4
Kilisi zĩnaↄ
Ayãmɛto à wá gwa Kilisi zĩkɛnaↄ ũ, Lua asiiyã ziiaↄ ũ. À kũ̀ ziiaↄ aaↄ náai vĩɛ. Lá á kũamanↄ ge tó gbãadeↄ lɛ́ yã́kpalɛkɛmanↄ, i ka ma bakanswãua ũo. Mili mazĩa maa ge bɛ̃̀ɛboo. Yãe lɛ́ ma sↄ̃ vĩo, ãma bee a ma bↄo, Dii mɛ́ ma yã́kpalɛkɛna ũ. Ayãmɛto ásu dↄaa lí gbɛ̃e tàae e Dii mↄgↄↄ saio. Ɔ̃mɛ a gupua bii pↄ́ pↄ́ ulɛa gusiauwa, i nↄ̀sɛ yã́ bↄ gupuau. Zĩ́ bee baade a ma lá Lua a a sáaukpa.
Yã́ pↄ́ má òɛ́ɛ bee, má ò mapi ń Apolooo yã́ musuɛ, kɛ́ àↄ yã́ɛ bee dↄ̃: Wasu Lua yã́ baa vĩo. Á gbɛ̃e su ĩ́anadã à zɛ ń gbɛ̃doo à bↄ gbɛ̃do kpɛo. Bↄ́ ń dɛońlai? Ń pↄe vĩ nzĩaɛ kɛ́ wi n gbaoa? Wà n gba, ↄ̃ ńlɛ ĩ́anadã lá wi n gbaowaa? A kãn we kↄ̀a? A kɛ ↄdeↄ ũn we kↄ̀a? Álɛ kible wá sain wea? Má ye àↄ kible, wíↄ sãnu. Asa má è wá Lua zĩnaↄ, Lua wá dílɛ kpɛɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ wì ń dɛ dasi wáaↄwaɛ. Dṹnia gbɛ̃́pii wɛ́ fĩ̀wá, malaikaↄ ń gbɛ̃nazĩnaↄ píi. 10 Mìsaideↄn wá ũ Kilisi yã́i, ↄ̃ naa Kilisipiwa á dɛ ↄ̃nↄnaↄ ũn wea? Wá busɛ ↄ̃ á gbãa vĩn wea? Wá kpɛbↄa ↄ̃ á kpɛlaaa? 11 E tia nↄana ń imio lɛ́ wá dɛ, wá kú puizi, wa gↄ̃ pↄgbɛ̃aↄ ũ, bɛsaideↄ ũ. 12 Wi zĩ gbãa kɛ e wà kpasa.* Tó wà wá ká, wi samaa'onɛ́ɛ. Tó wà ĩadàwá, wi mɛnafↄ̃. 13 Tó wà wá sↄ̃sↄ̃, wi awakpanɛ́ɛ. E tia wàlɛ wá dilɛ dṹnia bↄlↄ ũ, gbɛ̃́pii bìsa ũ.
14 Málɛ yã́ɛ bee kɛ̃́ɛ́ widaawá yã́i no. Málɛ á gba laai ma nɛ́ yenzideↄ ũɛ. 15 Baa tó naa Kilisiwa á gwanaↄ kà ũma'ũma, á de'ia dasio. Mámɛ ma á í ń Kilisi Yesu baokpaaɛ́o, ↄ̃ á naawà. 16 A yã́i málɛ awakpaɛ́, àↄ ma kɛa kɛ. 17 Ayãmɛto ma a nɛ́ yenzide Timↄtee zĩ̀wá. Aàpiá náaideɛ naa Diiwa guu, ↄ̃mɛ a ma naa Kilisiwa kɛkɛá dↄágu. Yã́ pↄ́ mi da Yesudeↄnɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛon we. 18 Á gbɛ̃eↄ lɛ́ ĩ́anadã lá má mↄ́ á gwaiowa. 19 Tó Dii wèi, má mↄ́ á gwai tia, mí ĩ́andãnapiↄ gbãa e, i kɛ an yã'oa no. 20 Asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iá yã'o'o yã́ no, sema gbãa. 21 Kpelewa á yeii? Mà mↄ́wá ń goo yã̀, ge mà mↄ́ ń yeaázio ń nↄ̀sɛniɛoɛ?
* 4:12 Zĩn 18.3 4:16 1Kln 11.1, Flp 3.17