3
O Yeesu wɛɛ́ra a nìi na bàhó húrun
(Matiye 12.9-14; Luki 6.6-11)
Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bĩnía van ɓa *zúifùwa kàránló zĩi yi. Mu zoǹ à nìi ɓúi wi bĩ́n á bàhó húrun. Á ɓa *Farizĩɛwa na wi bĩ́n bò mí yìo o Yeesu wán le mí ì loń ká a wɛɛ́ o nìi mu ho *Sabaa zoǹ, lé bìo ɓa wi ɓa zéení a Yeesu mu wékheró bìo. Ó o Yeesu bía nɔn o nìi na bàhó húrun yi: «Lii hĩ́ní ɓuee lée dĩ̀n ɓa nùpua ɓúenɓúen yahó le ɓa mi fo.» Bṹn mɔ́n ó o Yeesu tùara bìa wi bĩ́n yi: «Wa làndá yi á lé mu yɛ́n ó o nùpue ko ò o wé ho Sabaa zoǹ? Lée bè-tente lée, tàá lée bè-kohó? Lé ho kã̀ní a nùpue lée, tàá lé ho día ò o hí?» Á bìa wi bĩ́n yí bía dɛ̀ɛ. Ó o Yeesu lońna ɓa ɓúenɓúen yi khíi fò lè le sĩ-cĩ̀ílè. O mún yi wee vá lè mi sòobɛ́ɛ bìo ɓa yiwa tunka bìo yi. Ó o wã́a bía nɔn o nìi yi: «Hóoní ũ bàhó.» Ó o nìi hóonía ho á ho dɛ̀ɛnía wan. Á ɓa Farizĩɛwa fó mín à ɓa ló á dɛ̀ɛnía lée kúaa mín wán là a *Heroode kuure nùpua, à ɓa wee loń bìo ɓa à wé á à ɓúeráa o Yeesu.
Ɓa zã̀amáa wee lé ɓuen o Yeesu cɔ̃́n
7-8 O Yeesu lè mí nì-kenínia wà van ho Kalilee vũ-beenì ɲii á ɓa minka zã̀amáa bò a yi. Ɓa nùpua mu ɓúi ló ho Kalilee kɔ̃hṹ yi. Ɓa ɓúi ló ho Zudee kɔ̃hṹ lóhó na ɓa le Zeruzalɛɛmu yi, lè ho kɔ̃hṹ mu lórá ɓúi yi mún. Ɓa ɓúi ló ho Idumɛɛ kɔ̃hṹ yi, lè ho Zurudɛ̃n muhṹ mɔ́n. Ɓa ɓúi ló hã ló-zàwa na bã́makaa ho Tiire lè ho Sidɔ̃n lórá yi. Bán zã̀amá-kúii so hĩ́a wee ɓuen o Yeesu cɔ̃́n, lé bìo ɓa ɲá bìo ó o wee wé ɓúenɓúen. Ó o Yeesu wã́a le mí nì-kenínia ɓua ho woohṹ ɓúi ɓuennáa bèra a na ká ɓa zã̀amáa hĩ́a wee hénka a, ò o zo hon. 10 Mu bon. Bìo ó o wee wɛɛ́ ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ kà síi, á bìa mu vã́mú wee beé lò wee ɲàa mín o wán, bèra à na ò o yí ɓa tṹii yi. 11 Ɓa nùpua na ɓa cĩ́náwa wi yi ká ɓa sansan mɔn o Yeesu, à ɓa lé lùiorá a tá, à wé wãamaka ká ɓa à bío: «Fo lé le Dónbeenì Za.» 12 Ká a Yeesu màhã́ wee hení mu na ɓa yi le ɓa yí bá mí bìo na nùpua yi.
O Yeesu hueekaa mí tonkarowà pírú ɲun
(Matiye 10.1-4; Luki 6.12-16)
13 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu yòora le ɓúee ɓúi wán, ò o von ɓa nùpua ɓúi á ɓa ɓueé yòora a cɔ̃́n. 14 Ó o hueekaa ɓa pírú ɲun ɓa tĩ́ahṹ á có yèni làa tonkarowà. O hueekaa ɓa à ɓa kɛń mín wán làa wo ò o wé tonka à ɓa bue le Dónbeenì bìo. 15 O mún nɔn ho pànká ɓa yi à ɓa wé ɲa lè ɓa cĩ́náwa lén bìa ɓa wi yi. 16 Bìa ó o hueekaa yènnáa lé hĩ̀a kà:
O Simɔn, yìa ó o có yèni làa Piɛre.
17 O Zaaki lè mín za Zãn na lé o Zebedee zàwa. O Yeesu có ɓa yèni làa Buanɛzɛɛsi, bṹn kúará le «nùpua na ka lòn viohó na wee nàmaka.*»
18 O Ãndere, o Filiipu là a Baatelemii,
o Matiye là a Toma,
o Zaaki na lé o Alifee za,
o Tade, o Simɔn na lé ɓa Zelootewa kuure nùpua nì-kéní.
19 O Zudaa Isikariote na khíi dé o Yeesu mí zúkúsa níi yi.
O Yeesu dàńló yí ló Satãni cɔ̃́n
(Matiye 12.22-32; Luki 11.14-23; 12.10)
20 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bĩnía ɓueé lion le zĩi yi. Á ɓa minka zã̀amáa tĩ́n ɓueé fò mín fúaa o Yeesu lè mí nì-kenínia yàá yí yú pã̀ahṹ máa díráa. 21 Bìo á ɓàn nùwã ɲá mu, á ɓa ló wà ɓueé fé o, à ɓa wee bío le o ɲúhṹ mía bĩ́n.
22 Ho *làndá bìo zéenílowa na ló ho Zeruzalɛɛmu yi ɓuara bĩ́n bán ɓɛ̀n wee bío: «Mu lé ɓa cĩ́náwa ɲúhṹso na ɓa le *Bɛlezebuule lé yìa wi o yi. Lé wón nɔn ho pànká wo yi ó o dà wee ɲanáa ɓa cĩ́náwa lén bìa ɓa wi yi.» 23 Ó o Yeesu wã́a von ɓa wee bíoráa lè hã wàhio: «O *Satãni yí dà máa ɲa mí ninzàwa cĩ́náwa. 24 Ká kɔ̃hṹ dà-kéní nùpua hĩ́a wee fi mín yi, se hón kɔ̃hṹ so máa va yahó. 25 Ká zĩ-ɲúhṹ dà-kéní nùpua hĩ́a wee fi mín yi, á hón zĩ-ɲúhṹ so máa va yahó. 26 Ká a Satãni hĩ́a wee fi lè mí ninzàwa cĩ́náwa, ká a bɛ́ɛnì sankaa, ó o pànká máa va yahó ká ho ò yáa. 27 Nìi woon yí dà máa zo pànká ɓànso zĩi á máa zoó khuii o níi bìo ká a yí can o pànká ɓànso mu yí vó. Ká a màhã́ can wo vó, ó o zoó khuii o zĩi bìo ɓúenɓúen á à lɛ́nnáa. 28 Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Ɓa nùpua bè-kora lè ɓa bín-kora na ɓa à bío le Dónbeenì dã́ní yi ɓúenɓúen á le Dónbeenì dà khíi sɛ́n ǹ día á à na ɓa yi. 29 Ká yìa màhã́ khíi bía le bín-kohó á lɛɛ́ra le Dónbeenì Hácírí yi, wón bìo á le Dónbeenì máa sɛ́n máa día máa mi hùúu. Mu ù ɲì a ɲúhṹ yi fɛ́ɛɛ.» 30 O Yeesu bía kà síi nɔn ɓa yi, lé bìo ɓa wee bío le o cĩ́ná wi o yi.
O Yeesu ɓàn nùwã binbirí
(Matiye 12.46-50; Luki 8.19-21)
31 Bìo ó o Yeesu ɓàn nu lè ɓàn zàwa wã́a ɓueé dɔ̃n, á ɓa lée dĩ̀n ho khũuhũ, à ɓa tonkaa o ɓúi le wón zoo ve o. 32 Ɓa nùpua na kará kĩ́nía o Yeesu yi boo, à bṹn à yìa ɓa tonkaa ɓueé wee bío làa wo: «Loń, mìn nu lè mìn zàwa [lè mìn hĩ́nni] wee cà fo, ɓa lée wi ho khũuhũ.» 33 Ó o Yeesu bía: «Lé o yɛ́n lé wàn nu? Á wàn zàwa lé ɓa yɛ́n?» 34 Ò o lońna bìa kará kĩ́nía wo yi khíi fò, ò o bía: «Mi loń! Wàn nu lè wàn zàwa wi hen. 35 Lé bìo á yìa wee wé le Dónbeenì sĩi bìo se wón lé wàn za, tàá wàn hĩ́nló, tàá wàn nu.»
* 3:17 Ɓa zúifùwa cɔ̃́n, ó o nùpue na ka lòn viohó na wee nàmaka lé o nùpue na sĩi khùaa. 3:18 Mi loń Matiye vũahṹ 10.4 3:22 Mi loń Matiye vũahṹ 10.25