21
O mahã́-khenii hãmu bìo
(Maaki 12.41-44)
O Yeesu hóonía mí yahó á lora khíi fò, ó o mɔn ho nàfòró ɓànsowà na wee kúee mí hãmu hã ɓonkoní yi le *Dónbeenì zĩ-beenì yi. Ó o mún mɔn o mahã́-khenii ɓúi ò o wee kúee mí tɔ̃mɔ́nwà bìo ɲun, ó o bía: «Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: O mahã́-khenii na kà bìo na ó o kúaa á boo po bìa ká ɓúenɓúen bìo. Lé bìo le wárí na ɓa ɓúenɓúen wó lè mí hãmu lé dìo ɓa yú puunía. Ò orɛ́n lè mí khemu, ò o pá kúaa bìo wi o cɔ̃́n ɓúenɓúen na ó o lá wé è dí.»
Le Dónbeenì zĩ-beenì fíoró bìo
(Matiye 24.1-8; Maaki 13.1-8)
Bìo ɓa nùpua nùwã yɛn ɓúi wee bío le Dónbeenì zĩ-beenì bìo, le le donkhueéra lè hã *hue-sení lè mu bìowa na ɓa wó lè mu hãmu, ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Pã̀ahṹ ɓúi khíi dã ká bìo mí yìo wi wán kà á à fì. Hàrí huee máa kɛń mí ninza huee wán.»
Ho yéréké bìowa na khíi wé á ho dĩ́míɲá á à véráa
Á ɓa tùara a yi: «Nì-kàránlo, lé ho pã̀ahṹ yɛ́n á bṹn bìo so ò wé yi, á lé mu bìo yɛ́n khíi zéení le mu bìo mu wéró pã̀ahṹ dɔ̃n?» Ó o Yeesu bía: «Mi pa miten bìo. Mi yí día le ɓa vĩ́iní mia. Lé bìo á nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ khíi ɓuen ĩ yèni yi á à bío: ‹Ĩ lé o *Krista, ho pã̀ahṹ dɔ̃n.› Ká mi màhã́ yí bè ɓa yi. Hen ká mi khíi wee ɲí hã hĩa táró, lé ho kã́aló bìo, à mi yí dèé mi yiwa. Lé bìo á bṹn bìowa so ko mu wé ho yahó. Ká bṹn dɛ̀ɛnía máa wé ho dĩ́míɲá véró pã̀ahṹ.»
10 Ò o bĩnía bía bò mu wán: «Ho sìí ɓúi khíi wé è lé vaá fi lè ho sìí veere, á ho kɔ̃hṹ ɓúi khíi wé è lé vaá fi lè ho kã-veere. 11 Ho tá dèkénɔ̀n sũmáa khíi wé hã lùa ɓúi yi, á le hĩni lè mu vɔ̃́n-kora khíi kɛń lùa cɛ̀rɛ̀ɛ yi. Mu bè-beera ɓúi na bìo á à wé le zã́níi á à wé ho wáayi lè ho tá yi.
(Matiye 10.17-22; Maaki 13.9-13)
12 «Ɛ̀ɛ ká sã́ni à bṹn ɓúenɓúen dã, á ɓa à wìika mia á à beé lò. Ɓa à ɓua mia á à varáa ɓa *zúifùwa kàránló zĩní yi á vaá cítí, á à kúee mia ho kàsó yi. Ɓa wé è ɓua mia á vaá dĩ̀ní hã kãna ɲúnása lè ɓa bá-zàwa yahó bìo mi tà miì bìo yi. 13 Lé bṹn mi ì bè yi á à zéenínáa ĩ bìo. 14 Mi bè mi hácírí bìo kà lè bìo wán: Mi yí dèé mi yiwa bìo mi vaá bío á à fenínáa miten bìo yi. 15 Ĩnɛ́n ĩ bɛɛre lé yìa á à na hã bíoní lè mu bè-zũńminì mia, á mi zúkúsa ó o ɓúi máa dàń máa sánsá mia á mún máa kán. 16 Hàrí mìn maáwà lè mìn nuwà, mìn zàwa lè mìn nùwã na ká, lè mìn bɔ̃́nlowà míten lé bán á à dé mia á à na, á mi cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi ɓa à ɓúe. 17 Ɓa nùpua ɓúenɓúen á à ɲin mia bìo mi tà miì bìo yi. 18 Ɛ̀ɛ ká hàrí mi ɲún-vãní dà-kéní ɓúi máa vĩ́. 19 Mi fárá dĩ̀n sese, bṹn lé bìo á à na ká mi ì yí le mukãnì na máa vé.
O Yeesu wee bío ho Zeruzalɛɛmu fíoró bìo
(Matiye 24.15-21; Maaki 13.14-19)
20 «Pã̀ahṹ na mi khíi mi ɓa hĩn-táwá lè mí kuio ká ɓa kĩ́nía ho Zeruzalɛɛmu yi, bṹn ká mi ì zũń le cĩ́inú ká ho fíoró yi. 21 Hón pã̀ahṹ so yi á bìa á à kɛń ho *Zudee yi ko ɓa lùwí yòo hã ɓúaa. Bìa á à kɛń ho Zeruzalɛɛmu yi ko ɓa lé ho yi lɛ́n, à bìa wi hã mana yi yí bĩní ɓuee zo ho yi. 22 Lé bìo mu ù wé le cítíi fĩ̀ló wizooní na le Dónbeenì bíonì vũahṹ bè-bíonii ɓúenɓúen á ɲii ì sí yi. 23 Ho yéréké khíi sá ɓa hã́-sɛ̃ɛnasa lè ɓa hã́-ɲàawa yi mu zoǹ. Lé bìo mu ù wé le yi-vɛ́ɛ làa sòobɛ́ɛ ho kɔ̃hṹ mu yi, á le Dónbeenì á à zéení le le sĩi wee cĩ̀ ɓa nùpua mu yi. 24 Ɓa à ɓúe ɓa ɓúi lè hã hĩa khàra, ká ɓa ɓúi ɓa à ɓua à varáa hã kã-vio yi, á bìa yínɔń ɓa zúifùwa ɓueé fì ho Zeruzalɛɛmu á à kɛɛní ho yi fúaa ɓa pã̀ahṹ ɲii sú.
O Nùpue Za bĩní ɓuenló bìo
(Matiye 24.29-35; Maaki 13.24-31)
25 «Mu bìowa ɓúi na sìí yí zũ khíi wé le wii le ho pĩihṹ lè hã mànàayio yi. Ho dĩ́míɲá kãnasa ɓúenɓúen á yilera à yáa mu yámú ɲumu na wee kùrún sã ɲíló bìo yi. 26 Ɓa nùpua ɓúi yiwa á à dè dè è yuunika ká ɓa leékaa bìo khíi wé ho tá wán mu pã̀ahṹ, lé bìo á ho wáayi bìo ɓúenɓúen á à dèké. 27 Bṹn ká ɓa à mi a *Nùpue Za hã dùndúio wán ká a yòó lua lè mí dàńló lè mí cùkú beenì. 28 Ká bṹn bìowa so wéró ɲii khíi hɛ̀ra, à mi hĩ́ní dĩ̀n à hóoní mi ɲúná lé bìo á mi kã̀níló wã́a sùaráa.»
O Yeesu lá ho fíkíyée bìo á kàránna lè ɓa nùpua
(Matiye 24.32-35; Maaki 13.28-31)
29 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu wà le wàhiire na kà nɔn ɓa yi: «Mi loń ho *fíkíyée vĩ̀ndɛ̀ɛ lè hã vĩ̀nsĩ̀a na ká. 30 Ká hã hĩ́a wee sà mí vɔ̃n-yórówà, se mi zũ le ho viohó tèró dɔ̃n. 31 Làa bṹn síi ká mi khíi mɔn ká bṹn bìowa so wee wé, à mi zũń le le *Dónbeenì bɛ́ɛnì sùaráa. 32 Le ĩ mì ho tũ̀iá poni na mia: Ho pã̀ahṹ na kà nùpua máa hí máa vé ká bṹn bìowa so ɓúenɓúen yí wó. 33 Ho wáayi lè ho tá khíi vé, ká ĩ bíoní hɔ̃́n ǹ kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ.
Mi wé fání mí yìo
34 «Hen ká mi wee pa miten bìo sese, á mi máa na miten ho dàndĩ́nló lè ho ɲa-ɲunló, lè ho dĩ́míɲá bìo yilera yi. Ká bṹn mia le wizonle mu khíi vĩ mia lè ho zùán bìo síi. 35 Lé bìo le khíi yòoka ho dĩ́míɲá nùpua ɓúenɓúen wán. 36 Mi fání mi yìo. Mi wé fìo fɛ́ɛɛ, á mi ì yí ho pànká à fenínáa miten bìo wà ɓueé wé ɓúenɓúen yi, á à dàń ǹ dĩ̀nnáa o *Nùpue Za yahó.»
37 Le wisoni yi ó o Yeesu fù wee wé kàrán ɓa nùpua le *Dónbeenì zĩ-beenì yi. Ká ho zĩihṹ ò o lɛ́n yòo cãa hã Oliivewa vĩ̀nsĩ̀a ɓúee wán. 38 Ɓa nùpua ɓúenɓúen fù wee wé ɓuen le Dónbeenì zĩ-beenì yi le yìnbíi bùirìi, à ɓuee ɲí a cɔ̃́n.