2
O Yeesu wɛɛ́ra a mùamúa á mún sɛ́ra a bè-kora día
(Matiye 9.1-8; Luki 5.17-26)
Wizooní bìo yɛn bṹn mɔ́n, ó o Yeesu bĩnía ɓuara ho *Kapɛɛnayuumu. Á ɓa ɲá a sã le o wi le zĩi yi. Á ɓa zã̀amáa ɓueé fò mín ɓùiríɓùirí á lùe yí ká, hàrí ho zũaɲii. Ó o Yeesu wee zéení le Dónbeenì bíonì na ɓa yi. Á ɓa nùpua nùwã yɛn ɓúi vaá ló wee ɓuen. Ɓa nùwã náa ɓa tĩ́ahṹ ɓuan o mùamúa. Ká ɓa màhã́ yí dà máa zoó bàrá a o Yeesu yahó ɓa nùpua booró bìo yi. Á ɓa yòó kara ho lòho sánsáa hen na ó o Yeesu wi yi. Lé hón kɔ̃hṹ so á ɓa dó a mùamúa yi lè hã hũni á liinía ká a dũma mí dãmu dɛ̀ɛ wán. Bìo ó o Yeesu mɔn bìo ɓa dóráa mí sĩa wo yi, ó o bía nɔn o mùamúa mu yi: «Wàn bɔ̃́nlo, ũ bè-kora sɛ́ra día.» Á ho *làndá bìo zéenílowa na wi bĩ́n wee bío mí yiwa. «O nùpue mu wee bío kà síi le we? O wee màní míten lè le Dónbeenì. Lée wée dà à sɛ́n mu bè-kora á à día ká mu yínɔń lè Dónbeenì mí dòn.» Ó o Yeesu dɛ̀ɛnía zũna ɓa yilera ó o bía nɔn ɓa yi: «Lée webio nɔn á hã yilera na kà síi wiráa mia? Lé mu yɛ́n bíoró wayi? Lé à bío na a mùamúa yi le o bè-kora sɛ́ra día lée, tàá lé à bío na a yi le o hĩ́ní lá mí dãmu dɛ̀ɛ ò o varáka? 10 Ká ĩ màhã́ wi á mi zũń na lé o *Nùpue Za yú ho pànká ho tá wán à sɛ́nnáa mu bè-kora día.» Ò o wã́a bía bìo kà nɔn o mùamúa yi: 11 «Le ĩ bío mu na foǹ, lii hĩ́ní, lá ũ dãmu dɛ̀ɛ á ũ khíɓo.» 12 Mí lahó yi ó o nìi mu dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn yòó dĩ̀n, á lií lá mí dãmu dɛ̀ɛ ò o lée wà ká ɓa ɓúenɓúen dĩ̀n wee loń. Á ɓa ɓúenɓúen wó coon mu bìo yi. Á ɓa wee khòoní le Dónbeenì kà síi: «Bìo kà ɓàn síi wa dĩǹ yí mɔn hùúu.»
O Yeesu ɓuara ɓa bè-kora wérowà bìo yi
(Matiye 9.9-13; Luki 5.27-32)
13 O Yeesu yèrèmáa van lè ho Kalilee vũ-beenì ɲii. Á ɓa zã̀amáa wee ɓuen ò o kàrán ɓa. 14 O wee khĩí, ó o mɔn o nìi ɓúi na ɓa le Alifee za Levii ká a kará mí tonló lùe yi, á wee fé ho lànpó. Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Hĩ́ní bè miì.» Ó o Levii lií hĩ́nɔn bò a yi.
15 O Levii von o Yeesu lè ho dĩ́nló mí zĩi. Ho *lànpó féwá lè ɓa nì-kora cɛ̀rɛ̀ɛ wi ho dĩ́nló mu díiníi là a Yeesu lè mí nì-kenínia. Mu bon. Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ na hĩ́a wee bè làa wo lé bán nùpua so síi. 16 Ho *làndá bìo zéenílowa na lé ɓa *Farizĩɛwa kuure nùpua ɓúi á mɔn ò o Yeesu wee dí lè ɓa nì-kora lè ho lànpó féwá, á ɓa bía nɔn o nì-kenínia yi: «Lée webio nɔn ó o wee díráa làa bán nùpua so síi?» 17 Ó o Yeesu ɲá bìo ɓa bía, ó o bía nɔn ɓa yi: «Héyìi! Minɛ́n! Nùpua na lò hereka so wee wé cà tĩni ɓànso dã́ní le? Ɓùeé. Ɓa vánvárowà lé bìa wee wé cà a dã́ní. Ĩnɛ́n yí ɓuara bìa wee leéka le mí térénna bìo yi dɛ́. Bìa zũ le mí lé ɓa bè-kora wérowà lé bìa á ĩ ɓuara bìo yi.»
Mu bè-kĩ́a lè mu bè-fĩa wi mín ɲúná yi
(Matiye 9.14-17; Luki 5.33-39)
18 Wizonle ɓúi ó o Zãn Batiisi nì-kenínia lè ɓa *Farizĩɛwa nì-kenínia lù mí ɲiní. Á ɓa nùpua ɓúi wà ɓueé tùara a Yeesu yi: «Lée webio nɔn ó o Zãn Batiisi nì-kenínia lè ɓa Farizĩɛwa nì-kenínia wee lì mí ɲiní à ũnɛ́n nì-kenínia ɓɛ̀n yí máa wé mu?» 19 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Mi wee leéka le bìa ɓa von mu yaamu sã́nú díró yi á ɓa so dà a bío le ɓa lì mí ɲiní ká a hã́-fĩa ɓàn báa làa ba wi mín wán le? Bṹn yí dà máa wé. 20 Ɛ̀ɛ ká pã̀ahṹ ɓúi khíi dã, ó o hã́-fĩa ɓàn báa ɓa à lén ɓa tĩ́ahṹ, bṹn ká ɓa màhã́ wé è lì mí ɲiní.
21 «Nùpue máa lá nín-ké-fĩnle bìo ɓúi máa la làa báká kĩ́nle. Lé bìo ká a wó mu, á le nín-ké-fĩnle á à wíoka à lɛ̀ɛ ho. 22 Làa bṹn síi, á nùpue máa kúee *dìvɛ̃́n fĩa sṹmàni-kĩ́a yi. Lé bìo ká a kúaa ho bĩ́n, ká ho hĩ́a wee za, á hã à nàma. Á ho dìvɛ̃́n lè hã sṹmàniwa á à páaní ì yáa. Ho dìvɛ̃́n fĩa ko ho kúee hã sṹmàni-fĩa yi.»
O Yeesu wee zéení ho Sabaa bìo ya-binbirì
(Matiye 12.1-8; Luki 6.1-5)
23 Ho *Sabaa ɓúi zoǹ ká a Yeesu wee kã́a hã mana ɓúi yi, ó o nì-kenínia wee khé ho dĩ́nló ho wɔ̃hṹ nìsã́ní à là. 24 Á ɓa *Farizĩɛwa wee bío là a Yeesu. «Loń, lée webio nɔn á ũ nì-kenínia wee sáráa ho Sabaa zoǹ ká wa làndá ɲɔǹ hò mu?» 25-26 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Bìo ó o *Daviide yánkaa wó á mi dĩǹ yí kàránna yí mɔn le? Mu wó le *Dónbeenì yankarowà ɲúhṹso beenì Abiataare pã̀ahṹ. O Daviide lè mí ninzàwa á le hĩni hĩ́a dà á ɓa yí yú bìo ɓa à dí. Ó orɛ́n mí bɛɛre zon le Dónbeenì zĩi yi á zoó lá le Dónbeenì hãmu búurú là, ò o mún ɓuan ho ɓúi lée nɔn mí ninzàwa yi, ká le Dónbeenì yankarowà mí dòn lé bìa ɲɔǹ lá ko ɓa wé là ho làa bìo ho làndá bòráa mu.»* 27 Ó o Yeesu pá bĩnía bía nɔn ɓa yi: «Ho Sabaa bàrá ò o nùpue bìo wé se, ká nùpue yí léra Sabaa bìo yi. 28 Lé bṹn nɔn ó o Nùpue Za á ho Sabaa bìo mún wi níi yi.»
* 2:25-26 Mi loń Samuwɛɛle nín-yání vũahṹ 21.1-7