8
Sa'oblɛ
Sa'oblɛ yã́ musu, wá dↄ̃ kɛ́ á yã́ↄ dↄ̃ ápii. Dↄ̃a sↄ̃ ìↄ yↄ̃̀ↄ vĩ, yeakↄ̃i mɛ́ kã́fĩa vĩ. Tó gbɛ̃́ lɛ́ e á yã́ dↄ̃, i dↄ̃ lá à kũ̀ à dↄ̃wa gĩao. Tó gbɛ̃́ ye Luazi, Lua aà dↄ̃. Too, sa'oblɛblea yã́ musu wá dↄ̃ kɛ́ dṹnia guu tã́aá pↄe no, asa Lua mɛ̀ndo kua wá dↄ̃. Baa tó pↄ́ pↄ́ wì onɛ́ luaↄ ku musu ń zĩ́lɛo, mɛ́ dãↄ kĩ́i luaↄ diɛ, diiↄ diɛ, wá kĩ́i Lua mɛ̀ndoɛ, ↄ̃n wá Mae pↄ́ pↄ́pii bↄ̀ aà kĩ́i mɛ́ wá kú aà yã́i ũ. Dii mɛ̀ndoɛ lↄ, ↄ̃n Yesu Kilisi pↄ́ pↄ́pii kɛ̀ mɛ́ wá kú aà sabai ũ.
Ãma gbɛ̃́pii dↄ̃ màao. Gbɛ̃eↄ dↄ́ɛkɛ̀ ń tã́a yã́o e tia, pↄ́ pↄ́ aalɛ ble aaìↄ e sa'oblɛɛ, ↄ̃ an làasoo lí dadoũo, kɛ́ dↄ̃a i panɛ́o yã́i. Blɛ mɛ́ a wá sↄ̃ Luazio. Tó wi bleo, kɛ̃́sãa no. Tó wá blè, kã́fĩa no. À laaika gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ beei, kɛ́ ásu to gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̃a i panɛ́oↄ fuo. 10 N gbɛ̃́ pↄ́ ń dↄ̃a vĩ, tó gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̃a i paɛ̀o n e, ńlɛ pↄble tã́a kùɛ, a aà gba sↄ̃ à sa'oblɛ ble sↄ̃o lé? 11 Beewa n dↄ̃a n gbɛ̃do pↄ́ dↄ̃a i paɛ̀o Kilisi gà aà yã́i ↄ̃̀ↄkpà. 12 Tó a duunakɛ̀ á Yesude deeↄnɛ, a ń dↄ̃a pↄ́ i panɛ́o gbá kàso, Kilisi a duunakɛ̀ɛ̀. 13 Ayãmɛto tó nↄ̀ↄ pↄ́ má só mɛ́ a to ma gbɛ̃do fu, má só bau lↄo, kɛ́ ma gbɛ̃do su fuo yã́i.