yahó ɓó ho tá yi, ò o wee dé o bárákà. O lée Samarii nìi. 17 Ó o Yeesu wã́a bía: «Ɓa mí nùwã pírú ɓúenɓúen yí wan le? Á ɓa nùwã dènú na ká ɓɛ̀n zon wen? 18 Bán tĩ́ahṹ ó o ɓúi yí leékaa ò o bĩní ɓuee ɓùaaní le Dónbeenì ká mu yínɔń ho sìí veere nùpue na kà mí dòn le?» 19 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Lii hĩ́ní lɛ́n, à ũ sĩidéró miì wɛɛ́ra fo.»
O Nùpue Za bĩní ɓuenló bìo
20 Wizonle ɓúi á ɓa *Farizĩɛwa tùara a Yeesu yi le lé ho pã̀ahṹ yɛ́n á le *Dónbeenì bɛ́ɛnì á à ɓuen yi. Ó o bía nɔn ɓa yi: «Le Dónbeenì bɛ́ɛnì ɓuenló yínɔń bìo na wee mi làa yìo. 21 Ɓa máa bío le: ‹Mí loń, mu wi hen› tàá ‹Lé vaá hen á mu wi yi.› Lé bìo á mi ko à mi zũń mu le le Dónbeenì bɛ́ɛnì wi làa mia vó.» 22 Bṹn mɔ́n ó o bía nɔn mí nì-kenínia yi: «Pã̀ahṹ ɓúi ɓueé dã ó o *Nùpue Za wizooní dà-kéní ɓúi á mi sĩa á à vá yi lè ho miló ká mi máa mi le.
(Matiye 24.23-28)
23 «Ɓa à bío ò na mia: ‹O wi hen› tàá ‹Lé vaá làa hen ó o wi yi.› Ɛ̀ɛ ká mi yí va bĩ́n, mi yí lùwí mu bìo yi. 24 Làa bìo ká ho viohó ɲuiína ho wáayi lùe ɓúi à mu khoomu dɛ̀ɛní kɛń lùa ɓúenɓúen, lé bṹn ɓàn síi ó o Nùpue Za bĩní ɓuenló wizonle bìo khíi wéráa. 25 Ɛ̀ɛ ká a màhã́ ko ò o lò be làa sòobɛ́ɛ vé, à ho pã̀ahṹ na kà nùpua pĩ́ a bìo.
(Matiye 24.37-41)
26 «Bìo wó a Nɔwee pã̀ahṹ lé bìo ɓàn síi khíi wé o *Nùpue Za bĩní ɓuenló pã̀ahṹ. 27 Ɓa nùpua hĩ́a wee dí ká ɓa à ɲu, á wee ya mín ká ɓa a yɛɛ́ mí zàwa mín yi fúaa nɔ̀nzoǹ na ó o Nɔwee zon ho won-beenì yi á mu ɲun-beenì ɓuara ɓueé ɓó ɓa ɓúenɓúen. 28 Mu mún khíi wé làa bìo hĩ́a wó a Loote pã̀ahṹ.§ Ɓa nùpua hĩ́a wee dí á wee ɲu, á wee yà ká ɓa a yɛ̀ɛ́ mí bìowa, á wee dì ká ɓa a so. 29 Ɛ̀ɛ ká nɔ̀nzoǹ na ó o Loote ló ho Sodɔɔmu yi, á ho dɔ̃hṹ lè ho kìríbì ló ho wáayi á tò ɓa wán, á ɓó ɓa véenía. 30 Lé bṹn ɓàn síi mún khíi wé nɔ̀nzoǹ na ó o Nùpue Za ko ò o mi wán. 31 Mu zoǹ à yìa wi mí zĩi lòho yí bío le mí ì lii á zoó khuii mí sĩ̀a, à yìa hã mana yi mún yí bío le mí ì bĩní ì ɓuen mí zĩi. 32 Mi leéka a Loote ɓàn hã́a bìo.* 33 Yìa wi ò o fení mí mukãnì wón á à vĩ́iní le. Ká yìa vĩ́inía mí mukãnì wón á à yí le.
34 «Le ĩ bío mu na mia: Mu zoǹ tĩ́nàahṹ á ɓa nùpua nùwã ɲun na páanía dũma le dãmu dɛ̀ɛ dà-kéní wán, ó o nì-kéní á à fé è lɛ́nnáa, ká yìa so á à día. 35 Ɓa hã́awa nùwã ɲun na páanía wee ni mu bìo, ó o nì-kéní á à fé è lɛ́nnáa, ká yìa so á à día. 36 [Ɓa báawa nùwã ɲun na wi hã mana yi, ó o nì-kéní ɓa à fé è lɛ́nnáa, ká ɓa à día a nì-kéní.»] 37 Ó o nì-kenínia tùara a yi: «Ɲúhṹso, lé wen á mu ù wé yi?» Ó o bía nɔn ɓa yi: «Hen na ó o yà-hínii día yi, lé bĩ́n á ɓa dùɓúawá wee wé fè mín yi.»
* 17:6 Bìo ó o Yeesu bía binbirì lé bìo kà: «Hen ká mi sĩidéró lá ɓùaa yú ho mútáàdè bɛɛre na cĩ́inú yi.» Ɓa zúifùwa cɔ̃́n á ho mútáàdè bɛɛre lé dìo ka cĩ́inú po mu bè-dínii bia ɓúenɓúen. Ɓa wee wé ni ho ɓàn bia kúee le zéení yi, à le sĩmu wíoka dé wán. 17:14 Le Dónbeenì yankarowà mí dòn lé bìa hĩ́a wee wé bío le o nùpue na mu ɓùemu vã́mú lá wi yi á wán, ó o wã́a dà à zo ɓa nùpua tĩ́ahṹ. Mi loń Levii nùwã (Psaumes) 13.49. 17:26 Mi loń Bìo Ɲúhṹ Ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 6–9 § 17:28 Mi loń Bìo Ɲúhṹ Ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 19 * 17:32 Mi Loń Bìo Ɲúhṹ Ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 19.26