ƐSITƐƐ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ bee yã́ pↄ́ wa sɛ̀ ń Yuda buiↄ wa dìlɛ wà ń midɛ yã́ bↄↄlɛkɛ̀wɛ̃ɛ, ↄ̃ Lua ń bↄ́. Yã́pi kɛ̀ gↄↄ pↄ́ Pɛɛsiↄ lɛ́ ikokɛ sɛa za India bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ò Egipiwaɛ. Yuda bui kↄ̃na pↄ́ wà ń kũkũ wà tàńnↄ Babiloniↄ, an gbɛ̃eↄ i su ń bùsuuo e à gɛ̀ pɛ̀ò gↄↄ pↄ́ Babiloni kpala mìdɛ e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 539. Yudapiↄ lí we bui pↄ́ aa kú ń guuↄ nàmáo, asa an yã́ↄ adoaɛ, aaìↄ zĩkɛ ń ikoyã ń ń fɛlɛkaayãↄwaɛ. Lápi ĩ́i pↄ́ kí Aasuelu gbãade sɛ̃́ia Amani sɛ̀ ǹ Yuda gbãadeↄ do Maadoseo yã́ bↄↄlɛkɛ̀. Ɛsitɛɛá Maadose nɛ́ɛ, ↄ̃ Maadose lɛdàwà e à gↄ̃̀ Pɛɛsi kía nↄ ũ, ↄ̃ a zɛ'è à kpà vãi pↄ́ a a bui Yudaↄ leɛ. Bee lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ yã́ pↄ́ wa sɛ̀ ń Yudaↄ píi ì lɛ́lɛ pãɛ. Gↄↄ pↄ́ wa dìlɛ wà Yudaↄ dɛdɛwà gↄ̃̀ zĩblea an ibɛɛpiↄwa gↄↄ ũ, ↄ̃ gↄↄpi gↄ̃̀ Yudaↄ dikpɛgↄↄ ũ e ń a gbão, aaì dikpɛpi kɛ e Paki àↄ gɛ́ káiɛ. Yã́ pↄ́ wa dàu wa sìu Ɛsitɛɛ láu lɛ́ dikpɛpi bↄkĩi ↄlↄwɛ̃ɛɛ. Yudaↄ zɛ̀ wà gì ń ńzĩao, asa kua bùsu pãleu wà gìńziɛ. Wi Lua tↄ́ sí láɛ bee guuo, ãma Lua i a gbɛ̃́ↄ to weo, à ń suabà Ɛsitɛɛ sabai.
1
Kí Aasuelu a na Vasiti bↄa kpalau
Kí Aasuelu* gↄↄ bùsu mɛ̀n basoolo ń soplaoↄ ↄ̃ a dɛ a kía ũ sɛa za India bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ Etiopi bùsuwa. Zↄ̃lɛa a bɛ Susa mɛɛwiau aà kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu à gbãadeↄ ń a ìwaↄ kã̀aa píi blɛsableawa. Pɛɛsi ń Mɛdɛo bùsu zĩgↄ̃ badeↄ ku we ń gbɛ̃́ gbiaↄ ń bùsu gbãadeↄ. À a kpala àizɛɛ zↄ̃ↄↄ ń a zↄ̃ↄkɛ gawio ↄ̀lↄnɛ́ e mↄ soolo. Kɛ́ gↄↄ beeↄ pà, à blɛsakɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ kú Susaↄnɛ, kíabuiↄ ń táaaↄ píi. Wà blɛsapi blè e gↄↄ sopla aà bɛ'ua líkpɛu. Wà zwã̀a pua ń zwã̀a búunao dↄ̀dↄ ã́nusu tãanaↄwa ń bà puaↄ ń bà gàaluladeↄ, ↄ̃ wa lòo kpɛ́ gbapɛlɛ pↄ́ wa kɛ̀ ń gbɛpuↄwa. Vua ń ã́nusu wúlɛbↄↄ kálɛa gusalala pↄ́ wa kɛ̀ ń gbɛpuo ń gbɛtɛ̃o ń gbɛsio ń gbɛ̀ búunaowa. Wà vɛ̃ɛ kpàkpamá we ń vua imibↄↄ. Imibↄpiↄ dodoa kↄ̃ɛ píiɛ. Kí vɛ̃ɛpi kpàmá sↄũsↄũ. Kí dìlɛ wasu vɛ̃ɛminaↄ wɛtão. A ò a bɛ ziiaɛ aà kpa baadewa lá ade yei.
Kí Aasuelu na Vasiti blɛsakɛ̀ nↄɛↄnɛ kibɛ lↄ. 10 A gↄↄ soplade zĩ́ kí pↄ kɛ̀na vɛ̃ɛ yã́i, ↄ̃ a ò a dↄai gbɛ̃ↄn soplaↄnɛ: Mɛumanu, Bizita, Aabona, Bigita, Abaga, Zetaa ń Kaakasio, 11 aa mↄɛ ń a na Vasitio ń a kía na fùao kpaa, kɛ́ à aà kɛfɛnkɛ ↄlↄ gbɛ̃́ↄnɛ ń gbãadeↄ, asa nↄɛpiá nↄɛ. 12 Kɛ́ kí dↄaipiↄ yã́pi ò aà naɛ, à gì mↄ́i, ↄ̃ kí pↄ pà à fɛ̃̀aàzi maamaa. 13 Kí yã́pi ò wɛzɛ̃n saanyãdↄ̃naↄnɛ, asa ìↄ yã́pii gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ bùsu ikoyã dↄ̃ↄwaɛ. 14 Pɛɛsi ń Mɛdɛo gbãade pↄ́ aaìↄ ku aà saɛ gbɛ̃ↄn soplaↄ tↄ́n kɛ: Kaasena, Setaa, Ademata, Taasisi, Mɛlɛsi, Maasena ń Mɛmukão. Ampiↄ mɛ́ aa aà kwàasiↄ ũ, aà kpala ikodeↄ ũ. 15 A ònɛ́: Ma a dↄaiↄ zĩ̀ aa yãdìlɛ ma na Vasitiɛ, ↄ̃ à gì mai. Wá sɛaànↄ kpelewa ni? Ikoyã mɛ̀ kpelewa ni?
16 Ɔ̃ Mɛmukã ò kíɛ ń gbãadepiↄ à mɛ̀: Kí, ḿmɛ n na Vasiti tàaekɛ̀nɛ ndoo, à tàaekɛ̀ gbãadeↄnɛ ń n bùsu gbɛ̃́piiↄɛ. 17 Yã́ pↄ́ n napi kɛ̀ a ligua, nↄɛ píi i ma, aai saka ń zã́ↄgu aa mɛ: Kí Aasuelu mɛ̀ wà a na Vasiti sísiɛ, ↄ̃ à gì gɛ́i. 18 Pɛɛsi ń Mɛdɛo bùsu gbãadeↄ nↄ pↄ́ n na yã́pi màↄ, aa yãbↄbↄ ń zã́ↄ lɛ́zĩ tia. Lɛ́'ɛakↄ̃wa ń zↄao a kɛ zài. 19 Kí, tó à kànguɛ, yãdilɛ Vasitiɛ asu tó á wɛsikↄ̃lɛ lↄo, ní nↄɛ pↄ́ dɛaàla kpa aà kpalau. Wa yã́pi kɛ̃ Pɛɛsi ń Mɛdɛo ikoyã pↄ́ wìli a bãdɛo lá guu. 20 Tó wà yã́ pↄ́ ń dìlɛ kpàwakɛ̀ n bùsu zↄ̃ↄ guu píi, nↄɛↄ bɛɛɛ dↄ̃ ń zã́ↄnɛ, nↄgbãaↄ ń nↄ nɛ́naↄ píi. 21 Yã́pi kà kíagu ń gbãadeↄ píi, ↄ̃ a kɛ̀ lá Mɛmukã òɛwa. 22 Ɔ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ bùsu pↄ́ a dɛ ń kía ũ gbɛ̃́ↄnɛ píi, bùsu ń bùsuo ń a lákɛ̃ao, bui ń buio ń ń yã́o. À mɛ̀ gↄ̃ɛ mɛ́ aↄ a ua kía ũ mɛ́ aà buiyã ↄ̃ wàli o uapiu.
* 1:1 Ɛza 4.6