5
O Yeesu ɲɔn ɓa cĩ́náwa léra o nìi ɓúi yi
(Matiye 8.28-34; Luki 8.26-39)
Bṹn mɔ́n á ɓa wà khíi dɔ̃n ho Kalilee vũ-beenì mɔ́n ho Zerasaa* kɔ̃hṹ yi. Bìo ó o zoó ló ho woohṹ yi lée wee dĩ̀n, à bṹn ò o nìi ɓúi ló ɓa nì-hía nùuníi á wee sĩ́ a yahó. O cĩ́ná ɓúi wi o nìi mu yi á wee beé o lò. O wee cãa ɓa nì-hía nùuníi. Nùpue yí dà máa bĩní máa ca a làa dɛ̀ɛ woon, hàrí lè hã zúakùaríwà. Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ ɓa can wo lè hã zúakùaríwà. Ká a màhã́ wee wé khòo hã zúakùaríwà, à háaka hã cĩ́aní na wi o zení yi. Pànká ɓànso na dà a bìo wón mía. Fúuu lè hã wizooní, ká lé ɓa nì-hía nùuníi lè hã ɓúaa ó o wi yi, á wee wãamaka ká a hṹaa míten ɓóoníka yi lè hã huaa.
O nìi mu khɛ̀ra mɔn o Yeesu ó o lùwa ɓuara á ɓueé lií ɓúrá a tá ò o wee bío bìo kà pɔ̃́npɔ̃́n: «Dónbeenì na wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán Za Yeesu! Lée webio fo lon làa mi? Sábéré, ĩ wee yanka fo le Dónbeenì yèni yi, yí yáa ĩ bìo.» O bía bṹn, lé bìo ó o Yeesu wee kĩ̀kã́ a cĩ́ná na wi o yi le o lé. Ó o Yeesu tùara a yi: «Ũ yèni ɓa le we?» Ó o bía: «Ĩ yèni ɓa le Zã̀amáa, lé bìo wa boo.» 10 Ò o wee yanka a le o yí ɲa mí lén ho kɔ̃hṹ mu yi.
11 Mu wee wé à nɔ̀nbùɛ-ɓoohṹ ɓúi wee dí le ɓúee nìsã́ní. 12 Á ɓa cĩ́náwa mu yankaa o Yeesu kà: «Na ho wɔ̃hṹ wɛn le wa vaa zo ɓa nɔ̀nbùɛɛní na kà yi.» 13 Ó o Yeesu nɔn mu wɔ̃hṹ ɓa yi. Á ɓa cĩ́náwa mu ló a nìi yi á vaá zon ɓa nɔ̀nbùɛɛní yi. Á ɓa ɓúenɓúen yòó lùwa le ɓúe wán á kùenkaa lií zon ho vũ-beenì yi á húrun. Ɓa à yí lòn muaaseé ɲun síi.
14 Á bìa lá wee pa ɓa lùwa vaá bía mu nɔn bìa wi mí manawà yi, á bía mu nɔn bìa wi ho lóhó yi. Á ɓa nùpua ló wà ɓueé loń bìo wó. 15 Bìo ɓa ɓueé dɔ̃n hen na ó o Yeesu wi yi, á ɓa mɔn o nìi na ɓa minka cĩ́náwa lá wi yi, ò o wó mí nì-tente á zã́ mí sĩ̀a kará, á ɓa zã́na. 16 Á bìa mu wó yìo yi lá bìo wó a nìi na ɓa cĩ́náwa lá wi yi làa bìo wó ɓa nɔ̀nbùɛɛní yi á fɛɛra nɔn bìa ló ɓuaraka yi. 17 Á ɓa wee yanka a Yeesu le o sábéré ò o lɛ́n día mí.
18 Pã̀ahṹ na ó o Yeesu bĩnía wà yòó zo ho woohṹ yi, ó o nìi na yú míten ɓa cĩ́náwa níi yi yankaa wo le o día le mí bè làa wo. 19 Ó o Yeesu pã́ ò o bía nɔn wo yi: «Bĩní va mìn zĩi à vaa bío ũ màkárí na ó o Ɲúhṹso zũńna, làa bìo ó o wó nɔn foǹ ɓúenɓúen à na ɓa nùpua yi.» 20 Ó o nìi mu ɓɛ̀n wã́a wà á tò hã Lórá Bìo Pírú kɔ̃hṹ yi ká a wee yényéní bìo ɓúenɓúen na ó o Yeesu wó nɔn wo yi. Á bìa ɓúenɓúen na ɲá mu á mu wó coon dàkhĩína.
O Zayiruusi hĩ́nló là a hã́a ɓúi wɛɛ́ró bìo
(Matiye 9.18-26; Luki 8.40-56)
21 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu zon ho woohṹ, á yèrèmáa khú ho vũ-beenì mɔ́n, hen na ó o ló yi ɓuararáa. Á ɓa minka zã̀amáa ɓueé kĩ́nía wo yi ká a wi mu ɲumu ɲii. 22 Hón pã̀ahṹ so yi à bṹn ɓa *zúifùwa kàránló zĩi ya-dí ɓúi na yèni ɓa le Zayiruusi ɓueé dɔ̃n. Bìo ó o ɓueé ɓó a Yeesu yi ó o lií ɓúrá a tá, 23 á wee ɓónɓóní a kà síi: «Ĩ hĩ́nló máa fen, ĩ wee fìo fo, sábéré à ũ ɓuee bè ũ níi o wán ò o lò fá.» 24 Ó o Yeesu wã́a bò làa wo á ɓa wà. Á ɓa minka nùpua ɓura bò a yi. 25 Hã́a ɓúi wi ɓa tĩ́ahṹ á wee mi mí sɛɛró fɛ́ɛɛ á dɔ̃n hã lúlúio pírú ɲun à ho máa fĩ̀. 26 O lò bon làa sòobɛ́ɛ le tĩni ɓànsowà níní yi, á níi bìo ɓúenɓúen vó. Ká a màhã́ pá yí yú míten. O vã́mú yàá wíokaa wee dé wán. 27 O hã́a mu hĩ́a ɲá a Yeesu bìo, lé bṹn nɔn ó o ɓueé zon ɓa zã̀amáa yi, á ɲàana zoó ɓo a Yeesu yi, á tṹaa o dà-zĩ́nii yi là a mɔ́n. 28 O lá wee bío bìo kà mí yi: «Hen ká ĩ dàńna tṹaa o dà-zĩ́nii yi, á ĩ ì wa.» 29 Bìo ó o ɓɛ̀n yú zoó tṹaa o dà-zĩ́nii yi, ó o sɛɛró dɛ̀ɛnía dĩ̀n, ó o zũna mu mí sãnía yi le mí wan. 30 Mí lahó yi, ó o Yeesu zũna le pànká ɓúi ló mí yi, ó o yèrèmáa dĩ̀n ɓa zã̀amáa yi ò o tùara: «Lée wée tṹaa ĩ dà-zĩ́nii yi?» 31 Ó o nì-kenínia bía nɔn wo yi: «Fo yí mɔn bìo ɓa nùpua ɓuraráa foǹ á wee ɲàa mín le? À ũ pá wee tùa le lée wée tṹaa foǹ.» 32 Ká a Yeesu wi ò o zũń yìa wó mu, ó o wee loń mí nìsã́a yi. 33 Ó o hã́a zã́na, ó o wee zà, lé bìo ó o zũ bìo wó a yi. Ó o wà ɓueé lií ɓúrá a Yeesu tá, ò o fɛɛra bìo mu wóráa ɓúenɓúen nɔn wo yi. 34 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Wàn hĩ́nló, bìo fo dó ũ sĩi miì, lé bṹn wɛɛ́ra fo. Wã́a lɛ́n, vaa yí hɛ́ɛrà. Fo wan mu vóráa.»
35 Bìo ó o Yeesu wee bío kà síi à bṹn ɓa tonkarowà ɓúi ló a Zayiruusi zĩi ɲɔn o mɔ́n á ɓueé wee bío làa wo: «Ũ hĩ́nló wã́a húrun. Fo tĩ́n pa à sɛɛ́ o nì-kàránlo le?» 36 Ká a Yeesu màhã́ yí lońna lè ɓa cɔ̃́n ò o bía nɔn o Zayiruusi yi: «Yí titika, dé ũ sĩi miì.» 37 O Yeesu yí tà le nùpue lɛ̀ɛní mí ká mu yínɔń o Piɛre là a Zaaki lè mín za Zãn. 38 Bìo ó o vaá dɔ̃n o Zayiruusi mu zĩi, ó o Yeesu mɔn bìo le lùe kánkáa dĩ̀nnáa. Ɓa nùpua wee wá pɔ̃́npɔ̃́npɔ̃́n. 39 Ó o Yeesu yòó zon le zĩi yi ò o bía nɔn ɓa yi: «Lée webio te hɔ̃́n minka kánkáa so. Lée webio nɔn mi wee wáráa kà síi? O hĩ́nzo-za mu yí húrun, o lée yìa na dũma.» 40 Á ɓa wee zùańka a yi. Ó o wã́a le ɓa ɓúenɓúen lé, ò o fó a hĩ́nzo-za ɓàn maá lè ɓàn nu lè mí nì-kenínia nùwã tĩn á zonnáa hen na ó o hĩ́nzo-za wi yi. 41 Ò o lií fù a níi yi ò o bía: «Talita kumi.» (Bṹn kúará le «hĩ́nzo-za, le ĩ bío mu na foǹ, lii hĩ́ní»). 42 Ó o hĩ́nzo-za dɛ̀ɛnía lií hĩ́nɔn wee varáka. O teró lúlúio yú pírú ɲun. Bìo ɓa mɔn mu kà síi á ɓa wó coon dàkhĩína. 43 Ká a Yeesu màhã́ henía mu nɔn ɓa yi le ɓa yí bío mu le nùpue ɲí. Ò o bĩnía bía le ɓa na mu bìo wo yi le o dí.
* 5:1 Ho Zerasaa lé hã Lórá Bìo Pírú kɔ̃hṹ ló-beenì. Le Dónbeenì bíonì vɔ̃nna ɓúi yi á ho Kadaraa lè ho Zɛɛkesa lórá lé hĩ̀a bìo bía. 5:2 Ɓa zúifùwa búráa lè warɛ́n búráa yínɔń dà-kéní. Ɓa fù wee wé cé mí búráa hã ɓó-lɛɛra yi kúia. Lé hɔ̃́n búráa so síi ó o khéero ló yi ɓuararáa o Yeesu cɔ̃́n. 5:25 Mi loń Levii nùwã vũahṹ 15.25-33