9
Zĩnaↄ ńzĩa busaa Kilisi bao yã́i
Má azĩa vĩo lé? Zĩnan ma ũo lé? Mi wɛsi wá Dii Yesulɛo lé? Ámɛ á dɛ ma zĩ gbɛ ũ naa Diiwa guuo lé? Baa tó má dɛ zĩna ũ gbɛ̃pãleↄnɛo, má dɛɛ́ a ũ fá. Ma naa Diiwa guu ma zĩnakɛ seelan á ũ.
Lá mi o ma bɛ̃̀ɛbonaↄnɛn kɛ. Má pↄblea ń imiao zɛ́ vĩ ma zĩ guuo lé? Má a zɛ́ vĩ màↄ nↄ Yesude kũa gu pↄ́ málɛ gɛ́u, lá zĩna kĩniↄ ń Dii dãunaↄ ń Piɛɛowao lé? Wá ń Baanabao wá pla, wámɛ wá zɛvĩ wà wá ↄzĩ to weoa? Démɛ ì sosa ble ń azĩa gwaaoi? Démɛ li'bà mɛ́ ìli a bɛ bleo ni? Démɛ ìↄ zudã mɛ́ ìli a vĩ mio ni?
Baa kɛ́ gbɛ̃nazĩna yãkɛaↄ má lɛ̀ɛũoɛ́, a ku màa Mↄizi ikoyã guu lↄo lé? Mↄizi ikoyã láu à mɛ̀, ásuli lɛsↄkpa zu pↄ́ lɛ́ pↄgbɛ̃ɛo.* Zuↄ yã́i ↄ̃ Lua yã́pi òia? 10 Wá yã́i à yã́pi òio lé? Ao, wá yã́i wà yã́pi kɛ̃̀i, kɛ́ sɛ̃̀wana lí sɛ̃wa ń wɛdↄa pↄ́io, mɛ́ pↄgbɛ̃na lí pↄgbɛ̃ ń wɛdↄa pↄ́io, i a baa e a guu. 11 Tó wa Lua yã́ tↄ̃̀ á guu, mɛ́ wa wá baa è á guu, yãe yã̀? 12 Tó dãↄ zɛ́ bee vĩwá, wa wá pↄ́ o lↄe? Wi sɛ́lɛ zɛ́ bee kĩ́io, wa yã́pii fↄ̃̀ kɛ́ wásu zɛzↄ̃ Kilisi baoɛo yã́iɛ. 13 Á dↄ̃ kɛ́ Lua ua zĩkɛnaↄ lí Lua ua blɛ bleo lé? Lua gbagbakĩi sa'onaↄ lí ń baa e gbagbakĩipi guuo lé? 14 Beewa Dii dìlɛ a baokpanaↄ aaↄ ble baopi kpaa yã́ musu.§ 15 Ń beeo mi zɛ́piↄ kee sɛ́lɛo, mɛ́ mi bee o wà kɛmɛɛ yã́i no. Ga maamɛɛ dɛ beea. Gbɛ̃e a e kpa ma ĩ́andãapiɛo. 16 Kilisi baokpaa dɛmɛɛ ĩ́andãa yã́ ũo, teasi mɛ́ gbadàa. Waiyoo mapi, tó málɛ baopi kpao. 17 Tó mazĩa zĩ málɛ kɛ, ma wɛ́ dↄ aseaiɛ. Lá Lua mɛ́ dìlɛmɛɛ, à kũ̀ mà kɛɛ. 18 Bↄ́mɛ ma asea ũi? Tó ma baopi kpà ↄsãsãsai, mɛ́ mi iko pↄ́ má vĩ baopi kpaa guu blemáo, ma asean we.
19 Gbɛ̃e ma vĩo, ma azĩa dìlɛ zↄ ũ gbɛ̃́piiɛ, kɛ́ mà gbɛ̃́ e dasi yã́i. 20 Kɛ́ má kú ń Yudaↄ, ma gↄ̃ńwa, kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. Kɛ́ má kú ń Mↄizi ikoyãdanaↄ, ma gↄ̃ a dana ũ, baa kɛ́ a iko vĩao, kɛ́ a yãdanaↄ e ma yã́zɛ e yã́i. 21 Kɛ́ má kú ń ikoyãpi dànsaiↄ, ma gↄ̃ńwa, kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. I kɛ lua'ikoyãdansain ma ũo, Kilisi mɛ́ iko vĩa. 22 Kɛ́ má kú ń gbɛ̃́ busɛↄ, ma busa kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. Mi gↄ̃ pↄ́pii ũ gbɛ̃́piiɛ, baa lá à kɛ̀ píi, kɛ́ mà e ń gbɛ̃eↄ suaba. 23 Yã́ pↄ́ mi kɛ píi, mi kɛ Kilisi baokpaa yã́iɛ, ma ↄ iↄ ku a guu.
24 Bakpaaĩa guu, gbɛ̃́pii ì bàalɛɛ, ãma kɛ́ gbɛ̃́ mɛ̀ndo mɛ́ ì ble, á dↄ̃o lé? À bàalɛ màa sↄ̃, kɛ́ à e ble. 25 Ampii aaì dɛ̃ɛka aaↄ ńzĩa kũa dↄ̃ yã́pii musu. Aaì kɛ màa fùa pↄ́ ì ↄ̃̀ↄkpa ea yã́i. Wápiↄ sↄ̃, a pↄ́ pↄ́ lí ↄ̃̀ↄkpao yã́iɛ. 26 Ayãmɛto ba pↄ́ málɛ lɛ́, má dↄ̃ pↄ́ pↄ́ málɛ yá, i kɛ málɛ dɛ̃ɛka gugiiu no. 27 Mi ĩada ma mɛwa, mi ikoblewà, kɛ́ ma waasokɛa dãↄnɛ gbɛa, másu bↄ pão yã́i.
* 9:9 Iko 25.4, 1Tim 5.18 9:11 Lom 15.27 9:13 Iko 18.1 § 9:14 Luk 10.7