6
Daniɛli zua nↄ̀ↄmusuↄ tòou
Mɛdɛ bui pↄ́ wì oɛ̀ Daliusi mɛ́ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu a wɛ̃̀ bàaↄ̃ ń plaode guu. À kà Daliusigu à bùsu gbãadeↄ dilɛ gbɛ̃ↄn basoolo, ↄ̃ à ń dílɛdilɛ a bùsuu píi. À lɛdamadeↄ dìlɛ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ an dↄaanaↄ ũ. Daniɛliá gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ doɛ. Bùsu gbãadeↄ ì ń yã́ↄ sɛ́lɛ siu lɛdamadepiↄnɛ, kɛ́ aasu ásookɛ kíaɛo yã́i. Daniɛli ↄ̃nↄ gbãa dɛ lɛdamade kĩniↄ ń bùsu gbãadeↄla píi, ↄ̃ kía zɛ̀ò à aà dilɛ a bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Ɔ̃ lɛdamade kĩniↄ ń bùsu gbãadeↄ lɛ́ zɛwɛɛlɛ wà yãe ewà kpala pↄ́ a blèpi yã́ musu, ãma a tàae vĩo, aai yãe ewào, asa a náai vĩ a yãkɛa guu píiɛ. Ìli pãkpa yãeio, ìli zã yãewao. Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá yãe e Daniɛliwa bauo, mɛ́ i kɛ aà Lua sísia yã́ musu bàasio. Ɔ̃ lɛdamade kĩniↄ ń gbãadeↄ kↄ̃ nàaa aa gɛ̀ kía lè aa mɛ̀: Kí Daliusi, adeↄ n dↄ̃ ń aafiao! Wá bùsu dↄaanaↄ ń kíaↄ ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń gbãadeↄ ń lɛdamadeↄ n ń ìwaↄ píi, wa lɛkpàaĩ wá è a maa ǹ yã́ɛ bee dilɛɛ, ní tó wà zĩkɛwà. E gↄↄ baakwi lɛ́u gbɛ̃́ pↄ́ sù wabikɛ̀ diiewa ge gbɛ̃nazĩnan nò, mɛ́ i kɛ ḿmɛ à wabikɛ̀mao, wa ade sɛ zu nↄ̀ↄmusuↄ tòou. Kí, yã́pi dilɛ sa, ní n tↄ́ da láɛ beeu, kɛ́ gbɛ̃e su lilɛo yã́i. Iↄ dɛ Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄ ikoyã pↄ́ wa fↄ̃ a bãdɛo ũ. 10 Ɔ̃ kí Daliusi yã́pi dìlɛ à a tↄ́ dàlau.
11 Kɛ́ Daniɛli mà wà yã́pi dìlɛ, à tà bɛ. Aà kpɛa pↄ́ kú kpɛ́ musu fɛnɛntiↄ bↄaa ń Yelusalɛũo wɛ̃wɛ̃a. Ɔ̃ à kùlɛ wabikɛ̀ Luawa à aà sáaukpà, lá ìↄ kɛ lá gu lɛ́ dↄ gɛ̃n àaↄ̃'aaↄ̃wa. 12 Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ mↄ̀ sìaàzi, aa è àlɛ wabikɛ Luawa, àlɛ kulɛkɛɛ̀. 13 Ɔ̃ aa gɛ̀ kía lè yã́ pↄ́ a dìlɛpi musu aa mɛ̀: N yãdìlɛ n mɛ̀ e gↄↄ baakwi gbɛ̃́ pↄ́ wabikɛ̀ diiewa ge gbɛ̃nazĩnan nò, mɛ́ i kɛ n bàasio, wa ade sɛ zu nↄ̀ↄmusuↄ tòouɛ. Kía mɛ̀: Yã́pi sea vĩo, à gↄ̃̀ Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄ ikoyã pↄ́ wa fↄ̃ wà a bãdɛo ũɛ. 14 Ɔ̃ aa òɛ̀: Yuda bùsu zĩ̀zↄ Daniɛli lí n yãdao ge yã́ pↄ́ ń dìlɛpi. Ìↄ wabikɛ Luawa lá gu lɛ́ dↄ gɛ̃n àaↄ̃'aaↄ̃ɛ. 15 Kɛ́ kía yã́pi mà, à kɛ̀ɛ̀ ĩ́i maamaa. À zɛ̀ò à Daniɛli suaba, ↄ̃ àlɛ aà bↄa zɛ́ wɛɛlɛ e ĩatɛ̃ gɛ̀ gɛ̃̀ò kpɛ́u. 16 Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ kↄ̃ nàaa aa mↄ̀ kía lè aa mɛ̀: Kí, ń Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄ ikoyã dↄ̃, wà mɛ̀ yã́ pↄ́ kía dìlɛ ń yã́ pↄ́ à giio lilɛa vĩo. 17 Ɔ̃ kía mɛ̀ wà mↄ́ ń Daniɛlio wà aà zu nↄ̀ↄmusuↄ tòou. Kía ò Daniɛliɛ: N Lua pↄ́ niↄ kúlɛɛ̀ gↄↄpii n bↄ!
18 Kɛ́ wà aà zù tòopiu, wà gbɛ sɛ tà tòopilɛ, ↄ̃ kía seelakɛ̀wà ń a tãanao ń a bùsu gbãadeↄ tãanaↄ, kɛ́ gbɛ̃e su yãe lilɛ Daniɛli musuo yã́i. 19 Ɔ̃ kía tà bɛ, à gì pↄblei gwãasĩna bee, mɛ́ i a nↄɛe gbɛao. I fↄ̃ i'òo. 20 Kɛ́ gu dↄ̀, guwɛ lɛ́ kɛ̃́, ↄ̃ kíapi fɛ̀lɛ gɛ̀ nↄ̀ↄmusuↄ tòopi kĩ́i kpakpa. 21 Kɛ́ à sↄ̃̀ tòopii, à lɛzù Daniɛlizi ń pↄsiao à mɛ̀: Daniɛli, Daniɛli, Lua bɛ̃́ɛ zↄ̀blena! N Lua pↄ́ niↄ kúlɛɛ̀ gↄↄ píi fↄ̃̀ n bↄ nↄ̀ↄmusuↄ lɛ́zĩa? 22 Daniɛli wèwà à mɛ̀: Lua n dↄ̃ ń aafiao Záai! 23 Ma Lua a Malaika zĩ̀, à mↄ̀ nↄ̀ↄmusuↄ lɛ́ kũ̀aa, aai ma kɛ'ĩao, asa ma kɛɛ̀ yãesaide ũɛ. Kí, mi tàaee kɛnɛ ziio. 24 Kía pↄ kɛ̀na maamaa, ↄ̃ à mɛ̀ wà Daniɛli bↄ tòopiu. Kɛ́ wà aà bↄ̀, wi aà gue e à kɛ̀'ĩao, kɛ́ a Lua náai vĩ yã́i. 25 Ɔ̃ kía mɛ̀ wà mↄ́ ń gbɛ̃́ pↄ́ yãdↄ̀ Daniɛliwaↄ, ↄ̃ wà ń zuzu tòopiu sↄ̃ ń ń nɛ́ↄ ń ń naↄ. E aaↄ gɛ́ zĩ́lɛ lei, nↄ̀ↄmusuↄ ń gbã́ aa ń kũkũ, aa ń wáↄ wìwi píi.
26 Kí Daliusi lakɛ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú a bùsu guuↄnɛ píi, bui píin nò, à mɛ̀: Àↄ kú ń aafiao maamaa! 27 Ma yã́ɛ bee dìlɛ ma bùsu gbɛ̃́piiɛɛ. Aaↄ Daniɛli Lua vĩa vĩ, aai misiilɛɛ̀. Asa Lua bɛ̃́ɛ pↄ́ kú gↄↄpiin aà ũ. Aà kpalaá kpala láasaiɛ, mɛ́ aↄ kible gↄↄpiiɛ. 28 Ì gbɛ̃́ suaba, ì ń bↄ. Ì dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ kɛ musu ń zĩ́lɛo. Ɔ̃mɛ Daniɛli bↄ̀ nↄ̀ↄmusuↄ lɛ́zĩ. 29 Daniɛli gbãa'è Daliusi kiblegↄↄ ń Pɛɛsi bui Kilusi kiblegↄↄo.