8
Sãsakao sòlekɛa ń Blesanao
Balazaa kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu ma Daniɛli ma wɛ́pungu'è a pↄ́ má è káau bàasi. Málɛ gugwa ma wɛ́pungu'eapi guu, ↄ̃ má è má kú kibɛ Susa wɛ̃́lɛu Elaũ bùsuu. Má kú swa pↄ́ wì mɛ Ulai saɛ. Ma wɛsɛ̀ ma gugwà, ↄ̃ ma sãsakao è zɛa swapi lɛ. A kↄ́ba pla. Aa gbã̀a, ãma ado gbã̀a dɛ adoa, a pↄ́ pↄ́ gbã̀api bↄ̀ gbɛzãɛ. Ma sãsakaopi gwà, àlɛ sↄ̃́ dada bɛ'aɛ oi ń gugbãntoo oio ń gɛↄmidↄkĩi oio, àlɛ kↄ́bamalɛ. Nↄ̀bↄe a fↄ̃ zɛ à aà dão, mɛ́ gbɛ̃e a fↄ̃ ń bↄ aà ↄzĩo. Ìↄ azĩa pↄeã kɛɛ, ↄ̃ à azĩa dì.
Málɛ làasookɛ yã́piwa, ↄ̃ ma blesana è, à bↄ̀ bɛ'aɛ oi à mà dṹniaa píi, aà gbá i kã tↄↄlɛwao. Kↄ́ba zↄ̃ↄ dↄ aà wɛ́ taau. À gɛ̀ sãsakao pↄ́ zɛa swalɛpi kĩ́i, ↄ̃ à kúu'ò à sùwà n pↄkũma pãsĩo. Má è, kɛ́ à sùwà ń pↄfɛ̃o màa, à aà gbɛ̃̀gbɛ̃ à aà kↄ́ba mɛ̀n plapiↄ ɛ̀'ɛ, ↄ̃ sãsakaopi i fↄ̃ kaakaanakɛ̀o. Blesana aà sɛ nɛ̀ à ↄ̃zↄ̃̀wà, gbɛ̃e i fↄ̃ aà bↄ̀ aà ↄzĩo. Ɔ̃ blesana azĩa dì, ãma kɛ́ à pɛ̀lɛ maamaa, aà kↄ́ba zↄ̃ↄpi ɛ̀, ↄ̃ kↄ́ba pãleↄ bↄ̀ kpa mɛ̀n síiↄ̃ a gɛ̃ɛ ũ, an lɛ́ dↄdↄ dṹnia gola síiↄ̃ↄwa.
Kↄ́bapiↄ do gↄ̃nakɛ̃̀ nɛ́nannↄ, ↄ̃ à zↄ̃ↄkũ̀ maamaa. À gɛ̀ gɛↄmidↄkĩi oi ń gukpɛ oio ń bùsu kɛfɛna oio. 10 À zↄ̃ↄkũ̀ e à gɛ̀ pɛ̀ luabɛ zĩgↄ̃ↄwa, ↄ̃ à ń saanaeↄ kwɛ̀ zĩ́lɛ* à ↄ̃zↄ̃̀má. 11 À azĩa dì à sáakpà ń zĩgↄ̃piↄ Kíao. À sa pↄ́ wìↄ owà lá gu lɛ́ dↄ mìdɛ, à aà kúkĩi kɛ̀ bɛzia ũ. 12 Wà zĩgↄ̃piↄ nàɛ̀ a ↄzĩ ń sa pↄ́ wìↄ o lá gu lɛ́ dↄo tàae pↄ́ wa kɛ̀ yã́i, ↄ̃ à sĩana pã̀lɛ zĩ́lɛ. Yã́ pↄ́ a kɛ̀ píi à saasɛ̀. 13 Ɔ̃ má mà malaika lɛ́ yã'o, ↄ̃ malaika pãle aà là à mɛ̀: Wɛ́pungu'ea yã́pi aↄ gɛ́ e bↄɛ ni? Sa pↄ́ wìↄ o lá gu lɛ́ dↄ yã́pi ń tàae pↄ́ a yã́ a dimáo ń Lua kpɛ́ kpaamáo ń ↄ̃zↄ̃a zĩgↄ̃piↄwao. 14 Ɔ̃ a òmɛɛ: Aↄ gɛ́ e gↄↄ ↄ̀aa kuɛdo ń basↄooɛ (2.300) sa'oa kↄↄ ń oosio gbɛa, Lua kpɛ́ i gbasa bↄ maa.
Wɛ́pungu'eapi bↄↄlɛkɛa
15 Gↄↄ pↄ́ ma Daniɛli málɛ wɛ́pungupi e màa, málɛ zɛwɛɛlɛ mà a yáasi dↄ̃, ↄ̃ ma pↄe è zɛa ma aɛ, à bↄ̀ lán gↄ̃ɛwa. 16 Ɔ̃ ma gbɛ̃nazĩna lↄↄ mà bↄa Ulaii. À lɛzù à mɛ̀: Gabliɛli, wɛ́pungu pↄ́ gbɛ̃́pi è bↄↄlɛkɛɛ̀. 17 À sↄ̃̀mazi ma zɛkĩi. Kɛ́ àlɛ mↄ́, iwãa kà ma pↄa, ↄ̃ ma wulɛ ma gbɛɛu. A òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ wɛ́pungu pↄ́ ń è dɛ dṹnialaagↄↄ yã́ ũɛ. 18 Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã'omɛɛ, i ma kũ gbãa, má wúlɛa ma gbɛɛu. Ɔ̃ à ↄnàa à ma fɛlɛ à ma zɛ. 19 À mɛ̀: Málɛ yã́ pↄ́ a mↄ luapↄkũmabↄbↄma gↄↄgbɛzãzĩ onɛɛ, asa dṹnialaagↄↄ yã́ɛ. 20 Sãsakao kↄ́ba mɛ̀n plaade pↄ́ ń èpi dɛ Mɛdɛↄ ń Pɛɛsi kíaↄ ũɛ. 21 Blesana sↄ̃ Gɛlɛsi kpalaɛ, kↄ́ba zↄ̃ↄ pↄ́ dↄ aà wɛ́ taau mɛ́ a kía sɛ̃́ia ũ. 22 Kↄ́ba mɛ̀n síiↄ̃ pↄ́ bↄ̀lɛ kↄ́ba pↄ́ ɛ̀ gɛ̃ɛ ũpiↄá kpala mɛ̀n síiↄ̃ pↄ́ aa bↄlɛ aà bui guuↄɛ, ãma an gbãa a kaaàwao.
23 An kpalablea gↄↄgbɛzãzĩ, tó an tàaekɛa lɛ́ kà, kía oapãsĩde kↄ̃niki a fɛlɛ. 24 Aà gbãa a kã́fĩ, i kɛ ń aàzĩa gbãao no. Aà pↄkaalɛa a dimá. Yã́ pↄ́ a kɛ píi a bↄlɛiɛ, a gↄ̃sa gbãaↄ ń Lua gbɛ̃́ↄ dɛ̃ↄnzↄ̃. 25 Aà kↄ̃ni guu aà mↄafili a bↄlɛiɛ, iↄ dilɛ a ka. Tó gbɛ̃́ↄ yãe daao, ↄ̃ a ń dɛ̃ↄnzↄ̃ dasidasi, i fɛlɛ ń kíaↄ Kíao. Wa aà kaalɛ, ãma gbɛ̃nazĩna ↄ no.
26 Sa kↄↄ ń sa oosio ogↄↄ wɛ́pungu pↄ́ ń èá sĩanaɛ. Yã́pi ká láu, asa a kɛgↄↄ zã̀ɛ. 27 Ma Daniɛli ma yɛ̃̀ɛɛ làa, ↄ̃ ma gyãkɛ̀ gↄↄpla. Kɛ́ ma fɛlɛ, ma ɛa zĩkɛ̀ kíɛ. Wɛ́pungu pↄ́ má èpi yã́ dia, mi a bↄↄlɛ dↄ̃o.
* 8:10 Zia 12.4 8:16 Luk 1.19, 26