10
Laaikaa tã́agbagbaai
Ma gbɛ̃́ↄ, má ye wá deziↄ yã́ɛ bee dↄágu. Aa tɛ̀ tɛlui ḿpii,* aa bùa ísiawa ḿpii. Lua ń da'ilɛkɛ̀ tɛlupi guu ísiapi guu ḿpii Mↄizi ìwaↄ ũ. Aa Lua blɛ doũ blè ḿpii, aa Lua í doũ mì ḿpii, asa aa Lua gbɛsi pↄ́ lɛ́ ń tàlakpa í mìɛ. Gbɛsipiá Kilisiɛ.§ Kási an daside i ka Luaguo, ↄ̃ an gɛ gↄ̃̀ kpálɛ guwaiwaiu.* Yã́pi dɛwɛ̃ɛ seela ũ, kɛ́ wásu yãvãi nidɛ lá aa a nidɛ̀wao. Ásu àↄ dɛ tã́agbagbanaↄ ũ lá an gbɛ̃eↄwao. A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ zↄ̃̀lɛ lɛ́ pↄble, aalɛ imi, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ lɛ́ kↄ̃̀ↄ'o. Wásu wàↄ dɛ nↄdãakpanaↄ ũ lá an gbɛ̃eↄwao. Aa kpà, ↄ̃ aa gàga gↄↄ doũ zĩ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń àaↄ̃o (23.000).§ Wásu Dii lɛ wà gwa lá an gbɛ̃eↄwao. Aa aà lɛ̀ aa gwà, ↄ̃ mlɛ̃ↄ ń soso aa gàga.* 10 Ásu zↄaka lá an gbɛ̃eↄwao. Aa zↄakà, ↄ̃ ga malaika ń dɛdɛ.
11 Yã́pi ń lé seela ũ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá kú gↄↄ vlã́waↄnɛɛ, ↄ̃ wa kɛ̃̀ láu wá gbaa laai yã́i. 12 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ e á zɛa gbãa, aà laaika lɛ́lɛai. 13 Yↄ̃ae i á leo, sema a pↄ́ pↄ́ ì gbɛ̃́pii le bàasio. Lua náai vĩ, a to wà á yↄ̃ dɛ á gbãa lɛ́ao. A á gba zɛ́ à yↄ̃a fↄ̃, í bↄu.
14 Ayãmɛto ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à mikɛ̃ tã́agbagbaawa. 15 Málɛ yã'oɛ́ laaideↄ ũ. À wɛ́tɛ yã́ pↄ́ málɛ oɛ́i ázĩawa à gwa. 16 Imibↄ báaade pↄ́ wi sáaukpaò, tó wá a imì, wá baa ku Kilisi au guuo lé? Kàa pↄ́ wi ɛ́'ɛ, tó wá sò, wá baa ku Kilisi mɛ guuo lé? 17 Lá kàa mɛ̀ndoɛ, baa ń wá dasikɛo wá mɛ̀ doũɛ, asa wá baade a baa vĩ kàa doũpi guuɛ. 18 À gwa Isailiↄwa. Gbɛ̃́ pↄ́ sa'oblɛ blè bàa kú ń Lua gbagbakĩio lé?§ 19 Má ò kpelewa ni? Málɛ o tã́a sa'oblɛá pↄe yã̀? Ge an diiↄá pↄe yã̀? 20 Aawo, málɛ o pↄ́ pↄ́ wà sa'òò wa ò tã́awaɛ, i kɛ Lua no. Má ye á bàa àↄ kú ń tã́aoo.* 21 Á fↄ̃ Dii imibↄ í mi ń tã́a pↄ́oo. Á fↄ̃ Dii blɛ ble ń tã́a pↄ́oo. 22 Ge wá ye wà Dii pↄ fɛlɛ yã̀? Wá gbãa dɛaàla yã̀?
23 I mɛ yã́pii zɛ́ vĩ. Màaɛ, ãma yã́pii ài vĩo. I mɛ yã́pii zɛvĩ. Màaɛ, ãma yã́pii kã́fĩa vĩo. 24 Gbɛ̃e zĩa yã́ su dↄaaɛ̀o, sema a gbɛ̃́dee yã́. 25 À pↄ́ pↄ́ wàlɛ yia ɛlɛu ble yãe gbɛasai á làasoo yã́i, 26 asa tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ píiá Dii pↄ́ɛ.§ 27 Tó Yesusaide á sisi blɛwa, tó à kɛ̀ɛ́ mɛ́ a gɛ, à pↄ́ pↄ́ wa kpàwá ble yãe gbɛasai á làasoo yã́i. 28 Tó wà su òɛ́ sa'oblɛɛ, ásu bleo làasoo yã́i ń gbɛ̃́ pↄ́ òɛ́ yã́o. 29 Málɛ bee o ade làasoo yã́iɛ, i kɛ á pↄ́ no.
Gbɛ̃pãle làasoo yã́i ↄ̃ máↄ mazĩa vĩoa? 30 Tó ma pↄblè ń sáaukpaao, bↄ́yãi wa ma bɛ̃̀ɛbo pↄ́ pↄ́ ma sáaukpàpi yã́ musui? 31 Yã́ pↄ́ álɛ kɛ píi, álɛ pↄblen nò, álɛ imin nò, àↄ apii kɛ Lua tↄbↄa yã́i. 32 Ásu to Yudaↄ ge Gɛlɛkiↄ ge Lua gãlideↄ fu á yãkɛa yã́io. 33 Màa mi kɛ. Apii guu mi wɛtã ma yã́ ká gbɛ̃́piiguɛ. Mili mazĩa maa wɛɛlɛo, sema bíla pↄ́, kɛ́ aa e bↄ yã́i.
* 10:1 Bↄa 13.21-22 10:1 Bↄa 14.22-29 10:3 Bↄa 16.35 § 10:4 Bↄa 17.6, Nao 20.11 * 10:5 Nao 14.29-30 10:6 Nao 11.4 10:7 Bↄa 32.6 § 10:8 Nao 25.1-18 * 10:9 Nao 21.5-6 10:10 Nao 17.6-15 10:16 Mat 26.26-28 § 10:18 Lev 7.6 * 10:20 Iko 32.17 10:22 Iko 32.21 10:23 1Kln 6.12 § 10:26 Soũ 24.1