7
Daniɛli wɛ́pungu'ea wài mɛ̀n síiↄ̃ yã́ musu
Babɛli kí Balazaa kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu ↄ̃ Daniɛli wɛ́pungu'è, à yãe è a làasoo guu gↄↄ pↄ́ á wúlɛa a liiwa, ↄ̃ à wɛ́pungupi yã́ kɛ̃̀ láu, à a yã́ mideↄ ò. Daniɛli mɛ̀: Málɛ gugwa wɛ́pungu'ea guu gwãasĩna, ↄ̃ ma luabɛ ĩ́ana è mɛ̀n síiↄ̃, aalɛ fɛlɛ ísia zↄ̃ↄa. Ɔ̃ wài zↄ̃ↄ mɛ̀n síiↄ̃ↄ bↄ̀lɛ ísiau, an bui dodoa kↄ̃ɛ.* A sɛ̃́ia bↄ̀ nↄ̀ↄmusuwa, a kúu gã̀sĩaↄ vĩ. Kɛ́ málɛ gwa, wà aà gã̀sĩa wòlowà, ↄ̃ wà aà sɛ zɛ̀ gbá pla lán gbɛ̃nazĩnawa, ↄ̃ wà gbɛ̃nazĩna sↄ̃ dↄ̀ɛ̀. Ɔ̃ ma wài plaade è, à bↄ̀ maiwa, a gɛngɛsɛkɛa, gbã̀tɛ̃ɛwa mɛ̀n àaↄ̃ↄ kpaa aà lɛ́zĩ. Ɔ̃ wa òɛ̀ aà fɛlɛ nↄ̀ↄ so maamaa. Bee gbɛa ma gugwà, ↄ̃ ma wài pãle è, à bↄ̀ gbɛaanawa. A gã̀sĩa vĩ a kpɛsɛa mɛ̀n síiↄ̃, mɛ́ a mi síiↄ̃. Wà aà kpà kpalau. Bee gbɛa kɛ́ málɛ gugwa wɛ́pungupi guu gwãasĩna màa, ma wài síiↄ̃de è, ì to vĩa gbɛ̃́ kṹ e sↄ̃ kɛ̃ adegu. Aà gbãa sáa vĩo. Aà swaaá mↄsiɛ mɛ́ a zↄ̃ↄ, ì pↄ́ sóò à wíwi, ì ↄ̃zↄ̃ a kĩni pↄ́ gↄ̃̀wa. A adoa ń wài pↄ́ dↄ̀aaɛ̀ↄɛ. A kↄ́ba kwi. Kɛ́ málɛ làasookɛ aà kↄ́bapiↄ yã́wa, ma kↄ́ba pãle è nɛ́nannↄ, àlɛ bↄ ń guu, ↄ̃ kↄ́ba káau mɛ̀n àaↄ̃ↄ wòlo, aa gubↄ̀ɛ̀. Má è kↄ́ba nɛ́napi wɛ́ vĩ lán gbɛ̃nazĩnawa. A lɛ́ vĩ lↄ, ìↄ wala yã'o.§
Kɛ́ málɛ gwa màa, má è wà kiblekilaↄ kàlɛ,* ↄ̃ Mae Zie mↄ̀ zↄ̃̀lɛ. Aà pↄkasaↄ dɛ púntaitai, mɛ́ aà mikã dɛ lán sã zu'oa kã́wa. Aà kiblekila lɛ tɛ́ bↄ mɛ́ a wuluuↄ lɛ́ pipi lán tɛ́vuawa. 10 Tɛ́ swa bↄ̀ aà zíɛ, àlɛ bàalɛ aà aɛ. Gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa sↄoↄ lɛ́ aà ìwa ble, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ sĩ aà aɛↄ kà miliↄ̃ basↄo. Yã́kpalɛkɛnaↄ zↄ̃̀lɛ, ↄ̃ wà láↄ wɛ̃̀wɛ̃.§ 11 Ma gí lɛ́ gwa walayã pↄ́ kↄ́bapi lɛ́ o yã́i, ↄ̃ ma gí lɛ́ gwa e wà gɛ̀ wàipi dɛ̀, wà aà gɛ tↄ̀lↄzↄ̃̀ wa sɛ zù tɛ́u. 12 Wà wài pãleↄ bↄ̀ kpalau, ãma wi ń wɛ̃ni bↄo e gↄↄewa.
13 Kɛ́ málɛ gugwa gwã́ wɛ́pungupi guu màa, ma pↄ́ è lán gbɛ̃nazĩnawa, àlɛ mↄ́ luabɛpuanau.* Kɛ́ à kà, ↄ̃ wà aà kpán'aɛkɛ̀ wà gɛ̀ò Mae Zipi kĩ́i. 14 À aà kpà kpalau, à iko kpàwà ń gawio, ↄ̃ gbɛ̃́pii kùlɛɛ̀, bùsu píi gbɛ̃́ ge bui píin nò. Aà iko aↄ ku gↄↄpiiɛ, a láaa vĩo, mɛ́ aà kpala a midɛ bauo.
Wɛ́pungupi bↄↄlɛ
15 Ma Daniɛli ma pↄ yà. Yã́ pↄ́ málɛ e ma làasoo guu tò sↄ̃ kɛ̃̀magu. 16 Ma sↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ zɛ weↄ doi, ma yã́piↄ sĩana gbɛ̀awà píi. Ɔ̃ à yã'òmɛɛ à yã́piↄ bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ. 17 Wài zↄ̃ↄ mɛ̀n síiↄ̃piↄá kpala mɛ̀n síiↄ̃ pↄ́ aa bↄ dṹnia guuↄɛ. 18 Ãma Musude gbɛ̃́ↄ mɛ́ aa kpala si aa ble, aaiↄ vĩ gↄↄpii, aↄ láaa vĩo. 19 Bee gbɛa má ye sĩana dↄ̃ wài síiↄ̃de yã́ musu. A adoa ń wài kĩniↄɛ, ì to vĩa gbɛ̃́ kṹ dɛńla. Aà swaaá mↄsiɛ, aà ↄkↄↄá mↄgotɛ̃ɛ, ì pↄ́ só à wíwi, mɛ́ ì ↄ̃zↄ̃ a kĩni pↄ́ gↄ̃̀wa. 20 Má ye kↄ́ba mɛ̀n kwi pↄ́ kú aà miwaↄ yáasi dↄ̃ lↄ ń kↄ́ba pↄ́ bↄ̀ ↄ̃ kↄ́ba mɛ̀n àaↄ̃ↄ wòlo aa gubↄ̀ɛ̀o. Kↄ́bapi wɛ́ vĩ ń lɛ́o, ì wala yã'o mɛ́ aà zɛa gbãa dɛ a kĩniↄla. 21 Kɛ́ málɛ gwa, kↄ́bapi lɛ́ zĩka ń Lua gbɛ̃́ↄ, àlɛ ń fu.§ 22 Ɔ̃ Mae Zipi mↄ̀ yãnakpà Musude gbɛ̃́piↄwa, asa kpala gↄ̃a Lua gbɛ̃́ↄ pↄ́ ũ gↄↄ mɛ́ kà.*
23 Wa òmɛɛ wà mɛ̀: Wài mɛ̀n síiↄ̃depiá kpala síiↄ̃de pↄ́ a bↄ dṹnia guuɛ. A adoa ń kpala kĩniↄɛ, a da dṹniaa píi, i ↄ̃zↄ̃wà, i wíwi. 24 Kↄ́ba mɛ̀n kwipiↄá kpalapi kía gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ aa kibleↄɛ. Kía pↄ́ dodoa ń a káauↄ a fɛlɛ ń gbɛa, i kía gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ bↄ kpalau. 25 A Musude tↄbɛ̃ɛsi, a gbãamↄ aà gbɛ̃́ↄnɛ, a wɛɛlɛ à gↄↄↄ ń yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ lilɛ. Wà Lua gbɛ̃́ↄ nàɛ̀ aà ↄzĩ wɛ̃̀ àaↄ̃ ń kĩnio.§ 26 Ãma yã́kpalɛkɛnaↄ zↄ̃lɛ aa aà bↄ kpalau, aai kpalapi midɛ míↄmiↄ e gↄↄpii. 27 Wa dṹnia kpalaↄ píi kíakɛ ń ikoo ń zↄ̃ↄkɛo kpa Musude gbɛ̃́ↄwa.* Aà kpalapiá kpala láasaiɛ, mɛ́ kpalablenaↄ kúlɛɛ̀ aa misiilɛɛ̀ ḿpii. 28 Yã́pi lɛ́n we. Ma Daniɛli, ma làasooↄ tò sↄ̃ kɛ̃̀magu maamaaɛ, ma oa ↄ̃̀ↄkpà, ↄ̃ má yã́pi kũa ma nↄ̀sɛu.
* 7:3 Zia 13.1, 17.8 7:6 Zia 13.2 7:7 Zia 12.3, 13.1 § 7:8 Zia 13.5-6 * 7:9 Zia 20.4 7:9 Zia 1.14 7:10 Zia 5.11 § 7:10 Zia 20.12 * 7:13 Mat 24.30, 26.64, Zia 1.7, 13, 14.14 7:14 Flp 2.9-11, Zia 11.15 7:18 Zia 22.5 § 7:21 Zia 13.7 * 7:22 Zia 20.4 7:24 Zia 17.12 7:25 Zia 13.5-6 § 7:25 Zia 12.14, 13.7 * 7:27 Zia 20.4 7:27 Zia 22.5