5
Ɛsitɛɛ gɛa wabikɛi kíwa
A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ Ɛsitɛɛ a kíanakɛ zwãaↄ yè, ↄ̃ à gɛ̀ zɛ̀ kípi bɛ'ua, kpɛ́ pↄ́ a kuu kpɛɛlɛ. Kí zↄ̃lɛa a gĩ́naa kpɛ́u we, aà aɛ dↄa kpɛɛlɛwa. Kɛ́ à a na Ɛsitɛɛ è zɛa kpɛɛlɛ, à aà wɛgwà, ↄ̃ à a vua gopana pↄ́ á kũa dↄ̀ɛ̀. Ɛsitɛɛ sↄ̃̀aàzi à ↄkã̀ aà gopanapi lɛ́wa. Kí aà là à mɛ̀: Ɛsitɛɛ, bↄ́ ń yeii? Bↄ́ ńlɛ gbɛaai? Baa ma kpala guo má n gba. A wèwà à mɛ̀: Kí, tó à kɛ̀nɛ maa, Amani sísi blɛ pↄ́ málɛ kɛnɛ gbãwa. Ɔ̃ kí mɛ̀ wà mↄ́ ń Amanio gↄ̃̀ↄ, kɛ́ aa gɛ yã́ pↄ́ Ɛsitɛɛ gbɛ̀a kɛ. Ɔ̃ kí ń Amanio gɛ̀ blɛ pↄ́ Ɛsitɛɛ lɛ́ kɛnɛ́pi blei.
Kɛ́ aalɛ vɛ̃ɛmi, kí Ɛsitɛɛ là à mɛ̀: Bↄ́ ńlɛ a wabikɛai? Má kɛnɛ. Yã́ kpele ńlɛ gbɛaai? Baa ma kpala guo má n gba. Ɛsitɛɛ wèwà à mɛ̀: Yã́ pↄ́ málɛ a wabikɛman kɛ: Kí, tó n ma wɛgwàɛ, tó à kàngu ǹ yã́ pↄ́ málɛ a wabikɛma kɛmɛɛɛ, à mↄ blɛ pↄ́ má kɛɛ́ zia blei, mí yã́ pↄ́ n ma lai onɛ.
Kɛ́ Amani bↄ̀ gↄↄ bee, aà pↄ kɛ̀na, àlɛ yáalↄ. Kási kɛ́ à Maadose è kibɛ bↄlɛu, i fɛlɛɛo, a aà vĩa vĩo, ↄ̃ aà pↄ fɛ̃̀aàzi. 10 A azĩa kũa à tà bɛ. Kɛ́ à a gbɛ̃naↄ sìsi ń a na Zɛlɛsio, 11 ↄ̃ àlɛ ĩ́anadã a àizɛɛ sà zↄ̃ↄ ń a nɛgↄ̃ɛ dasiↄ yã́ musu. À mɛ̀ kí a kpɛlà, à a gba gbãa dɛ a ìwaↄ ń gbãadeↄla píi. 12 À mɛ̀ lↄ: Kía na Ɛsitɛɛ ma sisi, à blɛkɛ̀mɛɛ ń kío sãnu, gbɛ̃pãle kuo. À ɛ̀a ma sisi mà ble ń kío zia lↄ. 13 Ń beeo tó ma Yuda bui Maadose è zↄ̃lɛa kibɛ bↄlɛu, yã́ beeↄ píi lí kɛmɛɛ pↄe ũo. 14 Ɔ̃ aà na Zɛlɛsi ń aà gbɛ̃naↄ òɛ̀: To gbɛ̃́ↄ lípɛlɛnɛ a lɛsĩ kà gã̀sĩsuu blakwi, ní wabikɛ kíwa zia kↄↄ aà n gba zɛ ǹ Maadose loowà, ní gbasa gɛ́ ń kío blɛpi blei ń pↄnao. Yã́pi kà Amanigu maamaa, ↄ̃ à lípi pɛ̀lɛ.