7
Nↄsɛa
Lá pↄ́ á kɛ̃̀ yã́ musu, tó gↄ̃ɛ kú ↄnanↄɛwa sai, a maaɛ. Ãma kɛ́ nↄdãakpaa di yã́i, gↄ̃ɛ píi aàↄ azĩa na vĩ, nↄɛ píi aàↄ azĩa gↄ̃ vĩ. Gↄ̃ɛ lí wei a naɛ a zɛ́wa. Nↄɛ lí wei a gↄ̃ɛ màa lↄ. Nↄɛ mɛ dɛ azĩa pↄ́ ũo, sema aà gↄ̃. Màa lↄ gↄ̃ɛ mɛ dɛ azĩa pↄ́ ũo, sema aà na. Ásu gikↄ̃ɛo, sema á màkↄ̃ɛ kɛ́ à laaidↄ wabikɛawa gĩa, í gbasa á kɛa kɛ, kɛ́ Setãu su ↄ̃nↄkɛɛ́ à fu mɛnawao yã́i. Lɛ́ má dàwá, i kɛ teasi no. Má ye gbɛ̃́pii àↄ dɛmawa, ãma baade ń a gba pↄ́ Lua dàɛoɛ, gbɛ̃́ɛ bee ń a pↄ́o, gbɛ̃́ kee ń a pↄ́o.
Málɛ yã́ɛ bee o pↄsɛↄ ń gyaaↄnɛ. A maa aaↄ kú ńdo lamawaɛ, ãma tó aa fↄ̃ ńzĩa kũo, aa nↄsɛ, aa zãkɛ, asa kↄ̃sɛa maa dɛ kua ń kↄ̃ nidɛaola.
10 Málɛ yãdilɛ nↄdeↄ ń gↄ̃deↄnɛ, i kɛ mámɛo, Diiɛ. Nↄɛ su gi a zã́zio, 11 gↄ̃ɛ su a na yao.* Tó nↄɛ sù gì a zã́zi, aà zↄ̃lɛ ge aà ɛa kɛaànↄ na.
12 Málɛ o gbɛ̃́ kĩniↄnɛ, i kɛ Dii mɛ́ òo. Tó á gbɛ̃e nↄ luanaaikɛnsai vĩ, mɛ́ nↄpi ye àↄ kuaànↄ, asu yao. 13 Màa lↄ tó nↄɛe gↄ̃ luanaaikɛnsai vĩ, mɛ́ gↄ̃pi ye aàↄ kuanↄ, asu gio. 14 Asa Lua ì gↄ̃ luanaaikɛnsai sí a na yã́i, mɛ́ ì nↄ luanaaikɛnsai sí a zã́ yã́i. Tó màa no, an nɛ́ↄ aaↄ gbãlɛaɛ. Sĩana guu an kua adoa. 15 Tó a luanaaikɛnsai gì, aà gí. Yã́ bee taa guu an kua ń kↄ̃oá teasi no. Lua á sisi à á sɛ́ àↄ ku aafiaɛ. 16 Nↄɛ, ńyↄ̃ n zã́ suaban lò, ń dↄ̃a? Gↄ̃ɛ, ńyↄ̃ n na suaban lò, ń dↄ̃a?
17 Lá baade kú ń Lua kpaalɛo e Dii àↄ aà sisi, aà zɛò màa. Màa mi da Yesudeↄnɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo píi. 18 Lua gbɛ̃́ sìsi tↄ̃zↄ̃an lò? Asu gyafↄↄdekɛ wɛɛlɛo. Lua gbɛ̃́ sìsi gyafↄↄde ũn lò? Asu tↄ̃zↄ̃o. 19 Tↄ̃zↄ̃a yãe vĩo mɛ́ gyafↄↄ yãe vĩo, sema yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ kũa. 20 Lá baade kú Lua aà sìsi à aà sɛ̀ò, aà zɛò màa. 21 Lua n sisi zↄ ũn lò? Ńsu bílikɛo. Ãma tó ńsu n gↄ̃a wɛ̃́ɛ ũ zɛ́ è, bↄ zↄbleu. 22 Zↄ pↄ́ Dii aà sìsi gↄ̃̀ wɛ̃́ɛ ũ Diipi guuɛ. Màa lↄ wɛ̃́ɛ pↄ́ Dii aà sìsi gↄ̃̀ zↄ ũ naa Kilisiwaɛ. 23 Lua á lú à fĩabò. Ásu gↄ̃ gbɛ̃nazĩna zↄ ũo. 24 Gbɛ̃́ↄ, lá baade kú Lua aà sìsiò, aà zɛ ń Luao màa.
Pↄsɛↄ ń gyaaↄ
25 Pↄsɛↄ yã́ musu mi yãe ma Dii kĩ́io, ãma lá má náai vĩ Dii sùuu guu, lá ma làasoo dɛ má oɛ́. 26 Taasi pↄ́ kú tia mɛ́ tò málɛ e a maa kɛ́ gbɛ̃́ zɛ ń a kuao. 27 Tó ń nↄ vĩ, ńsu wɛɛlɛ ǹ gbaɛo. Tó ń vĩ sↄ̃o, ńsu wɛɛlɛo. 28 Tó ń sɛ̀, ni duunakɛ no. Tó wɛ̃́ndia zãkɛ̀ sↄ̃, i duunakɛo. Gbɛ̃́ beeↄ yã'e dṹniau, mɛ́ má ye bee á leo. 29 Ma gbɛ̃́ↄ, yã́ pↄ́ málɛ on kɛ: Gↄↄ i gↄ̃ zã̀o. Za tia nↄdeↄ gↄ̃ lá aa vĩowa. 30 Ɔↄlↄnaↄ gↄ̃ lá aalɛ ↄ́ↄlↄowa. Pↄnadeↄ gↄ̃ lá an pↄ naowa. Pↄlunaↄ gↄ̃ lá aa pↄe vĩowa. 31 Dṹnia pↄ́ mↄaokɛnaↄ gↄ̃ lá aalɛ kɛowa, asa dṹnia tiaɛ bee lɛ́ gɛ̃zɛaɛ.
32 Má ye àↄ ku yãkãakɛsaiɛ. Pↄsɛ ì laaidↄ Dii yã́ↄwa, ì lá a ka Diigu kɛ. 33 Nↄde ì laaidↄ dṹnia yã́ↄwa, ì lá a ka a nagu kɛ, 34 ↄ̃ ìↄ kú ń làasoo plao. Nↄɛ pↄsɛ ge nↄɛ lɛ́so ì laaidↄ Dii yã́ↄwa, ì a mɛ ń a nisĩnao kpawà. Nↄzãe sↄ̃ ì laaidↄ dṹnia yã́ↄwa, ì lá a ka a zã́gu kɛ. 35 I kɛ málɛ galakpaɛ́ no. Ma bee ò á aafia yã́iɛ, kɛ́ à yãkɛ a zɛ́wa, í ázĩa kpa Diiwa gupãle gwasai.
36 Tó gbɛ̃́ nↄkpama vĩ, tó àlɛ gɛ̃ sɛaa mɛ́ à kɛ̀ɛ̀ wí ũ, tó à aà kàka beewa, aà aà sɛ́, lá à kɛ̀ɛ̀wa, àlɛ duunakɛo. Aa kↄ̃sɛ. 37 Ãma tó à yã́pi bↄ̀ a nↄ̀sɛɛɛ, mɛ́ teasi lɛ́ aà kakao, mɛ́ a azĩa kũa dↄ̃, tó a dà a sↄ̃u á a wɛ̃́ndiapi sɛo, a kɛ̀ maaɛ. 38 Beewa gbɛ̃́ pↄ́ a pↄ́ sɛ̀ a kɛ̀ maaɛ, ãma gbɛ̃́ pↄ́ i a pↄ́ sɛo maa dɛ beea.
39 Nↄɛá a zã́ pↄ́ɛ gↄↄ pↄ́ aà zã́ kú píi. Tó aà zã́ sù ã́nuatò, a zɛvĩ à zãkɛ ń gↄ̃ pↄ́ a yeio, sema gↄ̃pi aàↄ dɛ Dii pↄ́ ũ. 40 Ń beeo tó à gↄ̃̀ pↄsɛ, málɛ e aà pↄ àↄ na dɛ tó à zãkɛ̀la. Málɛ e mapi, má Lua Nisĩna vĩ sↄ̃.
* 7:11 Maa 10.11-12