2
Zĩgↄ̃ↄ lɛɛũa ń kwaↄ
À kuupɛ Siↄna,
à zĩ̀gãalɛ Dii gbɛ̀sĩsĩ musu.
Bùsudeↄ píi, à gilikɛ,
asa Dii gↄↄ lɛ́ mↄ́, à kãikũ̀.
Gubeebeegↄↄɛ, gu a siakũ.
Lou guduuduu gↄↄɛ.
Zĩgↄ̃ dasiↄ lɛ́ li gbɛ̀sĩsĩↄla
lán gudↄawa.
An gbãa taa sáa i bↄ yãao
mɛ́ a bↄ bau lↄo.
Tɛ́ lɛ́ kṹ ń aɛ, tɛ́lɛpiↄ dↄ ń kpɛ.
Bùsu kálɛ ń aɛ lán Edɛni swaluwa,
à gↄ̃̀ ń iau lán gbáa wáiwaiwa,
pↄe i e pìlimáo.
An aɛ bↄ̀ lán sↄ̃́wa,
aalɛ bàalɛ lán zĩkasↄ̃ wàiↄwa.
An kↄ̃fĩ dↄ lán zĩkasↄ̃goↄwa,
aalɛ sòo zↄ̃ gbɛ̀sĩsĩ misonaa.
An kĩ́i dↄ lán tɛ́ kũa sɛ̃saowawa
lán zĩgↄ̃ dasi pↄ́ aalɛ zĩ'ↄpooↄwa.*
Kɛ́ buiↄ wɛsìńlɛ,
aa olo'olobò aa oosìsi.
Aalɛ siu ń bao lán gↄ̃saↄwa,
aalɛ vĩ gĩa lán zĩgↄ̃ↄwa.
Baade lɛ́ táa'o a aɛdↄawaɛ,
an gbɛ̃e i zã a ↄwao.
Aalɛ gã̀sazↄ̃kↄ̃ɛo,
aa mipɛ̀ ń aɛ,
aalɛ kuadi ń ibɛɛↄwa,
an zĩkabↄↄ lɛ́ kpánɛ́o.
Aalɛ si wɛ̃́lɛ guu,
aalɛ bàalɛ bĩ́i musu,
aalɛ dɛdɛ kpɛ́ↄwa,
aalɛ gɛ̃ fɛnɛntiↄ guu lán kpã́iↄwa.
10 Tↄↄlɛ lɛ́ lualua ń aɛ,
musupↄↄ lɛ́ deedee,
ĩatɛ̃ ń mↄvuao lɛ́ siakũ,
saanaↄ lɛ́ gↄ̃ tɛkɛsai.
11 Dii dↄaa a zĩgↄ̃ↄnɛ ń lↄↄ gbãao.
Aà ìwaↄ dasi maamaaɛ,
gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ zĩkɛ aà yã́wapiↄ gbãa.
Dii gↄↄpi zↄ̃ↄ, a to vĩa ń kṹ.
Démɛ a e bↄui?
12 Dii mɛ̀: Baa tia kɛ́wa,
à su ma kĩ́i ń nↄ̀sɛmɛndoo
ń lɛyeo ń ↄↄlↄo ń búbuapɛao.
 
13 À nↄ̀sɛlilɛ,
i kɛ á pↄkasaↄ no.
À su Dii á Lua kĩ́i,
asa a sùuu ń sósobio vĩ,
aà pↄ lí pa kpaao.
A gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃ↄ,
ì ĩa pↄ́ a dìlɛ à damá bↄ a nↄ̀sɛɛɛ.
14 Wìliↄ dↄ̃o tó a wɛ̃nadↄ̃wɛ̃ɛ,
i wá tó ń báaao,
wí gbadaɛ̀ ń pↄ́wɛnao ń vɛ̃ɛo.
15 À kuupɛ Siↄna,
à gbɛ̃́ↄ sísi,
í lɛye dilɛ Lua pↄ́ ũ.
16 À gbɛ̃́ↄ kãaa à gbãbↄnɛ́.
À maezↄ̃ↄↄ naaa à nɛ́ↄ kãaa,
baa a yↄ̃minaↄ.
O nↄsɛnaɛ aà bↄ a kpɛ́u,
aà nↄ dafu i bↄ kpɛa.
17 To sa'ona pↄ́ lɛ́ Dii gbagbaↄ ↄ́ↄlↄ
aà kpɛ́ kpɛɛlɛ ń aà gbagbakĩio zãnguo.
Aa mɛ: Dii, ǹ n gbɛ̃́ↄ wɛgwa,
ńsu to n bui gↄ̃ láanipↄ ũo,
ńsu to buipãleↄ yãadańnↄo.
Bↄ́yãi buiↄ mɛ wá Lua kú má niɛi?
Dii zɛa ń a gbɛ̃́ↄ
18 Dii nↄ̀sɛ a fɛlɛ a bùsu yã́ musu,
i a gbɛ̃́ↄ wɛ̃nagwa.
19 A wemá à mɛ:
Málɛ pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio kpã́sãɛ́,
íↄ kãa pã́upãu.
Má á kɛ láanipↄ ũ buiↄnɛ bau lↄo.
20 Má gugbãntoodeↄ yáɛ́ zã̀zã,
má ↄzↄ̃ńzi mà ń kpá gbáa wáiwai guuɛ.
Má ń dↄaanaↄ zu Ísida Wisideu,
mí ń gbɛzãdeↄ zu bɛ'aɛ ísiau.
Aa yaikɛ, an gĩ iↄ dↄ we,
yã́ pↄ́ aa kɛ̀ɛ́ píi yã́i.
 
21 Tↄↄlɛ, ńsu vĩakɛo!
Pↄnakɛ! Yáalↄ!
Asa ma Dii ma yãzↄ̃ↄkɛ̀.
22 Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ, ásu vĩakɛo,
asa sɛ̃ lɛ́ kùsi kpálɛ.
Líↄ lɛ́ nɛ'i,
kaadↄɛna ń vɛ̃ɛo lɛ́ ń asea kɛ.
23 Siↄnadeↄ, à pↄnakɛ,
à yáalↄ Dii á Luawa.
Àlɛ á gba zuↄ lou kã́fĩa yã́iɛ,
àlɛ lou maɛ́ lán yãawaɛ.
A daalɛ a gↄↄwa, i bↄlɛi.
24 Pↄ́wɛna a nↄnↄaa a gbɛ̃zɛↄu,
vɛ̃ɛ ń nísio kákĩiↄ pa yɛlɛlɛ.
 
25 Pↄ́ pↄ́ kwaↄ blè wɛ̃ ń wɛ̃o,
sɛ̃sɛwɛkwaↄ ń kwasutɛ̃ↄ
ń kwa búunaↄ ń kwa keleↄ,
ma zĩgↄ̃ dasi pↄ́ ma gbaɛwápiↄ,
má a fĩaboɛ́.
26 Á pↄble lá á yeiwa à kã́,
í ma Dii á Lua táasilɛ,
asa ma yãbↄnsaɛkɛ̀ɛ́ɛ.
Wí a ma gbɛ̃́ↄ kũ bau lↄo.
27 Á Isailiↄ íↄ dↄ̃ sa
kɛ́ ma Dii á Lua má kú á guu,
mɛ́ dii pãle kuo.
Wí a ma gbɛ̃́ↄ kũ bau lↄo.
* 2:5 Zia 9.7-9 2:10 Zia 8.12 2:11 Mal 3.2, Zia 6.17