3
Gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ zua mua tɛ́u
Kí Nɛbukanɛza tã́a pì ń vuao lán gbɛ̃nazĩnawa. A lɛsĩ gã̀sĩsuu bàaↄ̃, a yàasa gã̀sĩsuu soolo. Ɔ̃ a pɛ̀lɛ Dula guzulɛu Babɛli bùsuu. Ɔ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ a bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ aa kↄ̃kãaakɛ, kíaↄ, lɛdamadeↄ, zĩgↄ̃ dↄaanaↄ, gbãadeↄ, ↄ'ulɛnaↄ, yã́kpalɛkɛnaↄ, yãgↄ̃gↄ̃naↄ ń a bùsu kpalablenaↄ píi, aa mↄ pↄ́ pↄ́ a pì a pɛ̀lɛpi sakɛ̃i. Ɔ̃ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ kↄ̃ kã̀aa tã́api sakɛ̃a yã́ musu, aa sĩa a aɛ. Ɔ̃ kpàwakɛna ò bílaɛ gbã́ugbãu à mɛ̀: Bùsu píi gbɛ̃́ↄ ń bui píio, à yã́ pↄ́ wa dìlɛɛ́ ma. Tó a kuu'ↄ mà ń kulɛo ń goeo ń kúuo ń mↄↄnao ń kↄ̃̀ↄ pↄ́ↄ píi, à kúlɛ misiilɛ tã́a pↄ́ kí Nɛbukanɛza pì ń vuao a pɛ̀lɛpiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gì kúlɛi à misiilɛɛ̀, wa ade zu mua tɛ́ pãsĩ guu gↄ̃̀ↄɛ.* Ayãmɛto tó gbɛ̃́ pↄ́piↄ ↄ́ mà, bùsu píi gbɛ̃́ↄ ge bui píin nò, aaì kúlɛ aa misiilɛ vua tã́apiɛ.
Gↄↄ bee ↄ̃ saanyãdↄ̃naeↄ mↄ̀ Yuda buieↄ kↄmalɛkɛ̀, aa ò kí Nɛbukanɛzaɛ: Adeↄ n dↄ̃ ń aafiao Záai! 10 Kí, n yãdìlɛ n mɛ̀, tó gbɛ̃́ pↄ́ↄ ↄ́ mà, aa kúlɛ misiilɛ tã́a pↄ́ ń pì ń vuaoɛ. 11 N mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ i kulɛ misiilɛɛ̀o, wa ade zu mua tɛ́ pãsĩ guuɛ. 12 Tↄ̀ↄ, Yuda buieↄ ku, n ń dílɛ Babɛli bùsu gbãadeↄ ũ. An tↄ́n Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo. Kí, gbɛ̃́piↄ lí n yãmao, aali zↄble n diiↄnɛo, mɛ́ aali kúlɛ a vua pↄ́ pↄ́ ń pɛ̀lɛɛo.
13 Ɔ̃ Nɛbukanɛza pↄ pà maamaa, à mɛ̀ wà mↄɛ ń Sadakio n Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo. Ɔ̃ wà mↄ̀ gbɛ̃́piↄ kpàwà. 14 Nɛbukanɛza ń lá à mɛ̀: Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo, álɛ gí zↄblei ma diiↄnɛ sĩana yã̀? Álɛ gí kúlɛi vua pↄ́ pↄ́ má pɛ̀lɛɛ yã̀? 15 Tó á sↄu mà à kúlɛ misiilɛ pↄ́ pↄ́ má pìpiɛ gↄↄ pↄ́ a pↄ́ↄ ↄ́ mà, a maaɛ, ãma tó i kúlɛɛ̀o, wa á zu mua tɛ́ pãsĩ guu gↄ̃̀ↄɛ. Tã́a kpele mɛ́ a fↄ̃ à á bↄ ma ↄzĩi? 16 Aa wèwà aa mɛ̀: Wá yã́pi zã́simao. 17 Kí, tó wà wá zú mua tɛ́u, wá Lua pↄ́ wi zↄbleɛ̀ a fↄ̃ wá bↄu, i wá bↄ n ↄzĩ. 18 Baa tó i kɛ sↄ̃o, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ wá zↄble n diiↄnɛo. Wá kúlɛ vua pↄ́ pↄ́ ń pɛ̀lɛɛo.
19 Ɔ̃ Nɛbukanɛza pↄ pà maamaa, à a oa fɛ̃́nkpàńzi. À mɛ̀ wà mua tɛ́ kã́fĩ dɛ lá wì kɛa lɛɛ sopla. 20 Ɔ̃ a ò a zĩgↄ̃ gↄ̃sa gbãaeↄnɛ aa Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo yeye aa ń zu mua tɛ́ pãsĩpi guu. 21 Ɔ̃ gↄ̃sapiↄ ń yeye ń ń pↄkasa pↄ́ aa daaↄ, ulaↄ ń sooloↄ ń tuluↄ píi, ↄ̃ aa ń sɛ́ ń zú mua tɛ́ pãsĩpi guu. 22 Lá kía yãdìlɛ pãsĩpãsĩ, mɛ́ muapi wã̀ maamaa, ↄ̃ tɛ́ pusu gↄ̃sa pↄ́ aa ń zúpiↄ lɛ̀ à ń dɛdɛ. 23 Gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ sↄ̃ aa gɛ̀ kwɛ̀ mua tɛ́ gbãapi guu yeyea.
24 Ɔ̃ kí Nɛbukanɛza gbãlɛ à fɛ̀lɛ zɛ̀, gili gɛ̃̀aàgu. À a ìwaↄ là à mɛ̀: Gbɛ̃ↄn àaↄ̃ ↄ̃ wà ń zú tɛ́u yeyeao lò? Aa wèwà aa mɛ̀: Màaɛ kí! 25 Ɔ̃ à mɛ̀: À gwae! Gbɛ̃ↄn síiↄ̃ má è. Aa poloa, aalɛ bɛbɛ tɛ́pi guu, aai ĩamao. An gbɛ̃ↄn síiↄ̃de bↄ̀ lán Lua Nɛ́wa. 26 Ɔ̃ à sↄ̃̀ mua bↄlɛi à mɛ̀: Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo, Lua Musude zↄ̀blenaↄ, à bↄlɛ. Ɔ̃ aa bↄ̀lɛ tɛ́u. 27 Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń lɛdamadeↄ ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń gbãadeↄ ń kíaↄ kã̀aańzi, aa è tɛ́pi i fↄ̃ pↄe wòmáo, an mikã i tɛ́kũo, an ulaↄ i ↄ̃̀ↄkpao. Baa tɛ́ gĩ kumá seo. 28 Ɔ̃ Nɛbukanɛza mɛ̀: Wà Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo Lua sáaukpa! À a Malaika zĩ̀ à a zↄ̀blena pↄ́ aa a náai vĩↄ suabà. Asa aa gì yã́ pↄ́ má dìlɛ kɛiɛ, aa sì wà ga, kɛ́ wasu kúlɛ misiilɛ dii pãleↄnɛo yã́i, sema ń Lua. 29 Yã́ pↄ́ má dìlɛn kɛ: Tó gbɛ̃e Sadaki ń Mɛsakio n Abɛdinɛgooo Lua tↄbɛ̃ɛsì, bùsu píi gbɛ̃́ ge bui kpelen nò, wa aà zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, wi aà ua kɛ tufua ũ. Asa dii pãle a fↄ̃ gbɛ̃́ suaba màao. 30 Ɔ̃ kía Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo gbà gbãa Babɛli bùsuu.
Nɛbukanɛza nana'oa lí yã́ musu
31 Kí Nɛbukanɛza mɛ́ lɛ́ yã́ɛ bee o gbɛ̃́piiɛ, bùsu gbɛ̃́pii ge bui pↄ́ kú dṹnia guu píin nò, à mɛ̀: Àↄ kú ń aafiao maamaa! 32 À kàmagu kɛ́ mà dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛ pↄ́ Lua Musude kɛ̀mɛɛↄ oɛ́. 33 Aà dabudabuↄ zↄ̃ↄ fá! Aà yãbↄnsaɛↄ pãsĩ. Aà kpala láaa vĩo, aà kiblea aↄ ku gↄↄpiiɛ.
* 3:6 Zia 13.15