16
O Yeesu vèeró
(Matiye 28.1-8; Luki 24.1-12; Zãn 20.1-10)
Bìo ho *Sabaa khĩína, ó o Makadala Mari là a Zaaki ɓàn nu Mari là a Salomɛɛ á yà ho ɲiló na sãmu sĩ le mí vaá khìi làa Yeesu sãnía. Ho dimaasi zoǹ yìnbíi bùirìi, le wii hàró pã̀ahṹ, á ɓa hĩ́nɔn wà ɲɔn le búure. Ɓa wee bío mín yi: «Lé wée yàá vaá bĩ̀iní le hue-beenì na pon le búure ɲii á à na wɛn coon?» Ká bìo ɓa vaá dɔ̃n, á ɓa le mí ì loń, à le hue-be-beenì bĩ̀inía ló le búure ɲii á khíi día le nìsã́ní. Á ɓa wà vaá zon le yi, á zoó mɔn yàrónza ɓúi ò o kará lè le nín-tĩánì, á zã́ ho báká poni na túee. Á ɓa zã́na. Ká a yàrónza mu màhã́ bía nɔn ɓa yi: «Mi yí zɔ̃́n. Ĩ zũ le lé o Nazarɛɛte nìi Yeesu na ɓa ɓúaa ho *kùrùwá wán á mi wee cà. O mía hen, o vèera. Mi loń. Lé ho lahó na kà á ɓa lá bàrá a yi. Mi lɛ́n vaa bío mu na a Piɛre là a Yeesu mu nì-kenínia na ká yi le o dú ɓa yahó van ho Kalilee kɔ̃hṹ. Lé bĩ́n ɓa vaá mi a yi làa bìo ó o bíaráa mu.» Á ɓa yilera lùnkaa, á ɓa wee zà. Á ɓa ló á lée lùwa wà. Ɓa yí bía dɛ̀ɛ yí nɔn nùpue yi lé bìo ɓa zã́na.
O Yeesu zéenía míten lè mí nì-kenínia
(Matiye 28.9-10; Zãn 20.11-18)
[O Yeesu vèeró mɔ́n ho dimaasi zoǹ yìnbíi á mu nín-yání, ó o zéenía míten là a Makadala Mari, wón na ó o hĩ́a ɲɔn ɓa cĩ́náwa bùaa hèɲun léra yi. 10 Ó o Mari wà van bìa là a Yeesu lá páanía wi cɔ̃́n, á vaá yú ɓa à ɓa yara sò á wee wá, ó o bía làa ba le mí mɔn o Yeesu. 11 Ká bìo ɓa ɲá bìo ó o Mari bía le o Yeesu vèera, ó o mún mɔn wo, á ɓa yí tà mu.
12 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu zéenía míten làa sìí veere lè mí nì-kenínia nùwã ɲun ká ɓa ɲɔn hã mana. 13 Á ɓa bĩnía ɓueé bía mu lè ɓa nì-kenínia na ká á bán mún yí tà mu yi.
14 Mu ɓàn mɔ́n, ó o Yeesu zéenía míten lè ɓa nì-kenínia pírú dòn ká ɓa wee dí. O zá làa ba bìo ɓa yí dó mí sĩa wo yi, làa bìo ɓa tun mí yiwa á yí tà bìa bía le mí mɔn wo ò o vèera bìo. 15 Ó o wã́a bía nɔn ɓa yi: «Mi lɛ́n va ho dĩ́míɲá lùa ɓúenɓúen yi à vaa bue le Dónbeenì bín-tente na ɓa nùpua ɓúenɓúen yi. 16 Yìa á à dé mí sĩi le yi, á ɓa à bátízé, wón á à fen. Ká yìa yí dó mí sĩi le yi, wón ɲúhṹ á à sí. 17 Bìa dó mí sĩa le yi wé è wé mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká: Ɓa à ɲa ɓa cĩ́náwa á à lén bìa ɓa wi yi lè ĩ yèni; ɓa a bío hã sìí-viò bíoní; 18 yìa wé ɓuan háa yi, tàá ká a ɲun bè-ɲunii ɓúi na dà a ɓúe nùpue, á dɛ̀ɛ woon máa wé ɓànso; ɓa à bè mí níní ɓa vánvárowà wán á bán á à wa.»
19 Bìo ó o bía bṹn vó, ó o Ɲúhṹso Yeesu ɓuan yòora ho wáayi á yòó kará le Dónbeenì nín-tĩánì. 20 Á ɓa nì-kenínia wà vaá wee bue le bín-tente hã lùa ɓúenɓúen yi. O Ɲúhṹso wee séení ɓa, á ɓa wee wé mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká à zéení le bìo ɓa wee bío á lée tũ̀iá poni.]