3
Pↄlu baonakpan ziia
Bee yã́ mɛ́ tò ma Pↄlu, má dɛ dakpɛuna ũ Kilisi Yesu yã́ musu á buipãleↄ yã́i. I ma lá Lua a gbɛ̃kɛkɛanɛ́ zĩ dàmɛɛ má kɛ̀ á guuo lé? Lua a asiiyã ↄ̀lↄmɛɛ, má kɛ̃̀ɛ́ yↄↄ kↄ̀. Tó a a kyokɛ̀, á fↄ̃ dↄ̃ lá ma wɛ́ kɛ̃̀ Kilisi asiiyã musu. Lua i yã́pi o gbɛ̃eɛ yãao, ↄ̃ tiasa a ↄ̀lↄ a zĩnaↄ ń a ãnabiↄnɛ ń a Nisĩna gbãao. Yã́ pↄ́ ulɛa yãapin kɛ: Naa Kilisi Yesuwa guu baona maa yã́i buipãleↄ gↄ̃̀ Lua àizɛɛblenaↄ ũ ń Yudaↄ, aa gↄ̃̀ńnↄ mɛdoũdeↄ ũ. An baa ku lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ guu.* Ma gↄ̃ baonapi kpana ũ gba pↄ́ Lua dàmɛɛ aà gbãa lɛ́ zĩkɛ ma guu yã́i. Ma gbɛ̃́ pↄ́ má kpɛɛ Lua gbɛ̃́ↄ guu, Lua gbapi dàmɛɛ, ↄ̃ málɛ Kilisi ɛ̀fãai pↄ́ lɛ́ vĩo baonakpa buipãleↄnɛ, málɛ asiiyã pↄ́ Lua lɛ́ yá ń gbɛ̃́piio bↄnɛ́ gupuau. Asiiyãpi ulɛa Lua pↄ́ pↄ́pii kɛ̀ kĩ́i za asĩnizĩ, 10 kɛ́ tiasa a to kpalablenaↄ ń ikode pↄ́ kú musuↄ a ↄ̃nↄ bui dasiↄ e a gãlideↄwa. 11 Kilisi Yesu wá Dii sabai ↄ̃ Lua pↄeã pↄ́ kú gↄↄpiipi bↄ̀lɛi. 12 Wá naawà guu wá sↄ̃a Luazi zɛ́ vĩ ń sↄ̃o dilɛa aà náaikɛa yã́i. 13 Ayãmɛto ma wabikɛ̀wá, ásu tó á pↄ ya taasi pↄ́ málɛ kɛ á yã́ musu yã́io. Á kpɛlaa yã́ɛ.
Kilisi yeawázi
14 Ayãmɛto mi kúlɛ Mae Luaɛ. 15 Maepi ↄ̃ maekɛ pↄ́ kú musu ń zĩ́lɛↄ píi ì a ↄlɛsɛ. 16 Mi wabikɛwà aà á gba gbãa á nↄ̀sɛ guu ń a Nisĩna gbãao a gawi zↄ̃ↄ lɛ́u, 17 Kilisi e sadaáguu a náai pↄ́ álɛ kɛ yã́i, á zĩ́napɛlɛa ìↄ zɛdↄa aà yeawázi guu, 18 kɛ́ à e Kilisi yeawázi yàasa ń a gbã̀ao ń a lɛsĩo ń a zã̀o wàaipa ń Lua gbɛ̃́ↄ píi, 19 í aà yeawázi pↄ́ wa fↄ̃ wà a lɛ́ dↄ̃ píio dↄ̃, Lua kɛkɛá píi i pɛɛwá.
20 Lua gbãa lɛ́ vĩo, a fↄ̃ kɛwɛ̃ɛ dɛ lá wi a wabikɛ ge wi a làasookɛla maamaa ń gbãa pↄ́ lɛ́ zĩkɛ wá guuo. 21 Aà tↄbↄ Yesudeↄ ń Kilisi Yesupio musu wɛ̃ ń wɛ̃o e gↄↄpii! Ãmi.
* 3:6 Kls 1.26-27