23
Ɓa ɓuan o Yeesu ɓuararáa o Pilaate cɔ̃́n
(Matiye 27.2, 11-14; Maaki 15.1-5; Zãn 18.28-38)
Ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà ɓúenɓúen hĩ́nɔn ɓuan o Yeesu vannáa o *Pilaate cɔ̃́n. Bìo ɓa vaá dɔ̃n bĩ́n, á ɓa wee bá a ká ɓa a bío: «O nìi na kà á wa yú ò o wee khà wa nìpomu vĩ́iní le ɓa yí cã ho lànpó à na a bɛ́ɛ yi. Ò o mún wee bío le mí lé o *Krista, o bɛ́ɛ.» Ó o Pilaate tùara a yi: «Lé ũnɛ́n lé ɓa *zúifùwa bɛ́ɛ le?» Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Fo bía mu.» Ó o Pilaate bía nɔn ɓa yankarowà ɲúnása lè ɓa zã̀amáa yi: «Bíonì na à ĩ ì dĩ̀n wán á à síinínáa o nìi na kà ɲúhṹ á ĩ yí mɔn.» Ká ɓa màhã́ pá wíokaa wee bío lè mí pànká: «O wee kã́aní wa nìpomu lè mí kàránló. O ɓúa mu ɲúhṹ ho Kalilee yi á tò ho *Zudee yi fɛ́ɛɛ wà ɓueé ɓó hen.»
Bìo ó o Pilaate ɲá hã bíoní mu, ó o tùara: «O nìi mu lée Kalilee nìi le?» Á ɓa le ũuu. Á bìo ó o zũna mu kà, ó o le ɓa ɓua a varáa o *Heroode cɔ̃́n, lé bìo ó o Heroode lé yìa wi ho Kalilee ɲúhṹ wán, à wón mún wi ho Zeruzalɛɛmu yi mu pã̀ahṹ.
Ɓa ɓuan o Yeesu ɓuararáa o Heroode cɔ̃́n
Bìo ó o Heroode mɔn o Yeesu, ó o sĩi wan, lé bìo ó o ɲá a sã míana, á lá wi ó o mi a wán hàrí hàánì. O lá wi ò o mi a ká a wee wé yéréké bìo ɓúi. O tùara a yi làa bìo cɛ̀rɛ̀ɛ ká a Yeesu màhã́ yí dó mí ɲii wo yi hùúu.
10 Ɓa *yankarowà ɲúnása lè ho *làndá bìo zéenílowa dĩ̀n wee kooní a Yeesu yi lè le hɛɛrè. 11 O Heroode lè mí dásíwá wee yáa mí ɲiní yi na a Yeesu yi ká ɓa a zùańka a yi. Ɓa zĩ́inía wo lè ho báká beenì na se làa sòobɛ́ɛ, à ɓa bĩnía ɓuan wo vannáa o Pilaate cɔ̃́n. 12 Lé bṹn zoǹ ó o Heroode là a Pilaate bĩnía wó ɓa bɔ̃́nlowà ká ɓa ɲɔǹ lá wee fi.
Ɓa le o Yeesu ko ò o ɓúe
(Matiye 27.15-26; Maaki 15.6-15; Zãn 18.39-40; 19.4-16)
13 Bṹn mɔ́n ó o Pilaate von ɓa yankarowà ɲúnása, lè ɓa ya-díwá lè ɓa zã̀amáa á kúaa mín wán, 14 ò o bía nɔn ɓa yi: «O nìi na kà á mi ɓuan ɓuararáa ĩ cɔ̃́n, á le o wee kã́aní mu nìpomu. Àwa! Ĩ mún wã́a tùara a yi mi ɓúenɓúen yìo yi, á hã wén-kora na mi le o wó na dà à dé o ɲúhṹ á ĩ yí mɔn. 15 O Heroode bĩnía ɓuan wo ɓueé nɔn wɛn, lé bìo á wón mún yí mɔn o wékheró. O ɓɛ̀ntĩ́n yí wó bìo ɓúi na nɔn ó o koráa lè mu húmú. 16 Ĩ ì bío le ɓa ha a lè hã làbàaní, ká ĩ ì día wo o ò lɛ́n.» 17 [Hen ká ho Paaki sã́nú díró dɔ̃n, ó o Pilaate ko ò o lén o kàsó nìi ɓúi día.]
18 À bṹn ɓa ɓúenɓúen páanía wee bío pɔ̃́npɔ̃́n: «Ɓúe o, à ũ día o Barabaasi!» 19 Wón Barabaasi so kàsó zoró ɲúhṹ lé bìo ó o hĩ́a wi ho kã́aló fio yi, á ɓó a nìi ɓúi. 20 Bìo ó o Pilaate wi ò o día a Yeesu, ó o wíokaa tùara ɓa zã̀amáa yi. 21 Ká ɓa màhã́ wee wãamaka: «Ɓúɛɛ wo ho *kùrùwá wán ò o hí! Ɓúɛɛ wo ho kùrùwá wán ò o hí!»
22 Mu cúa-tĩn níi ó o Pilaate bía nɔn ɓa yi: «Lée webio ó o wó khon yi? Ĩ yí mɔn bìo ɓúi na nɔn ó o koráa lè mu húmú. Ĩ ì bío le ɓa ha a lè hã làbàaní, ká ĩ ì día wo o ò lɛ́n.» 23 Ká ɓarɛ́n bán pá lan wee wãamaka pɔ̃́npɔ̃́n le ɓa ɓúɛɛ o Yeesu ho kùrùwá wán. Á ɓarɛ́n wãamakaa lé hĩ̀a yú ho pànká. 24 Ó o wã́a tà le mí ì wé bìo ɓa wee cà. 25 O nìi na ɓa le o día, wón na kɛra ho kã́aló fio yi á wó le nì-ɓúee ɓa dó ho kàsó yi, ó o léra día, ò o nɔn o Yeesu ɓa dásíwá yi le ɓa wé làa bìo ɓa zúifùwa sĩa vá yi.
Ɓa dásíwá ɓuan o Yeesu wàráa
(Matiye 27.32-34; Maaki 15.21-23; Zãn 19.17-22)
26 Bìo ɓa ɓuan o Yeesu wàráa, á ɓa vaá fò mín làa Sirɛɛna* nìi ɓúi na ɓa le Simɔn, ò o ló hã mana yi lua. Á ɓa dásíwá wìira a ɓueé séenía lè ho kùrùwá, ò o bèráa o Yeesu mɔ́n. 27 Ɓa minka zã̀amáa bò a yi á séenía ɓa hã́awa ɓúi na wee wá kùaará a bìo yi. 28 Ó o Yeesu yèrèmáa wee bío làa ba: «Zeruzalɛɛmu hã́awa, mi yí wá ĩnɛ́n bìo yi, ká mi wá minɛ́n miten lè mí zàwa bìo yi. 29 Lé bìo hã wizooní ɓúi na lua yi, á ɓa khíi wé è bío: ‹Ɓa hã́awa na yí máa te làa bìa dĩǹ yí ton za yí yɛ̀ɛnía yí mɔn bán ɲúná ɓɛ̀ntĩ́n sĩ.› 30 Hón pã̀ahṹ so yi ká ɓa à bío ò na hã ɓúaa yi: ‹Mi tè ɲì wɛn› á mún ǹ bío lè hã dònɓúaa: ‹Mi pe wɛn› 31 Lé bìo ká ɓa wee wé ĩnɛ́n na ka lòn ɓùɛn-siire kà síi, á minɛ́n na ka lòn ɓùɛn-henì bìo khíi dà bṹn wán.»
Ɓa ɓúaa o Yeesu ho kùrùwá wán
(Matiye 27.35-44; Maaki 15.24-32; Zãn 19.17-27)
32 Ɓa mún ɓuan nì-wànna nùwã ɲun ɓúi na ɓa à páaní ì ɓúe là a Yeesu. 33 Bìo ɓa vaá dɔ̃n ho lahó na ɓa wee ve làa «Ɲún-ɓòkuee» á ɓa ɓúaa o Yeesu ho *kùrùwá wán bĩ́n. Ɓa nì-wànna nùwã ɲun á ɓa mún ɓúaa hã kùrùwáwá wán bĩ́n. O nì-kéní wi là a Yeesu nín-tĩánì ká yìa so wi là a nín-káahó. 34 [Ó o Yeesu bía: «Ĩ Maá, sɛ́n día na ɓa yi, lé bìo ɓa yí zũ bìo ɓa wee wé.»] Bṹn mɔ́n á ɓa dásíwá wó le ɲún-sĩni bìo á sankaaráa o sĩ̀-zĩ́nia. 35 Ɓa zã̀amáa dĩ̀n bĩ́n á wee loń. Ɓa *zúifùwa ɲúnása bán wee yáa mí ɲiní yi na a yi ká ɓa à bío: «O fenía ɓa ɓúi, le orɛ́n mún fení míten ká a lé o *Krista bìo bon, yìa le Dónbeenì mɔn léra.» 36 Ɓa dásíwá mún wee yáa mí ɲiní yi na a yi. Ɓa vá ɓueé ɓó a yi, á hóonía mu bè-ɲia yòó nɔn wo yi 37 à ɓa wee bío: «Hen ká fo lé ɓa zúifùwa bɛ́ɛ, à ũ fení ũten ũten.» 38 Yòó o ɲúhṹ yi á bìo kà lé bìo ɓa túara: «Yìa kà lé ɓa zúifùwa bɛ́ɛ.» 39 Ɓa nì-wànna na ɓa ɓúaa nì-kéní wee là a ká a bío: «Fo yínɔń o Krista le, á ũ fení ũten ũten à ũ mún fení warɛ́n lon!» 40 Ká a nì-kéní na so wón ɓɛ̀n wee zá lè mí ninza mu ká a bío: «Fo yí máa zɔ̃́n Dónbeenì le? Yínɔń le lònbee dà-kéní mu á ũ wi yi le? 41 Warɛ́n bán ko lè le lònbee, lé bìo wa wékhe lé hìa dó wɛn mu yi, ká arɛ́n wón yí wó bè-kohó.» 42 Bṹn mɔ́n ó o bĩnía bía: «Yeesu, hen ká fo khíi ɓuara lè ũ bɛ́ɛnì, à ũ pa ĩ bìo.» 43 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Le ĩ mì ho tũ̀iá poni na foǹ: Ho zuia ká fo ò kɛń làa mi le Dónbeenì cɔ̃́n.»
O Yeesu húmú
(Matiye 27.45-56; Maaki 15.33-41; Zãn 19.28-30)
44-45 Mu wó à le wii wà yòó fárá, á ho kɔ̃hṹ ɓúenɓúen dĩ̀ndĩ̀n wó le tíbírí á míana fúuu fúaa le wi-háarè. Ho pɔ̃nsòró na zoó le *Dónbeenì zĩ-beenì yi á lɛnkaa mín tĩ́ahṹ. 46 Ó o Yeesu bía pɔ̃́npɔ̃́n: «Ĩ Maá, ĩ wee dé ĩ mànákã̀ ũ níi yi.» Bìo ó o bía bṹn vó, ó o húrun. 47 Bìo ho Oroomu dásíwá kuure ɲúhṹso mɔn bìo wó, ó o khòonía le Dónbeenì, ò o wee bío: «O nìi na kà ɓɛ̀ntĩ́n lá térénna.» 48 Ɓa zã̀amáa na ɓuara ɓueé lora mu bìo mu á mɔn bìo wó, á ɓa bĩnía wà ká ɓa yara sò làa sòobɛ́ɛ. 49 O Yeesu ɓàn bɔ̃́nlowà ɓúenɓúen lè ɓa hã́awa na bò làa wó hàrí ho Kalilee yi á ɓueé khɛ̀ra dĩ̀n wee loń bìo wee wé.
O Yeesu nùuló bìo
(Matiye 27.57-61; Maaki 15.42-47; Zãn 19.38-42)
50-51 Nìi ɓúi hĩ́a wi bĩ́n á yèni ɓa le Zozɛɛfu. O wee lé ɓa *zúifùwa lóhó na ɓa le Arimatee yi. O fù lée nì-tente na térénna, á hĩ́a wee lòoní le *Dónbeenì bɛ́ɛnì ɓuenló. O fù lé ɓa zúifùwa làndá tũ̀iá fɛɛrowà nì-kéní, ká a màhã́ fù yí tà bìo ɓa ninzàwa ɲiní tò wán wó. 52 Ó o wà van o Pilaate cɔ̃́n vaá fìora a Yeesu nì-hínmu. 53 Bṹn mɔ́n ó o huera a ho *kùrùwá wán, á lií pon yi lè ho ɓunló, á lá vaá nùuna le búure na có ho ɓúaahó yi, na á nì-hío lá dĩǹ yí nùuna yi yí mɔn. 54 Mu wó ho yèzṹmá zoǹ zĩihṹ á ho *Sabaa ɲúhṹ ɓúaráa. 55 Ɓa hã́awa na bò là a Yeesu hàrí ho Kalilee yi á bò mín là a Zozɛɛfu vaá mɔn le búure, á lora bìo ó o Yeesu nì-hínmu dũmanáa. 56 Bṹn mɔ́n á ɓa bĩnía vaá wee wíoka ho ɲiló lè mu bìo na sãmu sĩ o Yeesu mu sãnía bìo yi. Ho Sabaa zoǹ á ɓa vũńna làa bìo ho làndá heníanáa mu.
* 23:26 Sirɛɛna: Ho lée lóhó ɓúi na wi ho Afiriiki kɔ̃hṹ yi á sùaráa yi lè ho Mɛditeranɛɛ yámú ɲumu. O Yeesu pã̀ahṹ á ɓa zúifùwa ɓúi hĩ́a wi ho lóhó mu yi. 23:30 Mi loń Ozee vũahṹ 10.8. 23:53 Ɓa zúifùwa búráa: O Yeesu pã̀ahṹ ká ɓa zúifùwa na níní se fù wee wé cé mí búráa hã ɓúaarà yi. Hã ɓúi wee wé hã bú-kãní à ho zĩ-ɲúhṹ dà-kéní nùpua wé nùu yi. Hã búráa mu ɓa fù wee wé pe ɲiní lè hã hue-beera. Bìa yí dà hɔ̃́n búráa so síi máa cé, bán búráa fù wee wé cé ho tá kã́amáa yi. Ɓa fù wé khũuní hã à hã wíoka wé mi, lé bìo ká yìa vará hã wán tàá o dɔ̃n hã, se ɓànso tun.