18
O mahã́a là a cítí-fĩ̀ wàhiire
Bìo ó o Yeesu wi ò o zéení lè mí nì-kenínia le ɓa ko ɓa wé fìo fɛ́ɛɛ à bàra yí tè hùúu, ó o wà le wàhiire na kà nɔn ɓa yi: «Cítí-fĩ̀ ɓúi hĩ́a wi lóhó ɓúi yi. O yí máa zɔ̃́n Dónbeenì, á mún yí máa kɔ̃̀nbi nùpue. Mahã́a ɓúi mún hĩ́a wi ho ló-kéní mu yi á wee ɓuen o nìi mu cɔ̃́n fɛ́ɛɛ à ɓuee bío bìo kà na a yi: ‹Mì ĩnɛ́n le ĩ fioso tũ̀iá.› O wó mu míana ò o nìi mu wee pĩ́ a bìo. Ká mu màhã́ a va à yí, ò o sã́ san ó o wee bío mí yi: ‹Ĩ yí máa zɔ̃́n le Dónbeenì, á ĩ mún yí máa kɔ̃̀nbi nùpue bṹn bon, ká a mahã́a na kà ɓɛ̀ntĩ́n lan miì dàkhĩína. Ĩ ì wé bìo ó o wee cà, ò o wé yí ɓuee dĩ̀n sɛɛ́ mi.›» Ò o Ɲúhṹso bĩnía bía nɔn ɓa yi: «Mi loń bìo ó o cítí-fĩ̀-kohó mu na kà wó. Mi wee leéka le le Dónbeenì so máa na ho tũ̀iá sĩni bìa le hueekaa yi na wee ve le pɔ̃́npɔ̃́n le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ yi le? Le ĩ bío mu na mia: Le è na ho tũ̀iá sĩni ɓa yi ho pã̀ahṹ na mu ko yi. Ɛ̀ɛ ká a *Nùpue Za màhã́ khíi bĩnía ɓuara, ó o ɓueé yí ɓa nùpua na dó mí sĩa le Dónbeenì yi ho tá wán le?»
O Farizĩɛ là a lànpó fé wàhiire
O mún bĩnía wà le wàhiire ɓúi á bò bìa wee leéka le mí térénna à ɓa wee zùań bìa ká yi wán: 10 «Nùpua nùwã ɲun ɓúi hĩ́a wà yòó wé ho fìoró le *Dónbeenì zĩ-beenì yi. O nì-kéní lée *Farizĩɛ ká yìa so lée *lànpó fé. 11 Ó o Farizĩɛ zoó fárá dĩ̀n ho wáayi á wee fìo mí yi kà: ‹Dónbeenì, ĩ wee dé ũ bárákà, lé bìo á ĩ yí ka lè ɓa nùpua na ká bìo. Ɓa wee tè ɓa nùpua wán, á wee ɲuaa, á lé ɓa hã́-féwá, sɔ̃̀nkú o lànpó fé na kà. 12 Ĩnɛ́n wee lì ĩ ɲii hã cúa-ɲun ho yàwá ɲúhṹ dà-kéní yi, á bìo á ĩ wee yí ɓàn cúa-pírú níi á ĩ mún wee na foǹ.› 13 Ò o lànpó fé wón vá lií dĩ̀n le kùɛɛ́rè yi á yàá yí wi ò o hóoní mí yahó ho wáayi á wee hiimika ká a bío mí ɲi-kã́a yi kà: ‹Dónbeenì, màkárí miì, ĩ lée bè-kora wéro.›» 14 Ó o Yeesu bĩnía bía bìo kà: «Le ĩ bío mu na mia: Ɓa nùwã ɲun mu tĩ́ahṹ ó o lànpó fé lé yìa bĩnía van mí zĩi ká a térénna le Dónbeenì yahó. Lé bìo á yìa wee yòoní míten á le Dónbeenì á à liiní, ká yìa wee liiní míten á le è yòoní.»
Ɓa ɓuan ɓa háyúwá ɓuararáa o Yeesu cɔ̃́n
(Matiye 19.13-15; Maaki 10.13-16)
15 Hàrí ɓa háyúwá á nùpua ɓúi ɓuan ɓuararáa o Yeesu cɔ̃́n le o bè mí níní ɓa wán. Bìo ó o nì-kenínia mɔn mu, á ɓa wee zá làa ba. 16 Ká a Yeesu màhã́ von ɓa, ò o bía: «Mi día le ɓa háyúwá wé ɓuen ĩ cɔ̃́n, mi yí hè ɓa, lé bìo le *Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo sã̀ bìa ka lè ɓa bìo síi yi. 17 Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Yìa yí tà le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo là a háyónza bìo síi, á ɓànso yí dà máa zo le yi hùúu.»
Ho nàfòró ɓànsowà lè le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo
(Matiye 19.16-30; Maaki 10.17-31)
18 Ɓa *zúifùwa ɲúnása nì-kéní ɓúi tùara a Yeesu yi: «Nì-kàránlo tente, ĩ ko à ĩ wé mu yɛ́n à yíráa le mukãnì na máa vé.» 19 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Lée webio nɔn á fo wee veráa mi làa nì-tente? Nì-tente mía ká mu yínɔń le Dónbeenì mí dòn. 20 Fo zũ le Dónbeenì làndáwá na kà: Yí wé hã́-fénló tàá bá-fénló, yí ɓúe nùpue, yí ɲuaa bìo, yí fĩ̀ sábéré mi ninza ɲii, kɔ̃̀nbi mìn maá le mìn nu.*» 21 Ó o nìi bía nɔn wo yi: «Bṹn ɓúenɓúen á ĩ bò yi hàrí ĩ yàrónzàmu pã̀ahṹ.» 22 Bìo ó o Yeesu ɲá a ɲi-cúa vó, ó o bía nɔn wo yi: «Bìo dà-kéní pá fòora foǹ. Vaa yɛ̀ɛ́ bìo wi ũ cɔ̃́n ɓúenɓúen à sanka ɓàn wárí na ɓa nì-khenia yi, bṹn ká fo ò yí ho nàfòró ho wáayi. Bṹn mɔ́n à ũ bĩní ɓuee bè miì.»
23 Ká a nìi mu ɲá hã bíoní mu, ó o sãnía tò, lé bìo ó o níi bìo boo dà. 24 Bìo ó o Yeesu mɔn ò o yahó so, ó o bía bìo kà: «Ho nàfòró ɓànsowà zoró le Dónbeenì bɛ́ɛnì yi ɓɛ̀ntĩ́n á à wé here. 25 O cón-ɲúmúkũ̀ zoró lè ho mísĩ̀mí kɔ̃hṹ á à wé wayi á à poń o nàfòró ɓànso zoró le Dónbeenì bɛ́ɛnì yi.» 26 Á bìa dĩ̀n wee ɲí a bíoní tùara a yi: «Éee! Á yìa wã́a dà à fen lée wée?» 27 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Bìo yí dà máa wé ɓa nùpua cɔ̃́n á dà wee wé le Dónbeenì cɔ̃́n.»
28 Bṹn mɔ́n ó o Piɛre bía nɔn wo yi: «Loń, warɛ́n ló día bìo lá wi wa cɔ̃́n à wa bò foǹ.» 29 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Yìa ló día mí zĩi, tàá mín hã́a, lè mín zàwa, lè mín nùwã, lè mí zàwa le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo yi, 30 ó ò yí bìo cɛ̀rɛ̀ɛ á à poń bṹn ho pã̀ahṹ na wa wi yi, á mún pá à yí le mukãnì na máa vé ho yìró na lua yi.»
O Yeesu wíokaa wee bío mí húmú lè mí vèeró bìo
(Matiye 20.17-19; Maaki 10.32-34)
31 O Yeesu fó mí nì-kenínia pírú ɲun mí ɲúhṹ wán á bía nɔn ɓa yi: «Mi loń, wa wee yòo ho Zeruzalɛɛmu, á bìo ɓúenɓúen na le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà túara o *Nùpue Za dã́ní yi á ɲii yòó sí bĩ́n. 32 Lé bìo ɓa à dé o bìa yí zũ le Dónbeenì níi yi, á bán ǹ zùań yi, á à là, á à pũ̀iní mí ɲinsãní ì kúee o wán. 33 Ɓa à ha a lè hã làbàaní, á à ɓúe o. Ká mu wizooní tĩn zoǹ, o ò vèe.» 34 Ká a nì-kenínia màhã́ yí zũna dɛ̀ɛ woon mu yi. Hã bíoní mu ɓàn kúará á sà ɓa yi á ɓa yí zũ bìo ó o Yeesu wi ò o bío ɲúhṹ.
O Yeesu hɛ́ra a muii ɓúi yìo ho Zerikoo yi
(Matiye 20.29-34; Maaki 10.46-52)
35 Bìo ó o Yeesu vaá wee sùará ho Zerikoo yi, à bṹn ò o muii ɓúi kará ho wɔ̃hṹ nìsã́ní wee fìoka. 36 Bìo ó o ɲá ɓa zã̀amáa na wee khĩí sã, ó o tùara bìo wee wé. 37 Á ɓa bía nɔn wo yi le lé o Nazarɛɛte nìi Yeesu lé yìa wee khĩí. 38 Ó o wee bío pɔ̃́npɔ̃́n: «*Daviide Za, Yeesu, màkárí miì!» 39 Á bìa wi ho yahó wee nàmaka a yi le o wé tɛ́tɛ́. Ká a yàá wíokaa wee wãama lè mí sòobɛ́ɛ: «Daviide Za, màkárí miì!» 40 Ó o Yeesu dĩ̀n ò o le ɓa ɓua a muii mu ɓuennáa. Bìo ó o ɓueé dɔ̃n, ó o tùara a yi: 41 «Lée webio á fo le ĩ wé na foǹ?» Ó o bía: «Ɲúhṹso, wé le ĩ yìo à wé mi.» 42 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Wã́a mi, bìo fo dó ũ sĩi miì lé bṹn á ĩ wɛɛ́raráa fo.» 43 Mí lahó yi ó o dɛ̀ɛnía wee mi, á bò a Yeesu yi á wee khòoní le Dónbeenì. Á ɓa zã̀amáa ɓúenɓúen mɔn mu á ɓa mún wee khòoní le Dónbeenì.
* 18:20 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 20.12-16; Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 5.16-20