5
Yã́ pↄ́ wa kɛ̃̀ gĩwa
Kí Balazaa a bùsu gbãadeↄ sìsi dikpɛ blɛwa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo, ↄ̃ àlɛ vɛ̃ɛmińnↄ. Kɛ́ aà pↄ kɛ̀ ípiwa na, à mɛ̀ wà mↄ́ ń vua imibↄↄ ń ã́nusu imibↄ pↄ́ a dezi Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ Lua kpɛ́u Yelusalɛũↄ, à imiò, aàpi ń a bùsu gbãadeↄ ń a naↄ ń a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ. Ɔ̃ wà mↄ̀ ń imibↄpiↄ, aalɛ imiò. Aalɛ vɛ̃ɛmi, aalɛ tã́a pↄ́ wà ń kɛ́ ń vuao ń ã́nusuo n mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń lío ń gbɛo sáaukpa. Wegↄ̃ↄ gbɛ̃nazĩna ↄbↄ̀ filia íi, àlɛ lákɛ̃ kibɛ gĩ pↄ́ wà bↄlↄkɛ̀wàwa. Kía ↄpi è, àlɛ lákɛ̃, ↄ̃ aà làasoo tò sↄ̃ kɛ̃̀aàgu. Aà oa ↄ̃̀ↄkpà, aà wopɛɛkĩiↄ bùsa, ↄ̃ aà gbázĩna lùa. À wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀ wà mↄ́ ń àsi'onaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń màsokɛnaↄ. Ɔ̃ a ò Babɛli ↄ̃nↄnapiↄnɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ̀ à a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ, má gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao daɛ̀, i gↄ̃ ma bùsu gbãadeↄ àaↄ̃de ũ. Kɛ́ kía ↄ̃nↄnapiↄ gɛ̃̀ ḿpii, ↄ̃ an gbɛ̃e i fↄ̃ wɛ̃̀sãpi kyokɛ̀ à a bↄↄlɛkɛ̀ kíɛo. Sↄ̃ ɛ̀a kɛ̃̀ kí Balazaagu maamaa, aà oa ɛ̀a ↄ̃̀ↄkpà, mɛ́ aà bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gↄ̃̀ bíli guu.
10 Kɛ́ kía na kía ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ zↄa mà, à gɛ̃̀ńzi blɛblekpɛu à mɛ̀: Adeↄ n dↄ̃ ń aafiao Záai! Ńsu to n làasoo n pↄ yao, ńsu ǹ n oa ↄ̃̀ↄkpao. 11 Gbɛ̃e ku n bùsuu la, a Lua pↄ́ a kua adoa Nisĩna vĩ. N dezi Nɛbukanɛza gↄↄ wa è a laai vĩ ń wɛzɛ̃o ń ↄ̃nↄo lán Luawa. N dezi aà dìlɛ wɛzɛ̃naↄ ń àsi'onaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń màsokɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 12 Aà ↄ̃nↄ ń aà dↄ̃ao pãsĩ, ì yã́pii maɛ. Ì nanaↄ bↄↄlɛkɛ, ì yã́ zĩ'ũↄ yáasi polo ń yã'ĩaↄ. Aà tↄ́n Daniɛli. Kía tↄkpàɛ̀ lↄ Bɛlasaa. Ǹ aà sísi sↄ̃, i yã́pi bↄↄlɛkɛnɛ.
13 Kɛ́ wà mↄ̀ ń Daniɛlio kíapi kĩ́i, ↄ̃ a òɛ̀: Ḿmɛ ń zĩ̀zↄ pↄ́ wì mɛ Daniɛli, ma dezi bↄ̀ò Yuda bùsuu ũa? 14 Má mà wà mɛ̀ ń Lua Nisĩna vĩ, ń laai vĩ ń wɛzɛ̃o ń ↄ̃nↄ gbãao. 15 Wà mↄ̀mɛɛ tia ń ↄ̃nↄnaↄ ń àsi'onaↄ aa wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ, aai a bↄↄlɛkɛmɛɛ, ãma aai fↄ̃o. 16 Má mà ni fↄ̃ ǹ yã́ↄ bↄↄlɛkɛ, ni fↄ̃ ǹ yã'ĩaↄ polo. Tó n fↄ̃ n wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ̀ ń a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ, má gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao danɛ, ní gↄ̃ ma bùsu gbãadeↄ àaↄ̃de ũ.
17 Ɔ̃ Daniɛli òɛ̀: Ǹyↄ̃ n gbaↄ kũa, ní asea kɛ gbɛ̃pãleɛ. Ń beeo má wɛ̃̀sãpi kyokɛnɛ kí, mí a bↄↄlɛkɛnɛ. 18 Kí, Lua Musude mɛ́ kíakɛ ń zↄ̃ↄkɛo ń gawio ń bɛɛɛo kpà n dezi Nɛbukanɛzawa. 19 Lá à aà sɛ̀ lɛsĩ màa, gbɛ̃́pii aà vĩa vĩ, aaì misiilɛɛ̀, bui píi ge yã'oa bui píin nò. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye dɛ, ì aà dɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye bↄ, ì aà bↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye gba gbãa, ì aà gba gbãa. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye kɛ̃́sã, ì aà kɛ̃́sãɛ. 20 Ãma kɛ́ à azĩa sɛ̀ lɛsĩ mɛ́ aà swã́ yìaa mɛ́ à zazakũ̀, ↄ̃ Lua aà bↄ̀ kpalau, à aà gawi kↄ'ɛ̀. 21 Wà aà ya bↄ̀ gbɛ̃nazĩnaↄ guu, aà làasoo gↄ̃̀ lán nↄ̀bↄↄwa. A kú ń saeↄ, à sɛ̃ blè lán zuwa. Fíi aà gbɛ̃̀, ↄ̃ a dↄ̃̀ sa kɛ́ Lua Musude mɛ́ iko vĩ gbɛ̃nazĩna kpalaↄwa, mɛ́ ì gbɛ̃́ pↄ́ a yei kpa kpalau. 22 Mpi sↄ̃ Balazaa, aà tↄũnan n ũ. Baa kɛ́ ń yã́piↄ dↄ̃ píi, ni nzĩa busao. 23 N lɛ'ɛ̀ Dii Musudewa. Ń tò wà mↄ̀ ń aà kpɛ́ imibↄↄ, ↄ̃ mpi ń n bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń n naↄ ń n nↄ pↄ́ ni mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ a vɛ̃ɛmìò, ↄ̃ n tã́a pↄ́ wa kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń lío ń gbɛo sáaukpà, pↄ́ pↄ́ aali gu'eo, aali yãmao, mɛ́ aa dↄ̃a vĩoↄ. N wɛ̃ni ń n ziao ku Lua ↄzĩɛ, ↄ̃ ni aà kpɛlao. 24 A yã́i a tò ↄpi mↄ̀ wɛ̃̀sãpi kɛ̃̀.
25 Yã́ pↄ́ ↄpi kɛ̃̀n kɛ: Mɛnɛ, mɛnɛ, tɛkɛli, pɛɛsi.* 26 Yã́piↄ bↄↄlɛn kɛ: Mɛnɛ mɛ̀ Lua n kpalablegↄↄ nào, à a lɛzɛ̀. 27 Tɛkɛli mɛ̀ wà n gbia lɛgwà kiloowa, wa è ni kiloo sɛo. 28 Pɛɛsi mɛ̀ wà n kpala kpaalɛ Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄnɛ.
29 Balazaa yã'ò, ↄ̃ wà gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao dà Daniɛliɛ, wà kpàwakɛ̀ wà mɛ̀, aà bùsu gbãadeↄ àaↄ̃den aà ũ. 30 Gwãasĩn doũpi guu ↄ̃ wà Babiloni kí Balazaa dɛ̀.
* 5:25 Bee mɛ̀ nao, nao, gbia lɛgwà, kpaalɛ. 5:29 Daa 41.42