5
Gbãsĩ gɛ̃a Yesudeↄ guu
Má mà gbãsĩ gɛ̃̀ á guu, yã́ pↄ́ a taa kú baa luadↄ̃nsaiↄ guu seo. Wà mɛ̀ á gbɛ̃do gↄ̃̀ a mae nↄ vĩ.* Ɔ̃ álɛ ĩ́anadãa? À kũ̀ á pↄ yaɛ, í gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kɛ̀ bↄ á guu. Mapi, baa tó má kúánↄo, á làasoo kua, ↄ̃ ma yã́kpalɛkɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kɛ̀o gↄ̃̀ↄ lá má kú wewa. 4-5 Tó a kↄ̃ kã̀aa mɛ́ wá Dii Yesu gbãa kúánↄ, mɛ́ á kú ń ma làasooo, à gbɛ̃́pi kpa Setãuwa ń wá Dii Yesu tↄ́o, kɛ́ aà dàa e midɛ, aà nisĩna i bↄ aafia Dii mↄ́zĩ.
Á ĩ́andãa maao. Kɛ́ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ yↄↄna ì pɛ̃ɛti zↄ̃ↄ sɛ́, á dↄ̃o lé? À pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ zi kↄ́lɛ, í gↄ̃ pɛ̃ɛti dafu ũ a sɛ'ɛsɛ sai, lá à kũ̀ àↄ dɛwa, asa Kilisi gà wá Gɛ̃amusu sã ũɛ. Ayãmɛto wàↄ ku Kàaso dikpɛkɛnaↄ ũ sĩana guu ń nↄ̀sɛpuao. Wásu wàↄ ku pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ zi dikpɛkɛnaↄ ũ mↄafili ń vãikɛao guuo.
Lá pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́ guu ma mɛ̀ ásuli yãalɛ ń nↄdãakpanaↄo. 10 I kɛ dṹnia nↄdãakpanaↄ ge bĩideↄ ń gbɛ̃blenaↄ ge sa'onaↄ no, asa tó gbɛ̃́ beeↄnɛ, á bↄ dṹnia guuɛ. 11 Aawo, má òɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ wà mɛ̀ wá gbɛ̃́ɛ, mɛ́ a dɛ nↄdãakpana ge bĩide ge sa'ona ge lɛvãide ge wɛ̃dɛna ge gbɛ̃blena ũ, ásu yãalɛaànↄo, ásu ↄkãaaaànↄ seo. 12 Ma bàa ũma ń yã́kpalɛkɛa ń Yesusaideↄi? Á zĩa gbɛ̃́ↄ mɛ́ kũ̀ à yã́kpalɛkɛńnↄo lé? 13 Lua mɛ́ a yã́kpalɛkɛ ń Yesusaideↄ. À gbɛ̃vãipi bↄ á guu.§
* 5:1 Iko 23.1 5:6 Gal 5.9 5:7 Bↄa 12.15 § 5:13 Iko 17.7