4
Maadose wabikɛa Ɛsitɛɛwa aà lɛdau
Kɛ́ Maadose yã́ pↄ́ wa kɛ̀pi mà, à a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀, ↄ̃ à zwã̀nkasaↄ dà à túfu gbɛ̃̀ a miwa, ↄ̃ a bɛ wɛ̃́lɛ guu, àlɛ wɛ̃na'ↄ gbãa dↄ. À gɛ̀ e za kibɛ gãaɛ, asa gbɛ̃e a fↄ̃ gɛ̃ kibɛ bↄlɛu ń zwã̀nkasaↄ daao. Wà yã́ pↄ́ kí dìlɛ iko ũpi kpàwakɛ̀ bùsu ń bùsuo píi, ↄ̃ Yudaↄ nà ↄↄlↄwa maamaa gupiiu ń lɛyeo. An wɛ́'i lɛ́ kwɛ́, aalɛ búbuapɛ. An gbɛ̃́ daside zwã̀nkasaↄ daa, aa túfu gbɛ̃̀ ń miwa.
Kɛ́ Ɛsitɛɛ ìwaↄ, nↄɛ ń gↄ̃ɛo píi, mↄ òɛ̀, à pelembò. À pↄkasaↄ kpã̀sã Maadoseɛ aà da zwã̀nkasaↄ gbɛu, kási i we sìo. Ataki mɛ́ dↄai pↄ́ kí dìlɛ aàↄ ku aà saɛ ũ. Ɛsitɛɛ aà sìsi à aà zĩ̀ Maadosewa, aà gɛ́ aà laiɛ: Bↄ́ yã́ mɛ́ mↄ̀? Bↄ́yãi àlɛ kɛi màai? Ataki bↄ̀ kibɛ gãaɛ à Maadose lè. Maadose yã́ pↄ́ a le sìuɛ̀ píi, ↄ̃ à ã́nusu pↄ́ Amani mɛ̀ á ká kí làasiu Yudaↄ dɛdɛa yã́i lɛ́ òɛ̀ kyáukyau. À yã́ pↄ́ wa dìlɛ Yudaↄ dɛdɛa yã́ musu wà a kpàwakɛ̀ Susa taala kpàwà lↄ, aà ↄlↄ Ɛsitɛɛɛ, i a bↄↄlɛkɛɛ̀. À mɛ̀ aà o Ɛsitɛɛɛ aà gɛ́ kí kĩ́i, aà awakpaɛ̀, i wabikɛwà a gbɛ̃́ↄnɛ. Ataki tà à yã́ pↄ́ Maadose ò dàu a sìuɛ̀.
10 Ɔ̃ Ɛsitɛɛ òɛ̀ aà gɛ o Maadoseɛ. 11 Kí ìwaↄ ń a bùsu gbɛ̃́ↄ dↄ̃ píi, tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ sↄ̃̀ kízi aà kpɛ́u, mɛ́ i aà sísio, ikoyã kú mɛ̀ndoɛ. Wì ade dɛɛ, mɛ́ i kɛ kí a vua gopana dↄ̀ɛ̀ kɛ́ à e àↄ ku bàasio. Mapi sↄ̃, à kà gↄↄ baakwi wi ma sísi mà gɛ́ kí kĩ́io. 12 Kɛ́ à gɛ̀ Ɛsitɛɛ yã́pi dàu a sìu Maadoseɛ, 13 ↄ̃ Maadose ɛ̀a lɛ́kpãsãkɛ̀ɛ̀ à mɛ̀: Ńsu ǹyↄ̃ e ḿmɛ ńyↄ̃ bↄ ndo Yudaↄ guu n kua kibɛ yã́io. 14 Tó ń nílɛ yã́ bee taa gↄↄzĩ, suabana a bↄ guei à Yudaↄ misi, aai bↄ. Mpi ń n de bɛdeↄ sↄ̃, á gaga. Tó gↄↄɛ bee taa yã́i n gↄ̃i kía na ũ, démɛ dↄ̃i? 15 Ɔ̃ Ɛsitɛɛ lɛ́kpãsãkɛ̀ Maadoseɛ à mɛ̀: 16 Gɛ ǹ Yuda pↄ́ kú Susaↄ kãaa píi, í lɛye ma yã́ musu. Ásu pↄbleo, ásu imio gↄↄ àaↄ̃ fãanɛ ń gwãasĩnao. Mapi ń ma ìwaↄ wá lɛye màa sↄ̃. Bee gbɛa mí gɛ́ kí kĩ́i, baa tó má gɛa zɛvĩo. Tó má su gaɛ, ma gan we. 17 Ɔ̃ Maadose tà à yã́ pↄ́ Ɛsitɛɛ òɛ kɛ̀ píi.