YOƐLI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Ãnabi Yoɛli yã́ ì gbɛ̃́ↄ gba gbãa gↄↄpii. Yã́ gbia pↄ́ Yↄɛli ò a lá guu mɛ́ Dii a gbãa ↄlↄa buiↄnɛ ń aà yã́kpalɛkɛańnↄo ũ. A yã́kpalɛkɛ ń Isailiↄ a ↄtondↄkĩi gwasai yã́ musu, mɛ́ a yã́kpalɛkɛ ń buipãleↄ an zaa Isailiↄgu yã́i. Músi yã́ↄ dↄaa yã́kpalɛkɛgↄↄpiɛ ń gu daa yàaao ń pↄ́kɛ̃sãmao. Kwaↄ lɛ́lɛamá ń iminakaao ń pↄ́ↄ tɛ́kũao ń zĩgↄ̃ↄ lɛ́lɛamáo lɛ́ kaalɛgↄↄpi yã́ bↄↄlɛkɛ (1.2-12, 15-18, 2.1-11). A dɛ lá ãnabipi lɛ́ yã'o azĩa gↄↄ yã́ musuwa ń yã́ pↄ́ a su mↄↄ píi.
Gɛa sua yã́ pↄ́ àlɛ yá a waasokɛa guu wɛbↄa: Isailiↄ gↄ̃̀ gii, aai e Lua kpɛ́ zĩkɛ̀ lↄo, ↄ̃ àlɛ onɛ́ aa ɛa su Luawa aa wabikɛwà (1.13-14, 19-20, 2.12-17). Sema aa gↄ̃ gii gĩa, yã́ i gbasa bↄńnↄ na sa. Pↄdinzi pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀nɛ́ (2.18-27, 3.1-5, 4.17, 18-21) yã́ i kↄ̃sɛ ń pↄkɛ̃sãma pↄ́ dɛ aà pↄkũmabↄbɛamá ũoo. Yã́ a zↄ̃lɛ buipãleↄwa (4.1-16), Isailiↄ i dↄ̃ sa lá Lua kua ń guu dɛ. Yoɛli ãnabikɛkɛa lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ kɛ́ zĩewa Lua aↄ kú ń bui píio, asa Lua a a Nisĩna pisimá (3.1-2). Lua lɛgbɛ̃api pàpa Yesude káauↄ gↄↄ Pãteko dikpɛgↄↄzĩ (Zĩn 2.16-21).
1
Kaalɛgↄↄ pↄ́ Dii dìlɛ
Dii yã'oa Petuɛ nɛ́ Yoɛliɛn kɛ.
Mae zↄ̃ↄↄ, à yã́ɛ bee ma!
Gbɛ̃́ pↄ́ kú bùsuu laↄ píi, à swã́kpa!
Yã́ɛ bee taa kɛ̀ á gↄↄ
ge á deziↄ gↄↄe?
À dau siu á nɛ́ↄnɛ,
aai o ń nɛ́ↄnɛ,
an nɛ́ↄ i o ń nɛ́ↄnɛ lↄ.
Pↄ́ pↄ́ kwasutɛ̃ↄ tò
sɛ̃sɛwɛkwaↄ sò.
Pↄ́ pↄ́ sɛ̃sɛwɛkwaↄ tò
kwa búunaↄ sò.
Pↄ́ pↄ́ kwa búunaↄ tò
kwa keleↄ sò.
À vu iu idɛnaↄ, í ↄ́ↄlↄ!
À búbuapɛ vɛ̃ɛminaↄ ápii
vɛ̃ɛ dafu yã́ musu,
asa wa wò á lɛ́waɛ.
Buie lɛ̀lɛ ma bùsuwa,
aa gbãa mɛ́ an dasi lɛ́ vĩo,
an swaa dɛ lán nↄ̀ↄmusu swaawa,*
an kãnkãnaↄ dɛ lán nↄ̀ↄkusi kãnkãnawa.
Aa ma vɛ̃ɛliↄ ↄ̃̀ↄkpà,
aa ma kaadↄɛnliↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ.
Aa a tɛɛ wòlo kↄ̀lɛ,
a gↄ̃na gↄ̃̀ kpá púuu.
À búbuapɛ lán wɛ̃́ndia pↄ́ lɛ́ a gↄ̃kpama gaa ↄ́ↄlↄ
à zwã̀nkasa kàkaalawa.
Pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ gbao zↄ̃̀ɛ Lua kpɛ́u,
sa'on Dii gbàgbanaↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ.
10 Bua músikɛ̀,
tↄↄlɛ gↄ̃̀ wɛ̃nannↄ,
pↄ́wɛna ásookɛ̀,
vɛ̃ɛbɛ í vĩo,
ku i bↄo.
11 Zↄ̃ɛↄ, à ↄku á wɛ́wa,
vɛ̃ɛbudeↄ, à búbuapɛ.
À ↄ́ↄlↄ mase ń éseo yã́ musu,
asa bua pↄkɛkɛa i zɛkɛo.
12 Vɛ̃ɛliↄ i'ò,
kaadↄɛnliↄ lá dↄ̀ńzi
ń gbɛafuↄ ń daminaↄ ń maoↄ.
Sɛ̃̀a líↄ giigàga píi,
pↄna làa gbɛ̃nazĩnaↄwa.
13 Sa'onaↄ, à zwã̀nkasa kákaála
à bala bↄ sↄu,
Lua gbagbakĩi zĩkɛnaↄ,
à búbuapɛ.
Ma Lua gbàgbanaↄ,
à mↄ i la ń zwã̀nkasaↄ daa,
asa pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ gbao lɛ́ gɛ́ á Lua kpɛ́u lↄo.
14 À lɛye dilɛ Lua pↄ́ ũ,
à gbɛ̃́ↄ kãaa,
à maezↄ̃ↄↄ sísi
ń á bùsudeↄ píi
aa mↄ wiilɛ Dii á Luawa a kpɛ́u.
15 Agya! Asa Dii gↄↄ kãikũ̀,
kaalɛgↄↄ pↄ́ Gbãapiide dìlɛ lɛ́ mↄ́.
16 Pↄblea i láa wá wáao lé?
Pↄna ń yaalↄo mìdɛ wá Lua kpɛ́u.
17 Pↄ́wɛna gↄ̃̀ koosiinnↄ bùsukↄ̃ↄtɛ̃u,
dↄ̃ↄ gↄ̃̀ yáiyai, gbaↄ gbòo,
asa pↄ́wɛna gìɛ.
18 Zuↄ wii gↄ̃̀ dↄ, asa sɛ̃ kuo,
kpàsaↄ bílikɛ̀ gɛ́kĩiwa.
Baa pↄtuo nɛ́naↄ lɛ́ ĩamaɛ.
19 Dii, málɛ lɛzunzi,
asa dã́dãkɛkĩiↄ tɛkũ̀ɛ,
tɛ́lɛpiↄ sɛ̃sao líↄ sã̀sã píi.
20 Baa sɛ̃̀anↄbↄↄ, n ni lɛ́ ń dɛ,
asa swadↄↄↄ gↄ̃̀ gii píiɛ,
mɛ́ an pↄblekĩiↄ tɛkũ̀.
* 1:6 Zia 9.8 1:15 Isa 13.6