2
O kã̀nílo teró bìo
(Matiye 1.18-25)
O Zãn mu teró pã̀ahṹ lé bṹn á ho *Oroomu bɛ́ɛ Okusite á nɔn lè ɲii, le hã kãna na bìo sã̀ mí yi à ɓa túa nùpua ɓúenɓúen yènnáa à mí zũń ɲii. Hón nín-yání mìló so wó ká a Kiriniyuusi lé yìa ó o bàrá ho Siirii kɔ̃hṹ ɲúhṹ wán. Lé bṹn nɔn ká nùpue na nɔnkãni can lóhó na yi ò o lɛ́n va bĩ́n à vaa túa mí yèni.
Ó o Zozɛɛfu mún hĩ́nɔn ló ho Kalilee lóhó na ɓa le Nazarɛɛte yi á wà van ho Zudee kɔ̃hṹ lóhó yi, hìa yèni ɓa le Betelehɛɛmu. Lé bĩ́n ó o bɛ́ɛ *Daviide ton yi. O Zozɛɛfu mu lé o Daviide mɔ̀nmàníi ɓúi. Ó o Zozɛɛfu mu lè mín fũaalè Mari hĩ́nɔn páanía bò mín á wà vaá túa mí yènnáa bĩ́n. Hón pã̀ahṹ so yi ká ɓàn fũaalè mu sãní dɔ̃n.
Bìo ɓa vaá wi ho Betelehɛɛmu yi, ó o Mari teró pã̀ahṹ dɔ̃n, ó o ton mí hínbíi za á ɓa bá a lè ho pɔ̃nsòró á dó ho boohó yi, lé bìo ɓa yí yú le lùe ɓa nì-hãní làaníi.
Ɓa pi-pawà ɲá le bín-tente
Mu wee wé ká ɓa pi-pawà khɛ̀ra vaá wee pa mí pia fé mín yi hã mana na sùaráa bĩ́n yi. Yìo ɓueé tĩ à le Dónbeenì wáayi tonkaro ɓúi dĩ̀n ɓa yahó, ó o Ɲúhṹso khon-be-beenì lion ɓa wán lè mí pànká á ɓa yiwa lɛ̀ɛkaa á zã́na dàkhĩína. 10 Ká ho wáayi tonkaro màhã́ bía á hĩ̀ína ɓa sĩa: «Mì yí zɔ̃́n wà. Lée bín-tente á ĩ bío á à na mia. Le bìo á à wé hã zã̀maka-beenì mìn nìpomu ɓúenɓúen cɔ̃́n. 11 Mi yú a kã̀nílo, o ton ho tĩ́nàahṹ na kà yi o Daviide ɓa lóhó yi. O lé o *Krista á lé o Ɲúhṹso. 12 Bìo mi ì zũńnáa wo lé bìo kà: Mi wã́a lɛ́n, ká mi hĩ́a vaá mɔn kúnkúza yìa ká a dũma ho boohó yi á bá lè ho pɔ̃nsòró se wón lé orɛ́n.»
13 Mí lahó yi à bṹn à ho wáayi tonkarowà ku-beenì ɓúi yòó ló lion o cɔ̃́n á ɓa páanía wee khòoní le Dónbeenì:
14 «Ho cùkú lè le yèn-beenì à bìo sĩ̀ le Dónbeenì
na dà mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán yi!
Ò o hɛ́ɛrà na ó o wee na ɓa nùpua
na bìo sĩ a yi à yí mí pànká ho tá wán.»
15 Bṹn mɔ́n á ho wáayi tonkarowà bĩnía yòó wà à ɓa día ɓa pi-pawà, á ɓa yèrèmáa wee bío mín yi: «Mi hĩ́ní le wa bánbá va ho Betelehɛɛmu yi à vaa mi bìo ó o Ɲúhṹso zéenía làa wɛn à zũń mu yahó.» 16 Mí lahó yi á ɓa dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn bánbáa vaá yú à Mari là a Zozɛɛfu là a kúnkúza yìa mu ká a dũma ho boohó yi. 17 Bìo ɓa mɔn wo kà síi, á ɓa dɛ̀ɛnía lan wee bío bìo ho wáayi tonkaro bía nɔn ɓa yi o kúnkúza mu bìo yi à na bìa wi bĩ́n yi. 18 Á bìa ɲá ɓa pi-pawà mu ɲi-cúa ɓúenɓúen á dĩ̀n coon mu bìo yi. 19 Ò o Mari wón ɓɛ̀n ɓuan hã bíoní mu mí yi, á wee le mí yi hã bìo yi fɛ́ɛɛ. 20 Bìo ɓa vaá mɔn o wán vó, á ɓa bĩnía wà ká ɓa wee ɓùaaní le Dónbeenì yèni, á wee khòoní le bìo ɓa ɲá làa bìo ɓa mɔn ɓúenɓúen bìo yi.
O Yeesu ɓa vaá nɔn le Dónbeenì yi
21 O teró wizooní bìo hètĩn níi zoǹ á ɓa *kúio* wo, á có yèni le Yeesu. Dén yèni so le dìo á ho wáayi tonkaro hĩ́a zéenía lè ɓàn nu ká a sãní yàá dĩǹ yí sù. 22 Bṹn mɔ́n á bìo ɓa ceéra míten vó làa bìo mu bòráa o *Mɔyiize làndá yi, ó o Mari là a Zozɛɛfu ɓuan mí za Yeesu vannáa ho Zeruzalɛɛmu á wà vaá na a ɲúhṹso yi, 23 làa bìo mu túararáa o ɲúhṹso làndá vũahṹ yi: «Ɓa nùpua hínbíi zà-báawa lè ɓa sároń bùaa nín-yání zà-tenia bà-báa ɓúenɓúen bìo sã̀ a Ɲúhṹso yi.» 24 Ɓa mún ko ɓa na ɓa ɓùaaɓúuní bùaa ɲun, ká bán yí yú, á ɓa a na ɓa háponí bùaa ɲun à á wé lè mu hãmu, làa bìo mu túararáa o Ɲúhṹso làndá vũahṹ yi.
25 Bṹn pã̀ahṹ ká a nì-kĩ́nle ɓúi fù wi ho Zeruzalɛɛmu yi á yèni ɓa le Simiɔn. Le Dónbeenì Hácírí fù wi làa wo. O lée nùpue na fù térénna ɓa nùpua yahó, á dó mí sĩi le Dónbeenì yi, á mún bò le làndáwá lè mí dà-kéní kéní yi. O fù kará wee lòoní yìa wà ɓueé kã̀ní a *Isirayɛɛle nìpomu mí wobámu yi. 26 Le Dónbeenì Hácírí yánkaa bía nɔn wo yi: «Fo máa hí ká fo yí mɔn o *Krista na lé le Dónbeenì tonkaro lè ũ yìo.»
27 Ho pã̀ahṹ na ó o Yeesu ɓàn nùwã ɓuan wo wà ɓueé tiíráa o Ɲúhṹso làndá ɲii, lé hón pã̀ahṹ so yi á le Dónbeenì Hácírí dà-kéní kéní mu á ɲàana a Simiɔn ɓuararáa le *Dónbeenì zĩ-beenì yi. 28 Bìo ó o mɔn o kúnkúza mu ó o dɛ̀ɛnía vaá fó a ɓuan mí bàra yi, ò o wee khòoní le Dónbeenì kà síi:
29 Ɲúhṹso, bìo á ũ fù bía
ɛ̀ɛ lé mu wã́a wó ho zuia.
Lònbìo ũ ton-sá à ũ wã́a día
o ò yí níi à hí làa hɛ́ɛrà.
30 O kã̀nílo á ĩ yìo á wã́a mɔn,
31 yìa ũ fèra wíokaa bàrá
hã sìíwà ɓúenɓúen yahó loo,
o ò wé yìa wé è dé hã khoomu.
32 Orɛ́n lé yìa á à wé mu khoomu
á hã sìíwà nùpua á à bè yi ì zũńnáa fo
o ò wé ũ nìpomu *Isirayɛɛle
cùkú lè ho yèni loo.
O Simiɔn là a Aana bìo na ɓa bía a Yeesu dã́ní yi
33 Ó o Yeesu ɓàn maá lè ɓàn nu wó coon hã bíoní na ó o Simiɔn bía ɓa za dã́ní yi bìo yi. 34 Bṹn mɔ́n ó o Simiɔn dúɓuaa ɓa yi, ò o bía nɔn o Yeesu ɓàn nu Mari yi: «Àwa! Le ĩ fèn bío mu na foǹ: Ũ za mu na kà bìo khíi wé hã kánkáa o Isirayɛɛle nìpomu ɓúenɓúen cɔ̃́n. Orɛ́n bìo yi, á le Dónbeenì khíi síiní ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ ɲúná, á lé orɛ́n bìo yi, á le mún ǹ lén ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi ɲúná. O ò wé yìa wé è zéení le Dónbeenì bìo, ká ɓa nùpua màhã́ máa tà a yi. 35 Bṹn lé bìo á à na ká ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ sĩa bìo na fù tun yi á à lé ho khũuhũ. Ɛ̀ɛ ká ũnɛ́n Mari, le lònbee na à yí fo á à kɛń lòn cànɓúa na ɓa cú lè ũ kosĩi.»
36 Hón pã̀ahṹ so yi ò o hã́-kĩ́nle ɓúi mún ɓueé dɔ̃n. O lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro. O yèni ɓa le Aana, ká ɓàn maá lé o Fanuwɛɛle na ló a Azɛɛre nùwã zĩi. Ɓàn báa na ó o hĩ́a yan lè mí hĩ́nmu ó o karáráa dɔ̃n hã lúlúio bìo hèɲun. 37 Bìo á wón húrun ó o yí bĩnía yí yan á teró lúlúio yòó yú ho ɓúará-náa làa bìo náa. O fù wee wé ɓuen le *Dónbeenì zĩ-beenì yi túntún à ɓuee sá na le yi lè mí ɲii lìró lè mí fìoró le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ. 38 Bìo ó o mɔn o kúnkúza Yeesu ká ɓàn nùwã ɓuan wo, ó o dɛ̀ɛnía wee khòoní le Dónbeenì ká a bío o háyónza yìa mu bìo à na bìa ɓúenɓúen na fù wee lòoní ho pã̀ahṹ na le Dónbeenì á à kã̀ní ho Zeruzalɛɛmu yi.
Ho Nazarɛɛte bĩní varó bìo
39 Bìo ó o Yeesu ɓàn nùwã wó bìo ó o Ɲúhṹso làndá lé ɓa bè yi á mu ɓúenɓúen ɲii tun vó, bṹn mɔ́ndɛ́n á ɓa van ho Kalilee kɔ̃hṹ yi, ho Nazarɛɛte lóhó na ɓa lá wi yi. 40 Ó o háyónza mu wee dã ká a lìíka, á hácírí wee dé wán. O fù sú lè mu bè-zũńminì á le Dónbeenì dúɓuaa mún fù wi o wán.
O Yeesu fò mín lè ho làndá zũńlowà
41 Lúlúure lée lúlúure ká a Yeesu ɓàn nùwã fù wee wé va ho Paaki sã́nú§ díiníi ho Zeruzalɛɛmu yi. 42 Bìo ho pã̀ahṹ mu yèrèmáa ɓueé dɔ̃n, á ɓa le mí ì va bĩ́n làa bìo ɓa lá wee wé wéráa mu. Hón pã̀ahṹ so yi, ò o Yeesu lúlúio wã́a yú ho pírú ɲun* ó o bò lè mín nùwã van ho sã́nú mu díiníi. 43 Bìo ho Paaki sã́nú mu vaá dú vó, á ɓa bĩnía wee ɓo, à ɓa za Yeesu wón pá kará ho Zeruzalɛɛmu yi ká ɓa yí zũ mu. 44 Ɓarɛ́n hácírí yi á ɓa wee leéka le o wi mí ninzàwa tĩ́ahṹ. Lé ɓa wizon-kùure vɛɛnì mɔ́n, á ɓa màhã́ zũńnanáa mu ká a yí bò làa bán. Á ɓa màhã́ wã́a wee hɛ́ɛ tùaka a bìo mín temínlowà lè mí nì-zũńlowà cɔ̃́n. 45 Á bìo ɓa tùakaa san, á ɓa bĩnía lá ho wɔ̃hṹ van ho Zeruzalɛɛmu á vaá wee cànka a bĩ́n.
46 Mu wizooní tĩn níi zoǹ á ɓa vaá zoó yú a le *Dónbeenì zĩ-beenì yi ká a páanía kará lè ho làndá zũńlowà á wee ɲí ɓa cɔ̃́n ká a tùaka ɓa yi. 47 Á bìa wee ɲí a bíoní ɓúenɓúen wee wé coon le hácírí na ó o wee cikonnáa mu bìo dã́ní yi, làa bìo ó o wee bĩní zéenínáa mu yara bìo yi.
48 Bìo ó o Yeesu ɓàn maá le ɓàn nu zoó mɔn wo bĩ́n á ɓa dĩ̀n concáan. À ɓàn nu bía làa wo: «Éee! Ũnɛ́n, fo wó wɛn kà le we? Loń! Mìn maá làa mi cànkaa fo hã lùa ɓúenɓúen yi san à wa yí mɔn fo, á wa hácírí yáara làa sòobɛ́ɛ ũ bìo yi.»
49 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «À mi lá wee cànka mi le we? Mi so yí zũ ká ĩ ko à ĩ pa bìo bìo sã̀ wàn Maá yi sese à wé o sĩi bìo le?» 50 Á ɓàn nùwã yí zũna a bíonì mu kúará.
51 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu hĩ́nɔn bò ɓa yi vannáa ho Nazarɛɛte á vaá wee bè ɓa bíoní yi. Bṹn bìowa so na wee wé lè mí dà-kéní kéní ɓúenɓúen á ɓàn nu fù wee ɓua mí sĩi yi, á wee le mí yi mu wán fɛ́ɛɛ. 52 Ó o Yeesu wã́a wíokaa wee dã ká a lìíka. O hácírí là a bè-zũńminì wee dé wán ká mu wà. Lé bṹn nɔn ó o bìo wɛɛ́raráa le Dónbeenì lè ɓa nùpua sĩa.
* 2:21 Mi loń 1.59 2:23 Ɓa sároń bùaa nín-yání zà-tenia bà-báa bán wee ɓúe à wé lè mu hãmu na a Ɲúhṹso yi. Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 13.2, 12, 15 2:24 Mi loń Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 12.1-8 § 2:41 Ɓa zúifùwa Paaki sã́nú lè ɓa kèrètĩ́ɛwa Paaki sã́nú yínɔń dà-kéní. Mi loń Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní ɓúi ɓàn kúará vũahṹ yi. * 2:42 Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ká a za báa teró lúlúio hĩ́a yú ho pírú ɲun bṹn ká a wã́a dà wee mì dé ɓa nùpua na yìo tɔ̃n tĩ́ahṹ le Dónbeenì bìo dã́ní yi.