12
Ho èrézɛ̃́n vĩ̀nsĩ̀a ɓuahó vàrowà wàhiire
(Matiye 21.33-46; Luki 20.9-19)
Bṹn mɔ́n ó o Yeesu wã́a wee bío làa ba lè hã wàhio: «Nìi ɓúi hĩ́a léra ho èrézɛ̃́n vĩ̀nsĩ̀a ɓuahó á son ho dándá kĩ́nía yi, á có ho kɔ̃hṹ na ó o wé è ɲaa ho èrézɛ̃́n yi. O mún son o paro lùe. Bṹn mɔ́n ó o wã̀anía tò lè ɓa nùpua ɓúi na à và ho, ò orɛ́n wà van le khúii. Pã̀ahṹ na ho èrézɛ̃́n wee be yi, ó o tonkaa mí ton-sá nì-kéní le o va ɓa nùpua mu cɔ̃́n le ɓa khé bìo bìo sã̀ mí yi à na. Á ɓa nùpua mu vaá han wo á día ó o wà lè mí níi kã́amáa. Ó o mɔhṹ ɓànso bĩnía tonkaa mí ton-sá veere. Á wón ɓa vaá vṹaana vṹaana ɲúhṹ, à ɓa là là a. Ó o mɔhṹ ɓànso tĩ́n pá bĩnía tonkaa nì-veere. Á ɓa vaá ɓó wón. Lé kà síi ɓa wó lè ɓa ton-sáwá cɛ̀rɛ̀ɛ na ó o mɔhṹ ɓànso tonkaa. Ɓa ɓúi ɓa han, à ɓa ɓúi ɓa ɓó. O mɔhṹ ɓànso za na ó o bò mí tàká wán lé yìa wã́a ká a cɔ̃́n. Á wón lé yìa ó o tonkaa, ò o wee leéka: Ĩ za wón ɓa à kɔ̃̀nbi. Bìo ɓa nùpua mu yère dá a wán, á ɓa wee bío mín yi: ‹Yìa lua kà lé yìa á ho mɔhṹ bìo khíi sĩ̀ yi. Mi wa ɓúe o á ho mɔhṹ bìo wã́a à sĩ̀ wɛn.› À ɓa hĩ́nɔn wìira a za mu ɓó, á lá lée lèera día lè ho soró mɔ́n.» Ó o Yeesu wã́a tùara ɓa yi: «Lé mu yɛ́n á ho mɔhṹ ɓànso wã́a à wé? Ò o ò ɓuen ɓueé ɓúe ɓa nùpua mu, ká a cà nì-vio á à kúee mí mɔhṹ mu yi. 10 Le bíonì na kà á mi so dĩǹ yí kàránna le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi yí mɔn le?
‹Le huee na ɓa so-sowa fù pã́ día lé dìo hĩ́a ɓueé ɓuan ho soró dĩ̀nía.
11 Bìo kà lé bìo ó o Ɲúhṹso Dónbeenì wó, mu lée bè-tente wa yèn-dã́ní yi.*›»
12 Ɓa *zúifùwa ɲúnása wee cà bìo ɓa a dĩ̀n wán á à wìiráa o Yeesu, lé bìo ɓa zũ le lé ɓarɛ́n á le wàhiire mu wà bò wán. Ɛ̀ɛ ká bìo ɓa zã́na ɓa zã̀amáa, á ɓa día wo à ɓa wà.
Ho lànpó cãló à na ho Oroomu bɛ́ɛ yi bìo
(Matiye 22.15-22; Luki 20.20-26)
13 Bṹn mɔ́n á ɓa tonkaa ɓa *Farizĩɛwa nùwã yɛn ɓúi là a *Heroode kuure nùpua nùwã yɛn ɓúi o Yeesu cɔ̃́n le ɓa ɓuee tùa wo yi, à yíráa o níi ɓua yi. 14 Á ɓa ɓueé bía nɔn wo yi: «Nì-kàránlo, wa zũ le fo wee mì ho tũ̀iá. Fo yí máa zɔ̃́n nùpue. Fo mún yí máa kà nùpue yìo. Bìo le Dónbeenì le ɓa nùpua wé ɓua lè míten lé bṹn ɓàn kàránló binbirì á fo wee na. Àwa, á ũ bío na wɛn. Wa làndá yi á ho lànpó ko ho wé cã na ho Oroomu kɔ̃hṹ bɛ́ɛ yi lée, tàá mu yí ko làa wéró? Wa ko wa wé cã ho lée, tàá wa wé yí cã ho?» 15 Ó o Yeesu zũna le bìo ɓa lon binbirì á ɓa yí bía. Ó o wã́a bía nɔn ɓa yi: «Mi wi mi khũaa ĩ ɲii yi à yíráa ĩ níi ɓua yi le we? Mi cà le wɛ́n-hɔ̃nló ɓúi na miì le ĩ loń.» 16 Á ɓa cà le ɓueé nɔn wo yi. Ó o Yeesu tùara ɓa yi: «Ho yahó lè le yèni na wi le wɛ́n-hɔ̃nló mu wán á wée te?» Á ɓa bía: «Lé ho Oroomu bɛ́ɛ.» 17 Ó o Yeesu wã́a bía nɔn ɓa yi: «Àwa. Bìo sã̀ ho Oroomu bɛ́ɛ yi à mi na mu wo yi. Ká bìo ɓɛ̀n sã̀ le Dónbeenì yi à mi na mu le yi.» Á ɓa wó coon bìo ó o bía bìo yi.
Ɓa nì-hía vèeró bìo
(Matiye 22.23-33; Luki 20.27-40)
18 Ɓa *Sadusĩɛwa lé bìa le ɓa nì-hía máa vèe. Wizonle ɓúi, á ɓa ɓúi á ɓueé ɓó a Yeesu yi á tùara a yi kà: 19 «Nì-kàránlo, bìo ó o *Mɔyiize túara henía nɔn wɛn lé bìo kà: ‹Hen ká a ɓúi yan mín hã́a á húrun ò o yí yú za làa wo, á ɓàn za ko ò o fé ɓàn hã́a ya à te ɓa zàwa yi mín za mu yèni yi.› 20 Àwa. Ka lòn nùpua nùwã hèɲun ɓúi yánkaa lée zàwa síi. Ó o yahón so yan mín hã́a á húrun ò o yí yú za làa wo. 21 Ó o ɲun níi so fó a mahã́a mu yan á húrun ò o yí yú za làa wo. Lé bṹn ó o tĩn níi so bìo mún wóráa. 22 Ɓa mí nùwã hèɲun yan wo bèenia á húrunka ò o ɓúi yí yú za làa wo. Mu ɓàn véeníi ó o hã́a mu mún húrun. 23 Àwa. Nɔ̀nzoǹ na ɓa nì-hía á à vèe yi ó o hã́a mu bìo á à sĩ̀ a yɛ́n yi? Bìo ɓa mí nùwã hèɲun màhã́ yan wo bèenia.» 24 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Mi wee vĩ́iní miten. Ĩ bía bṹn lé bìo mi yí zũ le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní kúará. Mi mún yí zũ le le Dónbeenì dà bìo ɓúenɓúen wee wé. 25 Mu bon. Ɓa nì-hía khíi vèera á ɓa báawa lè ɓa hã́awa máa bĩní máa ya mín. Ɓa à ɓonmín lè le Dónbeenì wáayi tonkarowà ho wáayi. 26 Ɓa nì-hía vèeró dã́ní yi á mi so dĩǹ yí kàránna ho lahó na wee bío le vĩ̀ndɛ̀-za na ho dɔ̃hṹ wi yi bìo o Mɔyiize vũahṹ yi yí mɔn le? Mu túara bĩ́n le le Dónbeenì bía nɔn o Mɔyiize yi: ‹Ĩnɛ́n lé o *Abarahaamu là a *Izaaki là a *Zakoobu ɓàn Dónbeenì.›» 27 Ó o Yeesu wã́a bía: «Le Dónbeenì lé bìa yìo wi lua ɓàn Dónbeenì ká le yínɔń nì-hía ɓàn Dónbeenì. Mi sòobáa wee vĩ́iní miten dà.»
Le Dónbeenì làndá na bìo here po hĩ̀a ká
(Matiye 22.34-40; Luki 10.25-28)
28 Ho *làndá bìo zéenílo ɓúi ɲá ɓa wã̀aníi. Ó o mɔn ò o Yeesu bía se nɔn ɓa Sadusĩɛwa yi ó o vá ɓueé ɓó a yi ò o tùara a yi: «Le Dónbeenì làndáwá ɓúenɓúen tĩ́ahṹ á lé ho yɛ́n bìo here po hĩ̀a ká?» 29 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Le Dónbeenì làndáwá yi á hìa kà lé hìa bìo here po hĩ̀a ká: ‹*Isirayɛɛle nìpomu, ɲí bìo kà: Wa Ɲúhṹso Dónbeenì lé o Ɲúhṹso mí dòn. 30 Fo ko à ũ wań ũ Ɲúhṹso Dónbeenì lè ũ sĩi ɓúenɓúen, lè ũ mànákã̀ ɓúenɓúen, lè ũ yilera ɓúenɓúen, lè ũ pànká ɓúenɓúen.›§ 31 Hìa sã̀ ho yi lé hìa kà: ‹Fo ko à ũ wań mí ninza làa bìo fo waráa ũten bìo síi.›* *Làndáwá na kũn bìo here á po hã bìo ɲun na kà hɔ̃́n mía.» 32 Á ho làndá bìo zéenílo wã́a bía nɔn o Yeesu yi: «Nì-kàránlo mu se, bìo fo bía lé ho tũ̀iá. O Ɲúhṹso lé le Dónbeenì mí dòn. Dónbeenì ɓúi kũn mía ká mu yínɔń lerɛ́n. 33 À wań le Dónbeenì lè ũ sĩi ɓúenɓúen, lè ũ yilera ɓúenɓúen lè ũ pànká ɓúenɓúen, à mún wań mi ninza lè ũten bìo síi, bṹn sṹaaní mu hãmu na ɓa wee wé na le Dónbeenì yi lè ɓa bà-kùio na ɓa wee ya lè le muinì na le Dónbeenì yi.» 34 Ó o Yeesu mɔn ò o nìi mu bía ɓa bè-zũńlowà bíoní ó o bía nɔn wo yi: «Hen làa cĩ́inú ká fo ò kɛń le Dónbeenì bá-zàmu yi.» Bṹn mɔ́n ó o ɓúi wã́a yí bĩnía yí khà míten yí tùara a yi làa bìo ɓúi.
Yìa le Dónbeenì mɔn léra bìo
(Matiye 22.41-46; Luki 20.41-44)
35 Mu wó ká a Yeesu wee kàrán ɓa nùpua le *Dónbeenì zĩ-beenì yi, ó o tùara bìo kà: «Ho *làndá bìo zéenílowa dà a wé kaka a bíoráa le yìa le Dónbeenì mɔn léra lé o *Daviide mɔ̀nmàníi? 36 Lé bìo ó o *Daviide mí bɛɛre á le Dónbeenì Hácírí wó ó o bía bìo kà:
‹O Ɲúhṹso Dónbeenì bía nɔn ĩ Ɲúhṹso yi:
Ɓuee kɛɛní ĩ nín-tĩánì fúaa ká ĩ ɓúrá ũ zúkúsa ũ tá á ũ bò ũ zení wán.
37 «Bìo ó o *Daviide wee ve yìa le Dónbeenì mɔn léra le mí Ɲúhṹso. Ó o wé o Ɲúhṹso ká a mún pá à wé o mɔ̀nmàníi kaka?» Ɓa zã̀amáa wee ɲí a Yeesu cɔ̃́n lè le sĩ-wɛɛ.
Mi yí wé lè ho làndá bìo zéenílowa bìo
(Matiye 23.1-36; Luki 20.45-47)
38 Bìo ó o Yeesu wee kàrán ɓa zã̀amáa ó o wee bío na ɓa yi: «Mi yí wé lè ho *làndá bìo zéenílowa bìo. Bán na wa hã báká-beera zĩ́ló à wé hɛ́ɛkaráa. Ɓa wi ɓa nùpua wé tɛ̀ɛní ɓa yi lè le kɔ̃̀nbii ɓa zã̀amáa fèmínló lara yi. 39 Ɓa *zúifùwa kàránló zĩní yahón kanmúiní lè ho dĩ́nló díiníi kɛɛnínía na seka á ɓa wé hueeka kɛɛní yi. 40 Ɓa wee khà ɓa mahã́awa à fé níi bìo ɓúenɓúen. Ɓa mún wa ho fìoró na túee wéró à wé lè ɓa térénna. Ɓarɛ́n cítíi khíi wee here le Dónbeenì cɔ̃́n.»
O mahã́-khenii hãmu bìo
(Luki 21.1-4)
41 O Yeesu kará le *Dónbeenì zĩ-beenì hãmu ɓonkonì nìsã́ní á wee loń bìo ɓa zã̀amáa wee kúeeráa le wárí le yi. Ho nàfòró ɓànsowà cɛ̀rɛ̀ɛ wee ɓuee kúee le wárí na boo. 42 Mahã́-khenii ɓúi mún ɓueé kúaa mí tɔ̃mɔ́nwà bìo ɲun. 43 Ó o Yeesu wã́a von mí nì-kenínia á bía nɔn yi: «Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: O mahã́-khenii na kà bìo na ó o kúaa á boo po bìa ká ɓúenɓúen bìo. 44 Lé bìo le wárí na ɓa ɓúenɓúen wó lè mu hãmu lé dìo ɓa yú puunía. Ò orɛ́n lè mí khemu, ò o pá kúaa bìo wi o cɔ̃́n ɓúenɓúen na ó o lá wé è dí.»
* 12:11 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 118.22-23 12:19 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 25.5-6 12:26 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 2.6 § 12:30 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 4–5 * 12:31 Mi loń Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 19.18 12:36 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.1