3
O Zãn Batiisi tonló ɲúhṹ
(Matiye 3.1-10; Maaki 1.1-6; Zãn 1.19-23)
Bṹn pã̀ahṹ ká ɓa bá-zàwa bɛ́ɛ Tibɛɛre wi mí pànká láró lúlúio pírú hònú níi yi.* Á bìo kà lé bìo ó o bàráka lè mí nùpua hã kãna ɓúi na bìo sã̀ a yi ɲúná wán: O *Pɔ̃nsi Pilaate lé ho Zudee á wón wi ɲúhṹ wán; ká a *Heroode lé ho Kalilee. Ɓàn kĩ́nle Filiipu lé ho Ituree lè ho Tarakoniite á wón wi ɲúná wán; ò o Lizaniasi ɓɛ̀n lé ho Abilɛnɛ á wón wi ɲúhṹ wán. Bìa hĩ́a lé le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása mu pã̀ahṹ lé o Aana là a Kayiifu. Lé hón pã̀ahṹ so yi á le Dónbeenì dó mí bíonì o Zakari za Zãn ɲii yi ká a wi hã mana yi ho tá henì yi. Ó o wã́a hĩ́nɔn tò hã lórá na bã́ ho Zurudɛ̃n muhṹ á wee bue bìo kà na ɓa nùpua yi: «Mi ɓuen à ĩ bátízé mia, lé bṹn á à zéení le mi khú mu bè-kora wéró yi, á bò le Dónbeenì yi, á le è sɛ́n mi bè-kora á à día.» Bṹn lé bìo wee zéení le le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro *Ezayii bìo mu na ó o yánkaa túara mí vũahṹ yi kà wéró dɔ̃n:
«Nìi ɓúi wee bío pɔ̃́npɔ̃́n le dùure yi kà síi:
‹Mi wíoka ho wɔ̃hṹ ká a Ɲúhṹso o ɓuen.
Mi muin ho wɔ̃hṹ na o ò bè.
Hĩ̀a lée bonconí à mi ti hã.
Hã ɓúaa lè hã ɓúe-zàwa
à mi dà le hã màní.
Hã wãna na kunka
à mi bĩní térén.
Hã wã-zàwa na kùarànkúarán
à mi bĩní wíoka.
Hón pã̀ahṹ so yi á ɓa nùpua
na wi ho sìí yi ɓúenɓúen
á à mi bìo le Dónbeenì wi à le kã̀nínáa ɓa.›»
Á bìo ɓa zã̀amáa lè mí kuio wee lé ɓuen o Zãn mu cɔ̃́n bèra a na o ò bátízé ɓa, ó o wee bío na ɓa yi: «Mi yí mɔn miten le, díhioni zàwa yɛ́n! Le Dónbeenì sĩ-cĩ̀ílè na yòó lua á mi so wee leéka le mi dà a fé miten níi yi le? Lé o yɛ́n bía mu nɔn mia? Héyìi! Mi wé wé hã wárá na se, hĩ̀a wee zéení le mi khú mu bè-kora wéró yi á bò le Dónbeenì yi. Mi yí bío mi yiwa le bìo mi lé o *Abarahaamu mɔ̀nmànía á bṹn mí dòn wã́a à yí dɛ́. Le ĩ bío mu na mia: Mi yí mɔn hã huaa na kà le? Hɔ̃́n le Dónbeenì yàá pá dà à yèrèmá à wé là a Abarahaamu zàwa. Á mi cén pa miten bìo sese. Lé le dóorè hónhónía ɓuan hã vĩ̀nsĩ̀a kúioró bìo yi. Vĩ̀ndɛ̀ɛ lée vĩ̀ndɛ̀ɛ na yí máa ha hã bia na sĩ, á dén ǹ kúii á à sía à kúee mín wán á à cĩ̀í.»
10 Á bìa wi bĩ́n ɓúi túara a yi: «Àwa! Á bìo wa wã́a ko wa wé lé mu yɛ́n coon?» 11 Á bìo kà lé bìo ó o bía nɔn ɓa yi: «Hen ká yìa bákáwá lée bìo ɲun ká a mɔn mí ninza ɓúi na báká mía hùúu, ó o ko ò o na ho ɓúi wo yi. Ká yìa bè-dínii wi ò o mún páaní sanka mu làa yìa bè-dínii woon mía máa dí.»
12 Ɓa *lànpó féwá ɓúi mún ɓuara a Zãn mu cɔ̃́n á wà ɓueé bátízé. Á bán mún tùara a yi: «Nì-kàránlo, lé mu yɛ́n á warɛ́n ɓɛ̀n ko wa wé?» 13 Ó o bía nɔn ɓa yi: «Mi yí fé ho lànpó à yòo poń bìo ho làndá zéenía làa mia.»
14 Á ɓa dásíwá mún ɓuara á ɓueé tùara a yi làa bìo á ɓarɛ́n ɓɛ̀n ko ɓa wé. Ó o bía nɔn ɓa yi: «Mi wé yí hìhíika ɓa nùpua à fé wárí, à mún yí bàká nùpue woon yi le sábéré ɲii wán, ká mi sàáníi lé dìo à mi kã́ɲa yi.»
(Matiye 3.11-12; Maaki 1.7-8; Zãn 1.24-28)
15 Bṹn ɓúenɓúen yi ká ɓa nùpua kará dó mí sĩa wee lòoní bìo le Dónbeenì le mí ì wé. Ɓa mí nì-kéní kéní wee leéka le ɲúhṹ sĩ ó o Zãn mu lé yìa lé o *Krista. 16 Ká a màhã́ bía nɔn ɓa yi: «Ĩnɛ́n wee bátízé mia lè mu ɲumu, ɛ̀ɛ ká a ɓúi na ɓɛ̀n pànká po ĩnɛ́n á wi lè ho mɔ́n bò o ɓuen. Ĩ yàá yí ko là a nakãa tɛnló hùúu. Wón lé yìa ɓueé bátízé mia lè le Dónbeenì Hácírí lè ho dɔ̃hṹ. 17 O ɓuan mí vɛ́ɛró dɛ̀ɛ mí níi yi á ɓueé vɛ́ɛráa mí dĩ́nló. Á hìa lé ho dĩ́n-poni o ò khuii á à kúee mí nání yi. Ká hã ɲáakã́a hɔ̃́n o ò cĩ̀í ho dɔ̃hṹ na máa hí hùúu yi.»
18 O Zãn mún pá kũn hĩ́a bía bíoní cɛ̀rɛ̀ɛ làa bṹn ɓàn síi á nɔn ɓa nùpua yi á mún zéenía le Dónbeenì bín-tente bìo làa ba.
O Zãn kàsó zoró bìo
(Matiye 14.3-4; Maaki 6.17-18)
19 Bṹn wee wé ká a *Heroode, yìa wi ho Kalilee kɔ̃hṹ ɲúhṹ wán á fó mín kĩ́nle ɓàn hã́a Herodiade yan. O mún lá wee wé hã wén-kora lè mí sìíwà á séenía bìo kà. Bṹn ɓúenɓúen lé bìo ó o Zãn ɲá ó o vaá yú a á bía nɔn wo yi le o lá yí ko ò o wé mu. 20 Ó o yàá wíoka dó mu wán, ò o le ɓa fé o Zãn vaa pe ɲii ho kàsó yi.
O Yeesu bátɛ́ɛ̀mù bìo
(Matiye 3.13-17; Maaki 1.9-11)
21 Bìo ɓa nùpua hĩ́a wee lé ɓuen o Zãn cɔ̃́n à ɓuee bátízé, ó o Yeesu mún ɓuara ó o Zãn bátízéra a. Bìo o Zãn bátízéra a vó ó o Yeesu wee fìo. Lé hón pã̀ahṹ so á ho wáayi ɲii hɛ́ra 22 á le Dónbeenì Hácírí lá a háponi sìí, á lion o wán. Á mu tãmu ɓúi sã ɲá ho wáayi á bía: «Fo lé ĩ Za na á ĩ bò ĩ tàká wán, ũ bìo sĩ miì.»
O Yeesu nɔnkãni
(Matiye 1.1-17)
23 Pã̀ahṹ na ó o Yeesu hĩ́a wee ɓúa mí tonló ɲúhṹ yi ká a teró lúlúio wee yí ho ɓóní làa pírú síi. Á bìo ɓa yánkaa wee leéka làa bṹn ó o hĩ́a lé o Zozɛɛfu za, ká a Zozɛɛfu mu ɓàn maá ɓɛ̀n lé o Helii,
24 ó o Helii ɓàn maá lé o Mataate,
ó o Mataate ɓàn maá lé o Levii,
ó o Levii ɓàn maá lé o Mɛliki,
ó o Mɛliki ɓàn maá lé o Zanayii,
ó o Zanayii ɓàn maá lé o Zozɛɛfu,
25 ó o Zozɛɛfu ɓàn maá lé o Matatiasi,
ó o Matatiasi ɓàn maá lé o Amɔɔsi,
ó o Amɔɔsi ɓàn maá lé o Nahuumu,
ó o Nahuumu ɓàn maá lé o Hɛsilii,
ó o Hɛsilii ɓàn maá lé o Nakayii,
26 ó o Nakayii ɓàn maá lé o Maate,
ó o Maate ɓàn maá lé o Matatiasi,
ó o Matatiasi ɓàn maá lé o Semɛɲɛɛ,
ó o Semɛɲɛɛ ɓàn maá lé o Zozɛɛki,
ó o Zozɛɛki ɓàn maá lé o Zodaa,
27 ó o Zodaa ɓàn maá lé o Yuanan,
ó o Yuanan ɓàn maá lé o Erezaa,
ó o Erezaa ɓàn maá lé o Zorobabɛɛle,
ó o Zorobabɛɛle ɓàn maá lé o Salasiɛle,
ó o Salasiɛle ɓàn maá lé o Nɛrii,
28 ó o Nɛrii ɓàn maá lé o Mɛliki,
ó o Mɛliki ɓàn maá lé o Adii,
ó o Adii ɓàn maá lé o Kosaamu,
ó o Kosaamu ɓàn maá lé o Ɛlemadamu,
ó o Ɛlemadamu ɓàn maá lé o Ɛɛre,
29 ó o Ɛɛre ɓàn maá lé o Zozue,
ó o Zozue ɓàn maá lé o Eliyezɛɛre,
ó o Eliyezɛɛre ɓàn maá lé o Zoriimu,
ó o Zoriimu ɓàn maá lé o Mataate,
ó o Mataate ɓàn maá lé o Levii,
30 ó o Levii ɓàn maá lé o Simiɔn,
ó o Simiɔn ɓàn maá lé o Zudaa,
ó o Zudaa ɓàn maá lé o Zozɛɛfu,
ó o Zozɛɛfu ɓàn maá lé o Zonaamu,
ó o Zonaamu ɓàn maá lé o Eliakiimu,
31 ó o Eliakiimu ɓàn maá lé o Mɛleyaa,
ó o Mɛleyaa ɓàn maá lé o Mɛnaa,
ó o Mɛnaa ɓàn maá lé o Matataa,
ó o Matataa ɓàn maá lé o Natãn,
ó o Natãn ɓàn maá lé o *Daviide,
32 ó o *Daviide ɓàn maá lé o Zesee,
ó o Zesee ɓàn maá lé o Obɛɛde,
ó o Obɛɛde ɓàn maá lé o Buaze,
ó o Buaze ɓàn maá lé o Sala,
ó o Sala ɓàn maá lé o Naasɔ̃n,
33 ó o Naasɔ̃n ɓàn maá lé o Aminadaabu,
ó o Aminadaabu ɓàn maá lé o Ademɛn,
ó o Ademɛn ɓàn maá lé o Aanii,
ó o Aanii ɓàn maá lé o Hɛsiron,
ó o Hɛsiron ɓàn maá lé o Farɛɛsi,
ó o Farɛɛsi ɓàn maá lé o *Zudaa,
34 ó o Zudaa ɓàn maá lé o *Zakoobu,
ó o Zakoobu ɓàn maá lé o *Izaaki,
ó o Izaaki ɓàn maá lé o *Abarahaamu,
ó o Abarahaamu ɓàn maá lé o Teraa,
ó o Teraa ɓàn maá lé o Nahoore,
35 ó o Nahoore ɓàn maá lé o Seruuki,
ó o Seruuki ɓàn maá lé o Arakoo,
ó o Arakoo ɓàn maá lé o Falɛki,
ó o Falɛki ɓàn maá lé o Ebɛɛre,
ó o Ebɛɛre ɓàn maá lé o Sala,
36 ó o Sala ɓàn maá lé o Kayinaamu,
ó o Kayinaamu ɓàn maá lé o Aafakisaade,
ó o Aafakisaade ɓàn maá lé o Sɛɛmu,
ó o Sɛɛmu ɓàn maá lé o Nɔwee,
ó o Nɔwee ɓàn maá lé o Lamɛɛki,
37 ó o Lamɛɛki ɓàn maá lé o Matuzala,
ó o Matuzala ɓàn maá lé o Enɔɔki,
ó o Enɔɔki ɓàn maá lé o Yarɛɛde,
ó o Yarɛɛde ɓàn maá lé o Maleleyɛɛle,
ó o Maleleyɛɛle ɓàn maá lé o Kayinaamu,
38 ó o Kayinaamu ɓàn maá lé o Enɔɔsi,
ó o Enɔɔsi ɓàn maá lé o Sɛɛte,
ó o Sɛɛte ɓàn maá lé o Adãma,
ó o Adãma ɓàn maá lé le Dónbeenì.
* 3:1 Bìo ó o Tibɛɛre wi mí pànká láró lúlúio pírú hònú níi yi, à bṹn ò o Yeesu teró lúlúio yú ho ɓóní làa pírú. Bṹn wee zéení le o Yeesu lúlúio pírú ɲun bìo na bía là a Zãn Batiisi bìo mu yí cɛɛ́ra mín yi, ká lúlúio cɛ̀rɛ̀ɛ wi mu pã̀ahṹ. 3:6 Mi loń Ezayii vũahṹ 40.3-5