15
Ɓa ɓuan o Yeesu ɓuararáa o Pilaate cɔ̃́n
(Matiye 27.1-2, 11-14; Luki 23.1-5; Zãn 18.28-38)
Le yìnbíi bùirìi á ɓa *yankarowà ɲúnása, lè ɓa nì-kĩ́a, lè ho *làndá bìo zéenílowa, bán ɓúenɓúen na lè ɓa *zúifùwa tũ̀iá fɛɛrowà á kúaa mín wán, bèra a na à ɓa bío tè bìo dà-kéní wán. Ɓa can o Yeesu, á ɓuan ɓueé nɔn o *Pilaate yi. Ó o Pilaate tùara a yi: «Lé ũnɛ́n lé ɓa zúifùwa bɛ́ɛ le?» Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Fo bía mu.» Ɓa yankarowà ɲúnása wee kooní a Yeesu yi làa bìo cɛ̀rɛ̀ɛ. Ó o Pilaate wíokaa tùara a yi: «Fo le fo máa bío dɛ̀ɛ le? Bìo ɓa wee bío ũ ɲii á fo yí máa ɲí le?» Ká a Yeesu màhã́ yí bĩnía yí bía dɛ̀ɛ. Bṹn wó a Pilaate coon.
Ɓa le o Yeesu ko ò o ɓúe
(Matiye 27.15-26; Luki 23.13-25; Zãn 18.39–19.16)
Hen ká ho *Paaki sã́nú sansan dɔ̃n, ò o Pilaate lén o kàsó nìi ɓúi día, yìa ɓa zã̀amáa le o día. Mu ù wé à nìi ɓúi na ɓa le Barabaasi páanía wi ho kàsó yi lè ɓa ɓúi na làa wo kã́a á ɓó a nìi ɓúi. Á ɓa zã̀amáa wã́a wà van o Pilaate cɔ̃́n á vaá wee fìo wo ò o wé bìo ó o lá wee wé na ɓa yi. Ó o Pilaate bía nɔn ɓa yi: «Mi wi à ɓa zúifùwa bɛ́ɛ lé yìa à ĩ día le?» 10 O Pilaate zũ kɛ̃́nkɛ̃́n le ɓa yankarowà ɲúnása dó a Yeesu nɔn mí yi lé bìo le yandee wi ɓa yi o bìo yi. 11 Ká ɓa yankarowà ɲúnása màhã́ súkúra ɓa zã̀amáa le ɓa fìo o Pilaate cɔ̃́n le o Barabaasi lé yìa ò o día. 12 Ó o Pilaate wíokaa tùara ɓa zã̀amáa yi: «Lé mu yɛ́n mi le ĩ wé làa yìa mi wee ve làa zúifùwa bɛ́ɛ?» 13 Á ɓa wee bío na a yi ká ɓa a wãamaka: «Ɓúɛɛ wo ho *kùrùwá wán ò o hí.» 14 Ó o Pilaate tùara ɓa yi: «O wékhe lé ho yɛ́n?» Á ɓa yàá wíokaa wee wãamaka pɔ̃́npɔ̃́n: «Ɓúɛɛ wo ho kùrùwá wán ò o hí.» 15 O Pilaate wi ò o wɛɛ́ ɓa zã̀amáa sĩi, ó o léra o Barabaasi día, ò o le ɓa ha a Yeesu lè hã làbàaní, ò o nɔn wo le ɓa ɓúɛɛ ho kùrùwá wán.
Ɓa dásíwá wee zùańka a Yeesu yi
(Matiye 27.27-31; Zãn 19.2-3)
16 Á ɓa dásíwá ɓuan wo zonnáa ho *Zudee kɔ̃hṹ bɛ́ɛ lún yi, à ɓa von mí ninzàwa na ká ɓúenɓúen. 17 Ɓa zĩ́inía o Yeesu lè le dà-muhṹ, á tã́ ho kìrí lè hã kíkara á dó a ɲúhṹ yi.* 18 Bṹn mɔ́n á ɓa wee tɛ̀ɛní a yi kà: «*Zúifùwa bɛ́ɛ, foó!» 19 Ɓa wee vṹaa o ɲúhṹ lè le kã́anì, á wee khàani kúee o wán ká ɓa à fárá mí nɔnkóɲúná wán à lii ɓúrá a yahó. 20 Bìo ɓa zùańkaa wo yi vó, á ɓa tɛra le dà-muhṹ o wán, à ɓa zĩ́inía wo là a kùrú sĩ̀a. Bṹn mɔ́n á ɓa ɓuan wo lóráa ho donkĩ́ahṹ á wà lée ɓúɛɛ ho *kùrùwá wán.
Ɓa ɓúaa o Yeesu ho kùrùwá wán
(Matiye 27.32-44; Luki 23.26-43; Zãn 19.17-27)
21 O Sirɛɛna nìi Simɔn na lé o Alɛkisãndere là a Urufuusi ɓàn maá, á ló hã mana yi bò ho wɔ̃hṹ ɓueé wee khĩí, á ɓa dásíwá ɓueé kĩ̀kã́a yi le o fé o Yeesu kùrùwá pĩ̀. 22 Ɓa ɓuan o Yeesu vannáa lahó ɓúi na ɓa le Kolokota yi, bṹn kúará le «ɲún-ɓòkuee lahó.» 23 Ɓa lùnkaa ho *dìvɛ̃́n lè mu bìo ɓúi na ɓa le míìrè á wi ɓa na a Yeesu yi ò o ɲu, ká a màhã́ yí ɲun mu. 24 Bṹn mɔ́n á ɓa ɓúaa wo ho kùrùwá wán. Ɓa le mí ì sanka a sĩ̀-zĩ́nia á ɓa wó le ɲún-sĩni bìo à zũńnáa dìo á à sĩ̀ yìa làa yìa yi. 25 Le wi-bee pã̀ahṹ lé bìo ɓa ɓúaa wo yi ho *kùrùwá wán. 26 Bìo ɓa túara le dɛ̀ɛ wán, bìo wee zéení bìo nɔn ɓa ɓúaaráa wo lé bìo kà: «Zúifùwa bɛ́ɛ.» 27 Ɓa mún ɓúaa ɓa nì-wànna nùwã ɲun ɓúi là a Yeesu. O nì-kéní wi là a nín-tĩánì ká a nì-kéní wi là a nín-káahó. 28 [Bṹn wó à le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní na kà a ɲii sí: «Ɓa mà a dó ɓa nì-kora tĩ́ahṹ.»] 29 Ɓa nùpua na wee khĩí làa bĩ́n wee kìɓón mí ɲúná ká ɓa a là a. Ɓa wee bío: «Fo yí mɔn mu le. Ũnɛ́n na lá le fo ò fío le *Dónbeenì zĩ-beenì á à bĩní ì so le ɓàn dà-veere hã wizooní bìo tĩn yi, 30 wã́a fení ũten. Lii ho *kùrùwá wán le wa loń.» 31 Le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása lè ho *làndá bìo zéenílowa mún wee yáa mí ɲiní yi na a yi ká ɓa a bío làa mín: «O fenía ɓa ɓúi ò orɛ́n màhã́ yí dà máa fení míten. 32 Le o Krista, o *Isirayɛɛle bɛ́ɛ, à lé ho kùrùwá wán lii. Ká wa mɔn mu á wa à dé wa sĩa wo yi.» Bìa páanía ɓúaa hã kùrùwáwá wán là a Yeesu bán mún wee là a.
O Yeesu húmú
(Matiye 27.45-56; Luki 23.44-49; Zãn 19.28-30)
33 Le wii yòo fáráló pã̀ahṹ á ho kɔ̃hṹ ɓúenɓúen dĩ̀ndĩ̀n wó le tíbírí. Mu míana fúuu fúaa le wi-háarè. 34 Le wi-háarè mu pã̀ahṹ, ó o Yeesu bía bìo kà pɔ̃́npɔ̃́n: «Eloyii, Eloyii, lama sabatanii?» Bṹn kúará le «Wàn Dónbeenì, wàn Dónbeenì, fo pã́ mi día le we?» 35 Á bìa wi bĩ́n nùwã yɛn ɓúi ɲá mu á ɓa bía: «Mi loń, o wee ve o *Elii.» 36 Á ɓa nì-kéní ɓúi lùwa vaá lá le dɛ̀ɛ ɓúi na wee kũ̀iní mu ɲumu á zìíra mu bè-ɲia yi á can le ɓùaahiire ɲii yi á yòó dá a Yeesu yi le o yɛ̀ɛ, ò o bía: «Mi dĩ̀n, wa à loń ká a Elii ɓueé liiní a ho *kùrùwá wán.» 37 Lé bṹn pã̀ahṹ ó o Yeesu wãamaa yi pɔ̃́npɔ̃́n, ò o húrun. 38 Á ho pɔ̃nsò-beenì na zoó céra le *Dónbeenì zĩ-beenì á yòó lɛ̀ɛra mí tĩ́ahṹ lií ló. 39 Ho Oroomu dásíwá ɲúhṹso na dĩ̀n o Yeesu yahó á mɔn bìo ó o húrunnáa ó o bía: «O nùpue na kà ɓɛ̀ntĩ́n lá lé le Dónbeenì Za binbirì.»
40 Hã́awa nùwã yɛn ɓúi mún hĩ́a wi bĩ́n á khɛ̀ra dĩ̀n wee loń. Ɓa hã́awa mu tĩ́ahṹ ó o Mari wi yi, yìa wee lé ho Makadala lóhó yi. À séení a Mari na lé o Zaaki háyónza là a Zozee ɓàn nu, là a Salomɛɛ. 41 Ɓa hĩ́a wee bè o Yeesu yi ká a wi ho Kalilee yi á wee séení a. Hã́awa cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi mún hĩ́a wi ɓa hã́awa mu tĩ́ahṹ á bò là a Yeesu ɓuara ho Zeruzalɛɛmu yi.
Ɓa nùuna a Yeesu
(Matiye 27.56-61; Luki 23.50-56; Zãn 19.38-42)
42 O Yeesu hí-nɔ̀nzoǹ ho zĩihṹ ɲii, à bìo á lé bṹn zoǹ á ɓa wee wíoka míten ho *Sabaa bìo yi, 43 ó o Zozɛɛfu na wee lé ho Arimatee lóhó yi á ɓuara. O fù lé ɓa *zúifùwa tũ̀iá fɛɛrowà nì-kéní na ɓa ninzàwa wee kɔ̃̀nbi. Wón mún lá wee lòoní le Dónbeenì bɛ́ɛnì láró pã̀ahṹ. O henía mí sĩi ò o van o *Pilaate cɔ̃́n á vaá fìora a Yeesu nì-hínmu. 44 Ká a Pilaate ɲá bìo ó o Yeesu dɛ̀ɛnía húrun ó o wó coon mu bìo yi. Ó o von ɓa dásíwá ɲúhṹso á ɓueé tùara yi le o Yeesu mu húrun míana le. 45 Á bìo ó o ɲá mu ɓa dásíwá ɲúhṹso cɔ̃́n vó, ó o nɔn le ɲii o Zozɛɛfu yi le o lá a sãnía. 46 Ó o Zozɛɛfu yà ho ɓun-senì dà-poni ò o liinía o Yeesu ho *kùrùwá wán á lií bá lè ho ɓunló ɓuan vaá dó le búure yi, dìo ɓa lá có ho ɓúaahó yi día. Bṹn mɔ́n ó o bĩ̀inía le hue-beenì pon le búure mu ɲii. 47 O Makadala Mari là a Zozee ɓàn nu Mari á dĩ̀n mɔn hen na ó o dó a yi.
* 15:17 Ɓa bá-zàwa lè ɓa nì-beera lé bìa yánkaa dà hã sĩ̀-muna wee zĩ́. Hã yàwá fù here. Hã kìríwà ɓa wee wé, à kúee ɓa bá-zàwa ɲúná yi à zéenínáa ɓa bá-zàmu pànká bìo. Ká bìo ɓa wi ɓa zùańka a Yeesu yi, á ɓa zĩ́inía wo lè ho kánɓun muhṹ á dó hã kíkara kìrí o ɲúhṹ yi. 15:28 Mi loń Ezayii vũahṹ 53.12