2
Bↄa gau gɛ̃a wɛ̃niu
Á dɛ yãa gɛↄ ũ Luaɛ á tàaeↄ ń á duunao yã́i. Á tɛ́ dṹniaɛ bee tufai, a misìilɛ ĩ́an gbãadeↄ kíaɛ, nisĩna pↄ́ dↄaaa luayãmansaiↄnɛ ń a tiaopi. Wápii wá dɛńwa yãaɛ sↄ̃. Wi pↄ́ pↄ́ wá mɛ yei ń yã́ pↄ́ wá pↄ gbào kɛ. Wá ia guu wá dɛ gbɛ̃́ pↄ́ Lua a pↄkũmabↄbↄmáↄ ũ lán dãↄwa, ãma Lua sùuu zↄ̃ↄ, a yewázi maamaa. Gↄↄ pↄ́ wá dɛɛ̀ gɛↄ ũ wá tàaeↄ yã́i, à wá vú ń Kilisio sãnu. À á suabà a gbɛ̃kɛ guuɛ.* Wá naa Kilisi Yesuwa guu à wá sɛ́ à wá zↄ̃lɛaànↄ musu, kɛ́ à e a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ bↄnsaɛ ↄlↄnɛ́ dṹnia pↄ́ a mↄ guu yãmaa pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ naa Kilisi Yesu guuwa. Lua á suabà a gbɛ̃kɛ guu Yesu náai pↄ́ á kɛ̀ yã́iɛ. Bee i bↄ á kĩ́i no, Lua mɛ́ á gbá. I bↄ á yãkɛa kĩ́i no, kɛ́ gbɛ̃e su ĩ́anadãòo yã́i. 10 Lua ↄgbɛn wá ũ. Wá naa Kilisi Yesuwa guu à wá kɛ́, kɛ́ wàↄ kú ń yãmaa pↄ́ à dↄ̀aa dìlɛwɛ̃ɛ kɛao.
Gↄ̃a mɛdoũ naa Kilisiwa guu
11 Á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ buipãle ũ ia guuↄ, tↄ̃̀zↄ̃naↄ ì mɛɛ́ gyafↄↄdeↄ, ãma an tↄ̃zↄ̃a dɛ gbɛ̃nazĩna ↄgbɛ ũɛ, à làasookɛ á kua ziwa. 12 Gↄↄ bee á kú Kilisi kpɛo, á dɛ zĩ̀loↄ ũ Isailiↄnɛ. Á baa ku Luabaakuańnↄ ń aà lɛgbɛ̃anɛ́o guuo. Á kú dṹnia guu wɛdↄa zia'eai sai luadↄ̃sai. 13 Á naa Kilisi Yesuwa guu tia, á gbɛ̃́ pↄ́ á zã̀ ń Luao yãaↄ a sↄ̃aàzi kãi ń Kilisipi au gbãao. 14 Aàpi mɛ́ wá kua ń kↄ̃o na ũ, a tò Yudaↄ ń buipãleↄ gↄ̃̀ mɛdoũ. Aà mɛ guu à íbɛlɛ pↄ́ da ń zãnguo bĩ́i ũ gbòo, 15 à Mↄizi ikoyã kpàgui ń a yãdilɛaↄ, kɛ́ à to an pla ḿpii gↄ̃anↄ mɛdoũ gbɛ̃́ dafuↄ ũ. Màa à ń kɛ́ ń kↄ̃o na. 16 À íbɛlɛ mìdɛ, à ḿpla ḿpii kɛ̀na ń Luao mɛdoũpi guu a gaa líwa musu. 17 À mↄ̀ kɛa na ń Luao baokpà á gbɛ̃́ pↄ́ á zã̀ ń Luaoↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kãiaànↄↄ lↄ. 18 Aà yã́i wápii wá sↄ̃a Mae Luazi zɛ́ vĩ ń aà Nisĩna doũ gbãao. 19 Ayãmɛto á dɛ nibↄↄ ge bↄ̀mↄↄ ũ lↄo, a gↄ̃ beleↄ ũ ń Lua gbɛ̃́ↄ, aà uadeↄ ũ. 20 A gↄ̃ kpɛ́ pↄ́ Lua lɛ́ bo ũ. Zĩnaↄ ń ãnabiↄ mɛ́ a ɛ̃daalɛa ũ, mɛ́ Kilisi Yesu mɛ́ ɛ̃pi daalɛgbɛ ũ. 21 Naawà guu kpɛ́ pↄ́pii ì kↄ̃'eu, ìↄ gbã Lua kpɛ́ ũ naa Diiwa guu. 22 Ápiↄ sↄ̃ á naawà guu á dɛ kpɛ́pi dↄbↄↄ ũ, kɛ́ àↄ dɛ Lua Nisĩna kúkĩi ũ.
* 2:5 Kls 2.13 2:17 Isa 57.19