4
Ma Nɛbukanɛza kɛ́ má kú ma bɛ kílikili yãkelesai, ↄ̃ ma nana'ò, a tò vĩa ma kũ. Kua ma liiwa yã́ pↄ́ má è ń làasoo pↄ́ má kɛ̀o tò sↄ̃ kɛ̃̀magu. Má dìlɛ wà mↄmɛɛ ń Babɛli ↄ̃nↄnaↄ píi aa nanapi bↄↄlɛkɛmɛɛ. Kɛ́ àsi'onaↄ ń dabudabukɛnaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń màsokɛnaↄ mↄ̀, ma nanapi yã'ònɛ́, aai fↄ̃ aa a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛo. Gbɛzã ↄ̃ Daniɛli pↄ́ wà ma tã́a tↄ́ kpàɛ̀, wì mɛɛ̀ Bɛlasaa, mↄ̀ ma kĩ́i, ↄ̃ ma nanapi òɛ̀. A Lua pↄ́ a kua adoa Nisĩna vĩ. Ma mɛ̀: Bɛlasaa, ↄ̃nↄnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ, má dↄ̃ kɛ́ ń Lua pↄ́ a kua adoa Nisĩna vĩ, asiiyã líↄ zĩ'ũ nɛo. Yã́ pↄ́ má è nana guun kɛ. Ǹ a bↄↄlɛkɛmɛɛ. Yã́ pↄ́ má è ma làasoo guu gↄↄ pↄ́ má wúlɛa ma liiwan kɛ: Málɛ gugwa ↄ̃ ma lí è zɛ tↄↄlɛ guoguo, a lɛsĩ kɛ̀ zài. Lípi zↄ̃ↄkũ̀ à gbã̀akũ̀ e a misona gɛ̀ zↄ̃̀ luawa. Wì lípi e za dṹnia lɛ́ lɛ́u píi. A láↄ kɛfɛũ, mɛ́ a nɛ'i kɛ̀ zài, a pↄblea mↄ̀ gbɛ̃́piiwa. Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ ue è a gbáu, mɛ́ bãↄ ì mↄ́ pɛ́pɛ a gↄ̃naↄwa.* Pↄ́ wɛ̃nide píi ì blɛ ewà.
10 Málɛ yã́pi e ma làasoo guu gↄↄ pↄ́ má wúlɛa ma liiwa, ↄ̃ ma malaika è à bↄ̀ luabɛ. 11 À lɛzù gbã́ugbãu à mɛ̀: À lípi zↄ̃ à nɛ́, í a gↄ̃naↄ boɛboɛ. À a láↄ wolo, í a bɛↄ fãaa. À to nↄ̀bↄↄ bàalɛ kɛ̃wà, à to bãↄ bↄlɛ a láu. 12 Ãma à lípi miↄna ń a zĩ́naↄ to tↄↄlɛu, í mↄsi gala kpaɛ̀ ń mↄgotɛ̃ pↄ́o sɛ̃u we. Fíi a kpawà, iↄ ku sɛ̃u we ń nↄ̀bↄↄ. 13 Aà mi a liaa, aà làasoo i gↄ̃ lán nↄ̀bↄↄ pↄ́wa e wɛ̃̀ sopla. 14 Malaikaↄ mɛ́ yã́ pↄ́ Lua dìlɛpi ò, aà gbɛ̃́piↄ mɛ́ yã́ pↄ́ Lua zɛ̀o kpàwakɛ̀, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kúↄ e dↄ̃ Musude mɛ́ iko vĩ gbɛ̃nazĩna kpalaↄwa. Ì gbɛ̃́ kpá kpalau lá a yeiwa, baa gbɛ̃́ kpɛɛna se. 15 Ma kí Nɛbukanɛza, nana pↄ́ má òn we. Bɛlasaa, ǹ a bↄↄlɛkɛmɛɛ sa, asa ma kpala ↄ̃nↄnae i fↄ̃ a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛo. Ńyↄ̃ fↄ̃́, asa ń Lua pↄ́ a kua adoa Nisĩna vĩɛ.
Daniɛli Nɛbukanɛza nana bↄↄlɛkɛa
16 Ɔ̃ yã́pi dì Daniɛli pↄ́ wì mɛɛ̀ lↄ Bɛlasaawa. Làasoo pↄ́ àlɛ kɛ tò sↄ̃ kɛ̃̀aàgu. Ɔ̃ kía mɛ̀: Bɛlasaa, ńsu to nanapi yã́ ń a bↄↄlɛo n vĩakũo. Ɔ̃ Bɛlasaa òɛ̀: Ma dii, Lua to nanapi àↄ dɛ n zangudeↄ yã́ ũ. Lua to a bↄↄlɛ àↄ dɛ n ibɛɛↄ yã́ ũ. 17 Lí pↄ́ ń è, a zↄ̃ↄ mɛ́ a gbã̀a, a misona zↄ̃̀ luawa, wì e za dṹnia lɛ́ lɛ́u. 18 A láↄ kɛfɛũ, a nɛ'i kɛ̀ zài, a pↄblea mↄ̀ gbɛ̃́piiwa. Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ ku a gbáu, mɛ́ bãↄ ì mↄ́ pɛ́pɛ a gↄ̃naↄwa. 19 Kí, ḿmɛ ń lípi ũ. N iko zↄ̃ↄ mɛ́ ń gbãa vĩ. N zↄ̃ↄkɛ gbã̀ zↄ̃̀ luawa, n kpala ↄtà e dṹnia lɛ́wa. 20 Kí, n malaikae è à bↄ̀ luabɛ à mɛ̀: À lípi zↄ̃, i lípi kɛ kɛ́lɛkɛlɛ, ãma à a miↄna ń a zĩ́naↄ to tↄↄlɛu. À mↄsi gala kpaɛ̀ ń mↄgotɛ̃ pↄ́o sɛ̃u we, fíi i kpawà, iↄ kú ń sɛ̃̀anↄbↄↄ e wɛ̃̀ sopla.
21 Kí, a bↄↄlɛn kɛ. Yã́ pↄ́ Musude dìlɛ ma dii kía yã́ musun kɛ: 22 Wa n ya wà n bↄ gbɛ̃nazĩnaↄ guuɛ, níↄ kú ń sɛ̃̀anↄbↄↄ, níↄ sɛ̃ ble lán zuwa, fíi i n gbɛ̃. Ńyↄ̃ↄ ku màa wɛ̃̀ sopla e ǹ gɛ ǹ dↄ̃ kɛ́ Musude mɛ́ iko vĩ gbɛ̃nazĩna kpalaↄwa, mɛ́ ì gbɛ̃́ kpá kpalau lá a yeiwa. 23 Lá à mɛ̀ wà limiↄna ń a zĩ́naↄ tó, bee mɛ̀ tó n Lua dↄ̃̀ ikode ũ, a ɛa n kpa kpalau. 24 Ayãmɛto kí, ma lɛdamaɛ bee ma. Kɛ̃ n duunawa, níↄ yãkɛ a zɛ́wa. Ǹ n yãvãikɛa tó, níↄ gbɛ̃kɛkɛ taasideↄnɛ, n namablea i gↄↄ ga yↄↄ.
25 Yã́piↄ kí Nɛbukanɛza lè píi. 26 Mↄ kuɛpla gbɛa àlɛ bɛbɛ a bɛ kpɛ́ zↄ̃ↄ musu Babɛli. 27 Ɔ̃ à mɛ̀: Babɛli zↄ̃ↄ pↄ́ má kàlɛ ma kiblekĩi ũn kɛo lò? Má kàlɛ ń ma iko gbãao ma kíakɛ gawi yã́iɛ. 28 E yã́pi àↄ gɛ́ bↄi kía lɛ́u, lↄↄe bↄ̀ luabɛ à mɛ̀: Kí Nɛbukanɛza, yã́ pↄ́ wa ò n musun kɛ: Wà n bↄ kpalauɛ. 29 Wa n ya wà n bↄ gbɛ̃nazĩnaↄ guuɛ, níↄ kú ń sɛ̃̀anↄbↄↄ, níↄ sɛ̃ ble lán zuwa. Ńyↄ̃ↄ ku màa wɛ̃̀ sopla e ǹ gɛ ǹ dↄ̃ kɛ́ Musude mɛ́ iko vĩ gbɛ̃nazĩna kpalaↄwa, mɛ́ ì gbɛ̃́ kpá kpalau lá á yeiwa. 30 Wegↄ̃ↄ yã́ pↄ́ wa ò Nɛbukanɛza musu kɛ̀. Wà aà yà wa bↄ̀ gbɛ̃nazĩnaↄ guu, à sɛ̃ blè lán zuwa, mɛ́ fíi aà gbɛ̃̀. Aà mikã gɛ̀ gbã̀ lán kúu kã́wa, aà ↄkↄↄ gbã̀ lán bã ↄkↄↄwa.
31 Kɛ́ wɛ̃̀ soplapi pà, ma Nɛbukanɛza ma wɛsɛ̀ ma musu gwà, ↄ̃ ma su ma laaiwa. Ɔ̃ ma Musude sáaukpà, ma Gↄↄpiide tↄbↄ̀, ma bɛɛɛ dↄ̃̀ɛ̀. Asa aà kíakɛ láaa vĩo mɛ́ aà kpala ìↄ ku gↄↄpiiɛ. 32 Gbɛ̃́ pↄ́ kú dṹnia guuↄ píi dɛɛ̀ pↄe ũo. Ì kɛ lá á yeiwa ń gbãade pↄ́ kú musuↄ ń gbɛ̃nazĩna pↄ́ kú tↄↄlɛↄ. Gbɛ̃e lí fↄ̃ kpàɛ̀o, gbɛ̃e lí fↄ̃ òɛ̀: Bↄ́ ńlɛ kɛ weio.
33 Gↄↄ pↄ́ ma su ma laaiwa, ↄ̃ ma ɛa su ma kíakɛgawiu ń bɛɛɛo ń zↄ̃ↄkɛo. Ma ìwaↄ ń ma bùsu gbãadeↄ ma gbɛa, aa ma kpa kpalau, ↄ̃ ma iko dɛ̀ a káaua. 34 Ma Nɛbukanɛza málɛ musu Kía sáaukpasa, málɛ aà kpɛla, málɛ aà tↄbↄ, asa aà yãkɛaↄ maa píiɛ, ìↄ yãkɛ a zɛ́wa. A fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩ busa.
* 4:9 Mat 13.32 4:15 Daa 41.38 4:32 Isa 40.17