11
O Yeesu zoró ho Zeruzalɛɛmu yi
(Matiye 21.1-11; Luki 19.28-40; Zãn 12.12-19)
Bìo ó o Yeesu lè mí nì-kenínia vaá sùaráa ho Zeruzalɛɛmu yi, ho Bɛtefazee lè ho Betanii lórá nìsã́ní, lè hã Oliivewa vĩ̀nsĩ̀a ɓúee cɔ̃́n, ó o Yeesu tonkaa mí nì-kenínia nùwã ɲun le ɓa dí mí yahó, á bía nɔn ɓa yi: «Mi lɛ́n va ho lóhó na vaá mi yahó yi. Mi vaa dɛ̃ɛníi á mi ì dɛ̀ɛní ì mi sũ̀npɛ̀-bòohṹ ɓúi na á nùpue dĩ̀n yí yòora yí mɔn hùúu ká a can dĩ̀n. Mi fee wo à ɓua ɓuee na miì. Ká a ɓúi tùara mia le lée webio nɔn mi wee feeráa wo, à mi bío na ɓànso yi le o Ɲúhṹso màkóo wi o yi, ó o mún ǹ bĩní ì ɓuen làa wo lònbìo.»
Á ɓa wà van á vaá zoó yú a sũ̀npɛ̀-bòohṹ ɓúi le ɓonfónii ho wɔ̃hṹ nìsã́ní ká a can dĩ̀n le zĩi ɓúi zũaɲii. Á ɓa feera a. Á ɓa nùpua nùwã yɛn ɓúi na wi bĩ́n á tùara ɓa yi: «Lée webio mi wó kà? Mi feera o sũ̀npɛ̀ɛnì mu le we?» Á bìo ó o Yeesu lá bía nɔn ɓa yi lé bṹn á ɓa bía nɔn ɓa nùpua mu yi. Á ɓa día ɓa á ɓa wà. Ɓa ɓuan o sũ̀npɛ̀ɛnì mu ɓueé nɔn o Yeesu yi, à ɓa bò mí kánɓunwà o mání wán, ó o Yeesu yòó kará wán. Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wee bá mí kánɓunwà ho wɔ̃hṹ wán o yahó. Ɓa ɓúi lé hã vĩ̀nsĩ̀a vɔ̃nna na ɓa khó hã mana yi á ɓa wee bá. Bìa dú a yahó làa bìa dú a mɔ́n á wee bío bìo kà pɔ̃́npɔ̃́n:
«Le ho cùkú à bìo sĩ̀ le Dónbeenì yi.
Le le Dónbeenì wé mu bè-tentewà
làa yìa bò o ɓuen o Ɲúhṹso Dónbeenì yèni yi.*
10 Le le Dónbeenì wé mu bè-tentewà
làa yìa wà ɓueé fárá wàn ɓùaa *Daviide bɛ́ɛnì á à dĩ̀ní.
Le ho cùkú à bìo sĩ̀ le Dónbeenì na dà mu bìo ɓúenɓúen wán yi.»
11 Bìo ó o Yeesu vaá dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu, ó o wà van le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, á zoó lońkaa le khíi fò. Bṹn mɔ́n ó o fó mí nì-kenínia pírú ɲun à ɓa bĩnía ɲɔn ho Betanii. À bṹn à le wii wã́a tò.
O Yeesu dánkánía le vĩ̀ndɛ̀ɛ na ɓa le fíkíyée
(Matiye 21.18-19)
12 Mu tá na lée tɔ̃n, pã̀ahṹ na ɓa wee lé ho Betanii yi á à lɛ́n, à bṹn ò o Yeesu á le hĩni dà. 13 O khɛ̀ra mɔn le vĩ̀ndɛ̀ɛ na ɓa le fíkíyée à le sà dĩ̀n. Ó o wà le mí vaá loń le mí ì yí bia le wán lé. Ó o vaá yú à lée vɔ̃nna mí ɲii yi, lé bìo mu yí wó hã vĩ̀nsĩ̀a mu haró pã̀ahṹ. 14 Ó o Yeesu wã́a bía nɔn le vĩ̀ndɛ̀ɛ mu yi: «Fo máa bĩní máa ha bia hùúu á nùpue máa dí.» Ó o nì-kenínia ɲá bìo ó o bía.
O Yeesu ɲɔn ɓa bè-yɛ̀ɛ́rowà
(Matiye 21.12-17; Luki 19.45-48; Zãn 2.13-22)
15 Ɓa vaá dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu ó o Yeesu wà vaá zon le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi á zoó wee ɲa ɓa bè-yɛ̀ɛ́rowà lè ɓa bè-yàwa. Ɓa wɛ́n-pùarílowà tàbáríwa, làa bìa wee yɛ̀ɛ́ ɓa ɓùaaɓúuní kanmúiní ó o dónkaa kúaa. 16 O wee hè ɓa le nùpue yí ɓua dɛ̀ɛ à kã́anáa ho lún mu yi. 17 Ò o màhã́ wã́a wee kàrán ɓa nùpua làa bìo kà: «Le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi á mu bía: ‹Ĩ zĩi ɓa wé è ve le kãna nùpua ɓúenɓúen fìoró zĩi.›» Ò o Yeesu bĩnía bía: «Á minɛ́n wó le lè ɓa kɔ̃̀nlowà lùe hã́?» 18 Á le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása lè ho *làndá bìo zéenílowa ɲá mu á ɓa wee cà bìo ɓa à wé wé è ɓúeráa o Yeesu. Ɓa zã́na a lé bìo ó o kàránló á ɓa zã̀amáa ɓúenɓúen sĩa wee wa bìo yi. 19 Bìo le wii tò ó o Yeesu lè mí nì-kenínia á ló ho lóhó yi lée wà.
Mi dé mi sĩa le Dónbeenì yi
(Matiye 21.20-22)
20 Mu tá na lée tɔ̃n yìnbíi bùirìi ká ɓa lá ho wɔ̃hṹ wà, á ɓa vaá mɔn ho fíkíyée mu à ho hon lè mí naní ɓúenɓúen. 21 Ó o Piɛre leékaa bìo wó khĩína bìo, ó o bía nɔn o Yeesu yi: «Nì-kàránlo, loń. Ho fíkíyée na fo dánkánía á hon.» 22 Ó o Yeesu wã́a bía nɔn mí nì-kenínia yi: «Mi dé mi sĩa le Dónbeenì yi. 23 Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Ká a ɓúi lá bía lè le ɓúee na kà: ‹Hĩ́ní hen na fo wi yi à vaa zo ho mu-beenì yi.› Ká ɓànso yí titikaa ò o dó mí sĩi le Dónbeenì yi le bìo mí bía á à wé, á mún ǹ wé á à na a yi. 24 Lé bṹn nɔn á ĩ wee bíoráa mu á à na mia: Hen ká mi wé wee fìo bìo ɓúi le Dónbeenì cɔ̃́n à mi láa mu yi le mu yú vó. Le è wé mu á à na mia. 25 Mi wé sansan wee fìo, ká a ɓúi wó khon làa mia á mi sĩa wee cĩ̀ bìo yi, à mi sɛ́n mu día. Bṹn ká mìn Maá Dónbeenì á mún ǹ sɛ́n mi bè-kora á à día.» 26 [Ká mi yí máa tà sɛ́n día na ɓa yi, á mìn Maá na wi ho wáayi mún máa wé è sɛ́n mi bè-kora máa día.]
O Yeesu pànká ló wen?
(Matiye 21.23-27; Luki 20.1-8)
27 Bṹn mɔ́n á ɓa wã́a ɲɔn ho Zeruzalɛɛmu. Bìo ó o Yeesu zoó wee varáka le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, á ɓa yankarowà ɲúnása lè ho *làndá bìo zéenílowa lè ɓa nì-kĩ́a á wà ɓueé ɓó a yi 28 à ɓa tùara a yi: «Fo yú le níi wen wee wéráa bìo kà? Lée wée nɔn mu wéró níi foǹ?» 29 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Ĩnɛ́n mún ǹ tùa mia làa bìo dà-kéní. Ká mi tà á zéenía mu, á ĩ ɓɛ̀n mún ǹ zéení yìa nɔn mu bìowa mu ɓàn wéró níi miì làa mia. 30 Yìa nɔn le níi o Zãn yi le o wé bátízé ɓa nùpua lée wée? Lé le Dónbeenì lée, tàá lé ɓa nùpua? Mi bío lon!» 31 Á ɓa yèrèmáa wee wã̀aní mín yi: «Ká wa le lé le Dónbeenì tonkaa wo, o ò bío le lée webio nɔn á wa yí tàráa o bìo. 32 Tàá ká wa ɓɛ̀n le lé ɓa nùpua tonkaa wo, á mu ù wé kaka?» Ɓa zã́na ɓa zã̀amáa lé bìo á bán ɓúenɓúen wee leéka le o Zãn hĩ́a lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro binbirì. 33 Á ɓa wã́a bía nɔn o Yeesu yi: «Wa yí zũ yìa tonkaa wo.» Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Àwa, á ĩnɛ́n mún máa zéení yìa nɔn le níi miì á ĩ wee wéráa bìo kà.»
* 11:9 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 118.25-26 11:17 Mi loń Ezayii vũahṹ 56.7