13
Ho dĩ́míɲá véró là a Nùpue Za ɓuenló bìo
(Matiye 24.1-44; Luki 21.5-33)
Bìo ó o Yeesu zoó ló le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, ó o nì-kenínia nì-kéní bía nɔn wo yi: «Nì-kàránlo, hã huaa na kà ɓɛ̀ntĩ́n seka, á hã mún ɓùaaka. Hã soni dãamu yàá!» Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Fo mɔn hã dãamu lon? Ɛ̀ɛ ká huee khíi máa kɛń mí ninza huee wán. Mu ɓúenɓúen khíi fì.»
Bṹn mɔ́n ó o Yeesu yòó kará hã Oliivewa vĩ̀nsĩ̀a ɓúee wán á sánsáa le Dónbeenì zĩ-beenì. Ó o Piɛre là a Zaaki là a Zãn là a Ãndere na wi làa wo mí dòn á tùara a yi: «Lé ho pã̀ahṹ yɛ́n á mu bìo mu ù wé yi? Á lé mu bìo yɛ́n khíi zéení le mu wéró pã̀ahṹ dɔ̃n?» Ó o Yeesu wã́a bía nɔn ɓa yi: «Mi pa miten bìo. Mi yí día le nùpue khà mia. Nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ khíi ɓuen ĩ yèni yi á à bío: ‹Ĩ lé o Krista.› Ɓa à khà nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á à vĩ́iní. Ká mi khíi wee ɲí hã hĩa táró sã, hĩ̀a lúio yi làa hĩ̀a khɛ̀ra làa mia à mi yí le mi yiwa dé, lé bìo á bṹn bìowa so ko mu wé ho yahó. Ká bṹn dɛ̀ɛnía máa wé ho dĩ́míɲá véró. Ho sìí ɓúi khíi wé è lé vaá fi lè ho sìí veere. Á ho kɔ̃hṹ ɓúi khíi wé è lé vaá fi lè ho kã-veere. Ho tá dèkéró khíi wé hã lùa ɓúi yi. Á le hĩni khíi lé. Mu ù wé làa bìo o hã́-sãníso sãní vía wee wé ɓúakáráa bìo síi.
«Ɛ̀ɛ ká minɛ́n pa miten bìo. Ɓa nùpua khíi wé è ɓua mia á à varáa ho pànká ɓànsowà cɔ̃́n á bán vaá cítí mia. Ɓa wé è ha mia ɓa *zúifùwa kàránló zĩní yi. Ɓa wé è ɓua mia á vaá dĩ̀ní hã kãna ɲúnása lè ɓa bá-zàwa yahó bìo mi tà miì bìo yi. Lé bṹn mi ì bè yi á à zéenínáa ĩ bìo làa ba. 10 Mu bon, sã́ni ho dĩ́míɲá vé, á le Dónbeenì bín-tente ko le bue à na hã sìíwà ɓúenɓúen yi. 11 Hen ká ɓa khíi wé wìikaa mia á ɓuan vannáa le cítíi yi à mi yí le mi yiwa fèn dè bìo mi vaá bío bìo yi. Hón pã̀ahṹ so yi á hã bíoní na à bío ò na mia lé hĩ̀a à mi bío. Lé bìo á hã máa lé minɛ́n mi bɛɛre yi. Mu lé le Dónbeenì Hácírí á à dé hã mi ɲiní yi. 12 Ɓa nùpua ɓúi wé è dé mín kùrú zàwa á à na ɓa à ɓúe. Hàrí ɓa maáwà ɓúi á à wé mu ɓàn síi lè mí zàwa. Ɓa zàwa ɓúi mún ǹ hĩ́ní mín maáwà wán, á à na ɓa ɓa à ɓúe. 13 Ɓa nùpua ɓúenɓúen á à ɲin mia bìo mi tà miì bìo yi. Ká yìa màhã́ hã̀ mí sĩi fúaa mu véeníi, wón á à fen.
14 «Mi khíi mi mu bè-sũmúi* na wee yáa mu bìo ká mu wi hen na mu yí ko mu kɛń yi. (Yìa wee kàrán bìo kà à zũń mu kúará sese.) Hón pã̀ahṹ so yi ká bìa wi ho Zudee yi à bán lùwí yòo hã ɓúaa. 15 Yìa á à kɛń mí zĩi lòho yí ko ò o lii zoo lá bìo ɓúi. 16 Yìa á à kɛń hã mana yi mu pã̀ahṹ yí ko ò o bĩní ɓo à lii lá mí kánɓun mí zĩi. 17 Ho yéréké khíi sá ɓa hã́-sɛ̃ɛnasa lè ɓa hã́-ɲàawa yi mu zoǹ. 18 Mi fìo le Dónbeenì yi à mu bìowa mu wéró yí lì hã yio yi. 19 Lé bìo ho pã̀ahṹ mu ɓàn lònbee á à wé ɓùaa á à poń dìo khĩína. Hàrí ho dĩ́míɲá ɲúhṹ ɓúaró pã̀ahṹ na le Dónbeenì léra mu bìo ɓúenɓúen yi à ɓuee ɓúe ho zuia yi, á le lònbee mu síi yí kɛra yí mɔn. Á le ɓàn síi mún máa bĩní máa kɛń hùúu. 20 O Ɲúhṹso lá yí khò le lònbee mu wizooní yi, á nìi woon lá máa kã̀ní. Ká a màhã́ khò hã yi ɓa nùpua na ó o hueekaa à ɓa wé làa wo bìo yi. 21 Ká a ɓúi bía nɔn mia kà síi: ‹Mi loń. Lé o *Krista na hen, tàá nín-yìa vaá hen›, à mi yí tà mu. 22 Mu bon, ɓa Kristawa lè le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà na bìo yí bon khíi kɛń. Ɓa à wé mu yéréké bìowa lè mí sìíwà na ka lè mu wee zéení le Dónbeenì pànká á à vĩ́inínáa ɓa nùpua. Hàrí bìa le Dónbeenì hueekaa ká mu lá dà à wé, á ɓa mún ǹ vĩ́iní bán. 23 Àwa. Á minɛ́n cén pa miten bìo. Ĩ fèra bía mu ɓúenɓúen nɔn mia vó.
24 «Le lònbee khĩíló mɔ́ndɛ́n á
‹le wii á à dé mí yuumu.
Ho pĩihṹ khoomu máa bĩní máa kɛń.
25 Hã mànàayio á à kùenka à lii.
Bìo ɓuan ho wáayi bìowa dĩ̀nía ɓúenɓúen á à dèké.›
26 Hón pã̀ahṹ so yi á ɓa à mi a Nùpue Za ɓuenló hã dùndúio wán lè mí dàńló lè mí cùkú beenì. 27 O khíi tonka le Dónbeenì wáayi tonkarowà ho tá kónɓúaa bìo náa yi lè ho dĩ́míɲá ɓúenɓúen yi á ɓa a ve bìa le Dónbeenì hueekaa á à kúee mín wán.
28 «Mi loń ho *fíkíyée vĩ̀ndɛ̀ɛ bìo le wee wéráa. Hen ká le ɓàn lakara hĩ́a wee nàma á wee sà mí vɔ̃n-yórówà, se mi zũ le ho viohó tèró dɔ̃n. 29 Lé làa bṹn síi ká mi khíi wee mi mu bìowa mu wéró, à mi mún zũń le o *Nùpue Za ɓuenló sùaráa. O ò ɓuen máa khí. 30 Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Ho pã̀ahṹ na kà nùpua máa hí máa vé ká bṹn bìowa so ɓúenɓúen yí wó. 31 Ho wáayi lè ho tá khíi vé, ká ĩ bíoní hɔ̃́n ǹ kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ. 32 Nìi woon yí zũ ho dĩ́míɲá véró wizonle lè ho pã̀ahṹ máa zéení. Le Dónbeenì wáayi tonkarowà yí zũ mu, hàrí le Dónbeenì Za mí bɛɛre yàá pá yí zũ mu. O Maá mí dòn lé yìa zũ mu.
33 «Mi pa miten bìo. Mi yí wé lòn nùpua na dũma. Lé bìo mi yí zũ ho pã̀ahṹ na mu ù wé yi. 34 Mu bìo ɓonmín làa bìo kà: Nìi ɓúi le mí ì va le khúii. Ó o kàràfáa mí zĩi mí ton-sáwá yi, á sankaa hã tonni nɔn ɓa lè mí nì-kéní kéní yi. Bṹn mɔ́n ó o bía nɔn o paro yi le o tĩní mí yìo. 35 Minɛ́n mún tĩní mí yìo, lé bìo mi yí zũ a zĩi ɓànso bĩní ɓuenló pã̀ahṹ. O dà à ɓuen zĩihṹ tàá tá tĩ́ahṹ, tàá kò-bá-wɛ́ɛ yi, tàá yìnbíi. 36 Ká a khíi dĩ̀ndĩ̀n ɓuara ò o yí ɓuee yí mia ká mi ka lòn nùpua na dũma. 37 Bìo á ĩ wee bío na mia kà, á yahó sã́ ɓa nùpua ɓúenɓúen. Mi yí wé lòn nùpua na dũma.»
* 13:14 Mi loń Daniyɛɛle vũahṹ 9.27; 11.31; 12.11 13:25 Mi loń Ezayii vũahṹ 13.10; 34.4