4
O dìro wàhiire
(Matiye 13.1-9; Luki 8.4-8)
O Yeesu tĩ́n wíokaa wee kàrán ɓa nùpua ho Kalilee vũ-beenì ɲii. Ɓa minka zã̀amáa kĩ́nía wo yi, ó o wó san zon ho woohṹ á zoó kará. Ho woohṹ mu wi mu ɲumu yi, ká ɓa zã̀amáa bán lée wi le ɓónɓóore yi mu ɲumu ɲii. O hĩ́a wee wà hã wàhio à kàránnáa ɓa nùpua làa bìo cɛ̀rɛ̀ɛ. Bìo kà lé bìo ó o kàránna làa ba: «Mi tántá mi ɲikɔ̃nna. Nìi ɓúi ló van mí mɔhṹ yi, á wà vaá dé mí bè-dà. Bìo ó o wee dé mu, á mu ɓúi lion ho wɔ̃hṹ nìsã́ní, á ɓa ɲínzàwa sèekaa bṹn vã̀. Mu ɓúi lion ho ɓúaahó na le tĩ́ní wi wán ká le yí lì, á mu dɛ̀ɛnía ló, lé bìo le tĩ́ní yí boo bĩ́n. Bìo le wii ɲá mu lè mí sòobɛ́ɛ, á mu hon, lé bìo mu naní yí zon ho tá yi sese. Mu ɓúi lion hen na hã kíkara bia hɛ́ra yi, á mu ló, á hɔ̃́n kíkara so hĩ́nɔn yòó pà mu, á mu yí yú bia hùúu. Mu ɓúi bṹn lion ho tá na se yi, á mu ló, á yòó dɔ̃n, á yú hã bia ɓóní làa pírú pírú, ɓúará-tĩn tĩn, khĩmàni khĩmàni.» Bṹn mɔ́n ó o bía nɔn ɓa yi: «Yìa wee ɲí bìo, à wón ɲí bìo bía sese.»
O Yeesu wàhio wàró ɲúhṹ
(Matiye 13.10-17; Luki 8.9-10)
10 Bìo ó o Yeesu páanía wi làa bìa yí máa tà lé o mɔ́n là a nì-kenínia pírú ɲun, á ɓa fìora a le o zéení hã wàhio mu kúará làa mí. 11 Ó o bía nɔn ɓa yi: «*Le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo na kúará lá dĩǹ yí zũ á minɛ́n yú zũna. Ká ɓa nì-vio wee ɲí mu bìo ɓúenɓúen lòn wàhio. 12 Lé bṹn nɔn
‹á ɓa lé ɓa nùpua na yìo wi
ká ɓa yí máa mi sese.
Ɓa mún wee ɲí mu bìo,
ká ɓa yí máa zũń mu ɓàn kúará binbirì.
Ká bṹn mía se ɓa lá á à yèrèmá à ɓuen le Dónbeenì cɔ̃́n,
á dén lá à sɛ́n ǹ día á à na ɓa yi.›*»
O Yeesu zéenía o dìro wàhiire kúará
(Matiye 13.18-23; Luki 8.11-15)
13 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Ká le wàhiire na kà ɓàn kúará á mi yí zũ, á mi ì wé kaka á à zũńnáa hã wàhio ɓúenɓúen na ká ɓàn kúaráwa? 14 Le Dónbeenì bíonì ka lè mu bè-dà na ó o dìro wee dé. 15 Ɓa nùpua ɓúi ka lè ho wɔ̃hṹ nìsã́ní na le bíonì lion yi. Hen ká ɓa ɲá le Dónbeenì bíonì, ò o Satãni dɛ̀ɛní lén le ɓa yiwa. 16 Ɓa ɓúi ka lè ho ɓúaahó na le tĩ́ní wi wán ká le yí lì. Hen ká ɓa ɲá le Dónbeenì bíonì, à ɓa tà le yi, à zã̀maka le bìo yi. 17 Ká ɓa màhã́ yí máa tà à le bíonì mu wìi ɓa sese à va yahó. Ká le lònbee, tàá ho kúará lénló yú ɓa le Dónbeenì bíonì bìo yi, à ɓa dɛ̀ɛní pĩ́ le Dónbeenì bìo. 18 Ɓa ɓúi ka lè ho tá na á hã kíkara bia hɛ́ra yi á mu bè-dà lion yi. Ɓa ɲá le Dónbeenì bíonì, 19 ɛ̀ɛ ká ho yìró bìo yilera, lè ho nàfòró sĩmu na wee vĩ́iní ɓa nùpua, lè mu bìowa sìíwà cɛ̀rɛ̀ɛ na ɓa nùpua sĩa wee vá yi, bṹn wee wìi ɓa, à hè le bíonì mu à le máa dàń dɛ̀ɛ ɓúi wé. 20 Ɓa ɓúi ɓɛ̀n ka lè ho tá na se bìo. Ɓa wee ɲí le Dónbeenì bíonì à tà le yi. Bán ka lòn dĩ́nló na yòó ton, á ho ɓúi yú hã bia ɓóní làa pírú pírú, ɓúará-tĩn tĩn, khĩmàni khĩmàni.»
Le fĩ̀ntã́ní wàhiire
(Luki 8.16-18)
21 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu bĩnía bía nɔn ɓa yi: «O ɓúi so wee wé dé fĩ̀ntã́ní à bĩní lá láahó ɓún yi le? Tàá ɓànso so wee wé dé le zoo bàrá kàtà tá le? Ɓùeé. Ɓa wé dé le bàrá hen na le ko le bàrá yi. 22 Mu bìo na sànkaa ɓúenɓúen khíi mi. Á bìo sà yi ɓúenɓúen bìo khíi zũń. 23 Yìa wee ɲí bìo, à ɓànso ɲí bìo bía sese.»
24 O Yeesu pá bĩnía bía bìo kà nɔn ɓa yi: «Mi wé ɲí bìo wee bío na mia sese. Le wĩ̀ló dɛ̀ɛ na mi wee mɔ̀nzã́ lè mu bìo, lé dén ɓàn síi á le Dónbeenì á à mɔ̀nzã́ lè mí bìo á à wíoka à bè mu ɓúi wán á à na mia. 25 Lé bìo á yìa bìo wi á le è bĩní ì na mu ɓúi wo yi á à bè mu wán. Ká yìa dɛ̀ɛ ɓúi mía, á hàrí mu bè-za na ó o wee leéka le mu wi mí cɔ̃́n, á le pá à fé.»
Bìo mu bè-dínii wee wé wé dãnáa ɓàn wàhiire
26 O Yeesu tĩ́n bĩnía bía: «*Le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo ɓonmín làa bìo kà: Nìi ɓúi dó mí bè-dà mí mɔhṹ yi. 27 O wee da à lée sĩ̀n làa wizooní. Hón pã̀ahṹ so ká hã bia wee hàa à yòo lé ká a yí zũ bìo mu wee wéráa. 28 Ho tá míten wee wé à mu bìo na dó à lé, à wé mí mùuní, à te, à kúee mí yìo. 29 Ká ho dĩ́nló hĩ́a bon, á láró dɔ̃n, ò o mɔhṹ ɓànso dɛ̀ɛní lá mí khɔ̃́nle ká a khè ho.»
Ho mútáàdè vĩ̀ndɛ̀ɛ bɛɛre wàhiire
(Matiye 13.31-32; Luki 13.18-19)
30 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu tĩ́n pá bĩnía bía: «Lé mu yɛ́n á wa dà à tèé lè le Dónbeenì bɛ́ɛnì? Lé le wàhiire yɛ́n á wa à dĩ̀n wán á à zéenínáa le bɛ́ɛnì mu bìo? 31 Mu bìo dà à tèé lè le vĩ̀ndɛ̀ɛ na ɓa le mútáàdè ɓàn bɛɛre. Le ka cĩ́inú á po hã bia ɓúenɓúen na ho dĩ́míɲá yi. 32 Ká ɓa dù le à le lé, à dã poń ho zen-ɓuahó bè-vànii ɓúenɓúen, à lakara kɛń á tàró wé, à ɓa ɲínzàwa wé dàń tá mí lɛnna yi.»
(Matiye 13.34-35)
33 Lé kà síi ó o Yeesu hĩ́a wee wàráa hã wàhio cɛ̀rɛ̀ɛ làa hĩ̀a kà ɓàn síi bìo, à zéenínáa le Dónbeenì bíonì na ɓa nùpua yi. O hĩ́a wee kàrán ɓa à héha làa bìo á bìa wee ɲí a cɔ̃́n dà à zũńnáa hã kúará. 34 O hĩ́a máa wé bío lè ɓa zã̀amáa ká a yí máa wà wàhio. Ká pã̀ahṹ na ó orɛ́n lè mí nì-kenínia wi mí dòn, ò o zéení hã kúará na bán yi.
O Yeesu dĩ̀nía ho pinpiró
(Matiye 8.23-27; Luki 8.22-25)
35 Mu nɔ̀nzoǹ mí bɛɛre zĩihṹ, ó o Yeesu bía nɔn mí nì-kenínia yi: «Mi wa khí lè ho vũ-beenì mɔ́n.» 36 Á ɓa wã́a wà día ɓa zã̀amáa. Ho woohṹ na ó o Yeesu lá wi yi lé hìa ó o nì-kenínia zon làa wo á ɓa wà. Hã wonna ɓúi mún sùaráa yi làa ba. 37 Cúa-yɛn à ho pinpi-beenì hĩ́nɔn wee và, á mu ɲumu wee yànbónka zo ho woohṹ. Lònbìo à ho yòó wee sí lè mu ɲumu. 38 Mu wee wé ò o Yeesu lií dũma ho woohṹ fĩ̀kɔ̃hṹ sã́ mí ɲúhṹ á mu dãmu ɓó. Ó o nì-kenínia sĩ̀nía wo á bía nɔn wo yi: «Ɲúhṹso, wa à hí. Mu so lée bìo na yí ciran fo lée?» 39 Ó o Yeesu sĩ̀na nàmakaa ho pinpiró yi, ò o bía nɔn ho vũ-beenì ɲumu yi: «Wé tɛ́tɛ́.» Á ho pinpiró dɛ̀ɛnía dĩ̀n. Á mu ɓúenɓúen wó tɛ́tɛ́tɛ́. 40 Ó o Yeesu bía nɔn mí nì-kenínia yi: «Lée webio nɔn á mi zã́nanáa? Á lé minɛ́n pá dĩǹ yí dó mí sĩa miì lon?» 41 Ká bìo ɓa zã́na dàkhĩína, á ɓa wee bío mín yi: «Páa! O nùpue mu lé o yɛ́n síi kà? Hàrí ho pinpiró lè mu ɲumu ó o bíaráa, á mu pá bò a bíonì yi.»
* 4:12 Mi loń Ezayii vũahṹ 6.9-10